Správa zo stretnutí k problematike systému prevencie a podpory v ranej starostlivosti a predprimárneho vzdelávania v súvislosti s dokumentom „Učiace sa Slovensko“

Dňa 23. 5. 2017 sa na pozvanie MUDr. Ivana Juráša uskutočnili na pôde MŠVVaŠ SR ďalšie konzultačné stretnutia k problematike systému prevencie, podpory a intervencie pri výchove a vzdelávaní a k problematike predprimárneho vzdelávania. Cieľom stretnutí malo byť hľadanie konsenzu pripomienok k návrhu dokumentu „Učiace sa Slovensko“.

Na stretnutí k systému prevencie, podpory a intervencie pri výchove a vzdelávaní SKU reprezentovali PaedDr. Viktor Križo a Mgr. Zuzana Hronová. Stretnutia sa zúčastnila aj riaditeľka sekcie špeciálneho školstva MŠVVaŠ SR Mgr. Zuzana Kadlečíková.

Rokovanie sa viedlo v menej konštruktívnom duchu, prítomní komentovali svoje postrehy z praxe. Neorganizovaná diskusia mala za následok to, že k slovu sa nedostali všetci, ktorí sa oň hlásili. Takmer zhodne popísali zníženú funkčnosť systému prevencie a odbornej intervencie, ktorá je dôsledkom personálneho a finančného poddimenzovania škôl a školských zariadení.

Prítomní sa zhodli na troch bodoch:

  1. Systém musí byť posilnený o ranú intervenciu detí v riziku.
  2. Potreba multidisciplinárneho prístupu v riešení prevencie a intervencií.
  3. Systém musí garantovať miesto v materskej škole pre každé dieťa.

Zhoda nenastala v prípade zjednotenia poradenských zariadení. Na stretnutí bola otvorená otázka komplikácií diagnostikovania žiakov z MRK na východnom Slovensku.

Prítomní boli ďalej informovaní o prebiehajúcej tvorbe Akčného plánu pre výchovu a vzdelávanie na roky 2018 – 2020, ktorý sa bude tvoriť súbežne s dotvorením dokumentu Učiace sa Slovensko, pričom termín dokončenia má byť 31. 8. 2017. Pre potreby realizácie Akčného plánu je vypracovaný plán financií, vytvorený MŠVVaŠ SR a útvarom MF SR: Hodnota za peniaze.

Prítomní v závere zhodnotili, že do dnešného dňa bolo vypracovaných množstvo dokumentov, ktoré neboli realizované v praxi, preto široká pedagogická verejnosť pozerá na nový dokument opatrne a bez väčšej dôvery. Pri rozhodovaní o zmenách sa postupuje nekoncepčne a pripomienky pedagógov nie sú vypočuté a finančne podporené.

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením požiadala zástupcu autorského tímu, pána Juráša, o vytváranie rovnocenného a transparentného partnerstva pri pripomienkovaní návrhu reformného textu. K ďalším stretnutiam si vyžiadali presné definovanie konzultačných tém s jasným zdôvodnením členov konzultačných skupín a zverejňovanie výstupov všetkým rokujúcim skupinám a partnerom.

Rokovanie pokračovalo od 11:30 témou predprimárneho vzdelávania. S MUDr. Jurášom diskutovali odborníci pre uvedenú oblasť a zástupcovia predškolských profesijných združení, za SKU Mgr. Andrea Benková.

Obsahom diskusie boli najmä: nedostatok kapacít materských škôl, jeho ďalšie príčiny a návrhy na elimináciu; povinné vzdelávanie od 5 rokov a jeho možné dôsledky; vzdelávanie detí od 5 rokov v MŠ/v ZŠ – objasnenie návrhu; „iné formy“, individualizácia/vekovo heterogénne triedy, financovanie, zriaďovatelia, absencia strednej úrovne riadenia MŠ a metodickej pomoci.

Zástupkyňa SKU otvorila tému bezplatného predškolského vzdelávania od 3 rokov, čo je súčasťou našej dlhodobej agendy. Z reakcie nebolo jasné, či bude táto pripomienka SKU akceptovaná.

Prítomní sa zhodli na nasledovnom:

  • Potreba zvýšenia požiadavky kvalifikácie učiteľov materských škôl na úroveň bakalára.
  • Financovanie MŠ nie z originálnych, ale prenesených kompetencií.
  • Ponechať aj naďalej na rozhodnutí školy spôsob zaraďovania detí do tried (vekovo heterogénne/homogénne triedy).
  • Potreba vyriešenia problému nekompetentnosti zriaďovateľov.

Viaceré témy ostali v rámci diskusie neukončené pre menej vecné, či rozsiahlejšie vyjadrovanie niektorých diskutujúcich alebo odbočovanie od pôvodne načrtnutých tém. Vážime si, že zástupcovia MŠVVaŠ SR a autori dokumentu „Učiace sa Slovensko“ si chcú v diskusiách  vypočuť názory zainteresovaných ľudí z praxe.  V záujme efektívnosti by sme však v budúcnosti uvítali štruktúrovanejšiu diskusiu s jasne stanovenými pravidlami pre diskutujúcich.