Rozporové konanie s ministerstvom školstva k zákonu č. 597/2003 Z. z. o financovaní

Dňa 22. 3. 2017 sa SKU na pozvanie MŠVVaŠ SR zúčastnila na rozporovom konaní k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní. SKU v rozporovom konaní k zásadným pripomienkam k zákonu zastupovala aj Asociáciu výchovných poradcov, ktorá si osvojila pripomienky SKU. Prezident SKU Mgr. Vladimír Crmoman a mediátorka SKU PaedDr. Jarmila Javorková sa zúčastnili rozporového konania spolu so zástupcami NŠO, ktoré si tiež osvojili pripomienky SKU.
Prečítajte si analýzu rozporového konania z dielne NŠO: http://www.nso.eu.sk/?p=558

Po dvojhodinovej diskusii ministerstvo školstva síce uznalo opodstatnenosť zásadných pripomienok SKU, ktoré sú súčasťou našej stálej agendy, no zároveň konštatovalo, že nemá prostriedky ani kompetencie na ich naplnenie. Väčšina zásadných pripomienok SKU, NŠO a AVP nebola akceptovaná s tým, že ministerstvo trvá na vlastnom návrhu. Rozpor naďalej trvá.

Dôležitý je prísľub ministerstva školstva, že v návrhu rozpočtu na rok 2018 pripraví požiadavku na navýšenie normatívu tak, aby zohľadňoval všetky zákonom uložené povinnosti, ktoré školám pribudli bez navýšenia financií (manažment, správca siete, koordinátor IKT, laboratórny technik, bezpečnostný technik, protipožiarny technik, bezpečnostný projekt, projektový manažér, pracovník pre verejné obstarávanie…).