SKU predkladá návrh etického kódexu učiteľa

Slovenská komora učiteľov si uvedomuje naliehavosť existencie etického kódexu, ktorý vymedzuje normy správania sa pedagogických a odborných zamestnancov, podobne ako je to aj v iných profesiách (lekári, zdravotné sestry, sudcovia). Ako stavovská a profesijná organizácia predkladáme verejnosti návrh etického kódexu učiteľa, a sme pripravení byť partnermi ministerstva školstva pri vytváraní jeho definitívnej podoby, ktorá by sa mala čo najskôr stať súčasťou Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 317/2009.

SKU si tiež uvedomuje dôležitosť funkcie riaditeľa školy, preto vyzývame riaditeľské organizácie, aby pripravili text etického kódexu riaditeľa školy a školského zariadenia.

Návrhu etického kódexu učiteľa sme odoslali MŠVVaŠ SR, Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, riaditeľským organizáciám a Štátnej školskej inšpekcii.

5. 6. 2017

Správna rada SKU

[wpdm_package id=14301 template=”link-template-calltoaction3.php”]