Vyjadrenie SKU k zrušeniu kreditového príplatku a k rekreačným poukazom

Zrušenie kreditového príplatku Zrušenie kreditového systému v súčasnej podobe by bolo namieste, ak by učitelia mali primeranú mzdu, zodpovedajúcu náročnosti ich práce a nemuseli by byť motivovaní si ju zvyšovať takýmto spôsobom. Tento stav však podľa tempa zvyšovania platov naplánovaného ministerstvom školstva nenastane. Zvýšenie mzdy prostredníctvom profesijného rozvoja bude náročnejšie

Pre učiteľov angličtiny

Vážení učitelia anglického jazyka,

S radosťou Vám oznamujeme, že vzdelávací program pre učiteľov angličtiny, vypracovaný spoločne a Prešovskou univerzitou v Prešove, bol akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 789/2012 KV ako program pre kontinuálne vzdelávanie. Jeho absolvovaním je možné získať kredity ku kariérnemu rastu učiteľov.
Program je zameraný na komunikatívne vyučovacie metódy pre vyučovanie angličtiny priamo v triedach a je založený na praktických tipoch pre vyučovanie anglického jazyka podľa jednotlivých úrovní stanovených SERR a reprezentovaných City & Guilds International ESOL and Spoken ESOL.

Vzdelávací program ponúka získanie 14 kreditov za 60 kontaktných hodín, (12 hodín osobné stretnutia a 48 dištančné vzdelávanie) BEZ POPLATKU. Prosím sledujte naše správy, nakoľko ďalšie podrobnejšie informácie ( termín začatia kurzu, miesta stretnutí a podrobnejší obsah vzdelávania) Vám poskytneme začiatkom septembra 2012 na internetovej stránke univerzity http://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/kva a na http://www.cityandguilds.sk/.

S prianím pekného leta,
Európska pobočka City & Guilds a Prešovská univerzita v Prešove 

Ako sme sa zachovali k starším učiteľom…

Téma nedostatočného ohodnotenia pedagogických zamestnancov je známa a dlhodobo neriešená. Systematické stanovisko štátu k tomuto problému je v nedohľadne, verejne je témou len v predvolebnom čase. Po zatvorení volebných miestností sa stáva klišé.

 

Správa o činnosti zástupcov SKU v expertnej pracovnej skupine, ktorá sa zaoberá návrhom novely zákona 317/2009

Slovenská komora učiteľov má svoje zastúpenie v expertnej pracovnej skupine, ktorá bola zriadená
MŠVVaŠ a zameriava sa na pedagogických a odborných zamestnancov. Pracovná skupina vznikla
v novembri 2010 a zatiaľ sa zišla dvakrát. Prvé stretnutie sa konalo 17. 1. 2011 a SKU na ňom
zastupovala PaedDr. Mária Barancová. Druhé bolo 5. 5. 2011 a SKU na ňom zastupoval Mgr. Ivan
Dudáš. Hlavným cieľom týchto stretnutí bola diskusia k novele zákona 317/2009. Dňa 17. 5. 2011
dalo MŠVVaŠ návrh novely zákona do medzirezortného pripomienkového konania, čím ju vlastne
sprístupnilo širokej verejnosti. Keďže som sám nevedel, či naše ďalšie návrhy zapracuje ministerstvo
do konečného návrhu novely, nemohol som verejne reagovať na jej znenie skôr.