Stanovisko SKU k zvýšeniu počtu hodín dejepisu pre 9. ročník základných škôl a k nariadeniu používať spojité písané písmo

Slovenská komora učiteľov vyjadruje stanovisko k Dodatku č. 1 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre PRIMÁRNE VZDELÁVANIE – 1. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY, schválený dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 s platnosťou od 1. 9. 2015 a pre NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE – 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY, schválený MŠVVaŠ SR dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 s platnosťou od 1. 9. 2015.

Slovenská komora učiteľov zásadne nesúhlasí s uvedenými opatreniami MŠVVaŠ SR:

  1. v bode 1. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským sa v časti „Poznámky“ dopĺňa bod 12: „Škola využije v 9. ročníku pri tvorbe školského vzdelávacieho programu jednu hodinu z voliteľných (disponibilných) hodín na posilnenie vyučovacieho predmetu dejepis.“
  2. v Rámcovom učebnom pláne pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v časti Počet hodín
    za 5. – 9. ročník ZŠ vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť sa vo vyučovacom predmete dejepis text: „Človek a spoločnosť Dejepis 6“ nahrádza slovami „Človek a spoločnosť Dejepis 7“.

Odôvodnenie: Tieto dve úpravy si vzájomne odporujú, pretože už dnes majú mnohé školy 7 či viac hodín dejepisu za daný stupeň posilnené z disponibilných hodín v tom ročníku, v ktorom to považujú za opodstatnené. To umožňuje aj súčasná legislatíva – rozvrhnúť počet hodín predmetu do celého stupňa podľa rozhodnutia školy.

Tento dodatok je nesystémovým opatrením, nedostatočným na to, aby sme zabránili šíreniu extrémizmu medzi mladými ľuďmi. Sme presvedčení, že viac ako na počte hodín dejepisu záleží na ich kvalite a na vzdelaní, hodnotovom postoji a výkone učiteľa dejepisu.

Slovenská komora učiteľov žiada ponechať počet disponibilných hodín a rozhodnutie, ako ich využiť, na pedagogický zbor školy.

  1. v bode 4. Inovovaný Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia Predmet: Slovenský jazyk a literatúra na str. 2 v časti CHARAKTERISTIKA PREDMETU sa text: „Používanie jazyka vnímame ako komplexné využívanie všetkých komunikačných zručností – rozprávania, písania, čítania a počúvania.“ nahrádza slovami: „Používanie jazyka vnímame ako komplexné využívanie všetkých komunikačných zručností – rozprávania, písania, a to s dôrazom na písanie spojitým písaným písmom, čítania a počúvania.

Odôvodnenie: Ide o obmedzenie inovácií vo vyučovaní. Moderné európske krajiny postupne upúšťajú aj od nácviku písaného písma, nieto ešte spojitého a prechádzajú na iné, funkčnejšie a praktickejšie formy vyučovania písma. Nie je nám známa žiadna štúdia, ktorá by preukázala opodstatnenosť rozhodnutia MŠVVaŠ SR zaviesť písanie spojitým písaným písmom ako jediným správnym typom písma. Preto vyzývame MŠVVaŠ SR k prehodnoteniu tohto opatrenia a ponechaniu slobodného výberu typu písaného písma jednotlivým školám s legislatívnym zakotvením tejto možnosti.

23.5.2017

Správna rada SKU