Správa z rokovania k novému zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch

Dňa 26. januára 2018 sa SKU zúčastnila na druhom rokovaní k novému zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch v školstve (súčasný zákon 317/2009 a prílohy). Na rokovaní reprezentovala Slovenskú komoru učiteľov viceprezidentka RNDr. Soňa Puterková. Obe doterajšie stretnutia prebiehali takmer identicky, išlo v podstate o prerozprávanie toho, o čom je idea návrhu a niektorých jeho bodov zástupcom rezortu školstva bez toho, aby sme tento návrh videli dopredu. Stretnutie viedol Mgr. Ján Sitarčík, PhD, riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Za odbor legislatívy MŠVVaŠ sa zúčastnil JUDr. Igor Doboš. To, že sme ako účastníci stretnutia nedostali znenie návrhu zákona, hoci sme oň viacerí písomne žiadali, vopred a ani priamo na stretnutí, považujeme za nekorektné jednanie ministerstva školstva s pedagogickou verejnosťou. Priebeh stretnutia bol v rozpore s programom v pozvánke (bod 2: Prezentácia návrhu zákona o PZ a OZ). Boli sme informovaní, že „ návrh zákona nie je v stave, aby ho predložili”. Na otázku, kto na znení návrhu doteraz participoval, sme dostali odpoveď: úradníci ministerstva.

Ministerstvo školstva prezentovalo nasledujúce témy, v ktorých by malo dôjsť ku zmenám:

 • kvalifikačné predpoklady
 • atraktívnosť povolania
 • začínajúci PZ a OZ
 • kultúra školy a etický kódex
 • profesijný rozvoj: overovanie kompetencií, rozširujúce vzdelávanie, proces atestácií, plán kontinuálneho vzdelávania
 • zmeny v akreditáciách programov kontinuálneho vzdelávania
 • povinnosť zamestnávateľa organizovať priebežné vzdelávanie učiteľov
 • vypustenie kreditov zo zákona
 • postavenie zástupcov profesie
 • nové pozície: kariérový poradca, špecialista na knižnično-informačné služby, šk. tréner šp. činností
 • profesijné štandardy
 • funkčné vzdelávanie pre riaditeľov

Podľa informácie nový zákon nebude mať žiadne finančné dopady na rozpočty.

V minulosti sme sa zúčastnili niekoľkých rokovaní, ktoré viedli a ministerstvo školstva zastupovali reprezentanti Inštitútu vzdelávacej politiky. Ich priebeh bol operatívny a konštruktívny aj vďaka tomu, že počas celého procesu so všetkými účastníkmi vzájomne komunikovali a jednali ako s rovnocennými partnermi.

V závere stretnutia sme boli informovaní, že v pondelok alebo utorok (29. alebo 30. 1.) bude školským organizáciám zaslané znenie návrhu. Návrh sme obdržali v stredu 31. 1. 2018 a hneď v nasledujúcich dňoch nám boli ponúknuté konzultácie k textu.

Termín predloženia zákona, ktorý sa zásadne týka všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v školstve, je v pláne legislatívnych úloh vlády SR stanovený na apríl 2018.

Slovenská komora učiteľov považuje celý doterajší proces prerokovania za neštandardný, stanovenie termínu na konzultácie len jeden deň po obdržaní návrhu a v čase čerpania dovolenky učiteľov za absolútne nereálne. Rovnako tak najnovšie posunutie termínu konzultácií na pondelok 5. 2. nič nemení na vzniknutej situácii. Dištancujeme sa od takéhoto spôsobu tvorby nového zákona. Mal by byť o nás, zatiaľ je ale bez nás.