Stretnutie správnej rady a manažmentu SKU

Aktuálne problémy v školstve si vyžiadali naše stretnutie dňa 8. 5. 2017 v Ružomberku. Otvoril a viedol ho prezident SKU Vladimír Crmoman. Vyhodnotil situáciu v rezorte školstva a následne upriamil pozornosť na aktuálny dokument komory – Pripomienky SKU k návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“. Vyzdvihol profesionálnu a koncepčnú prácu správnej rady, ktorej členovia zosúladili návrhy členov a obhájili ich aj na okrúhlom stole k návrhu NPRVaV na pôde ministerstva školstva. Skonštatoval, že práca na pripomienkach vedie tiež k skvalitňovaniu koncepčných dokumentov SKU z hľadiska ich obsahu a formy. V ďalšej diskusii sme pripomenuli úspešný rozbeh sekcie ŠKD, prácu inkluzívneho tímu a rozvíjajúcu sa spoluprácu s Platformou rodičov a Asociáciou CVČ SR. Do budúcnosti plánujeme vybudovať sekciu odborných škôl a prehĺbiť spoluprácu aj s ďalšími organizáciami a iniciatívami.

V druhej časti stretnutia sme vyhodnotili plnenie úloh schválených na valnom zhromaždení SKU a diskutovali o úlohách pre správnu radu, manažment i sekcie v budúcom období. Za najdôležitejšie pokladáme úsilie o rozširovanie členskej základne a oslovovanie aktívnych učiteľov na spoluprácu s SKU, zvyšovanie právneho vedomia učiteľov, pokračovanie v zverejňovaní názorov členov vo forme blogov, prípravu plánovaných prieskumov, upozorňovanie na nespravodlivosti systému a organizovanie tlačových besied. Správna rada SKU finišuje s prípravou „Etického kódexu učiteľa“, čaká nás jeho pripomienkovanie. V závere sme rozoberali stratégie, ako efektívne a čo najskôr dosiahnuť splnenie prioritných cieľov SKU zhodných s návrhom NPRVaV Učiace sa Slovensko.

Stretnutia sa zúčastnili: Vladimír Crmoman, Soňa Puterková, Jarmila Javorková, Andrea Benková, Lucia Porubčanská, Eva Kurincová, Mária Peťová, Zuzana Hronová, Daniela Brašeňová, Katarína Švidroňová, Mária Čechová, Lívia Muntágová, Danka Lapšanská.

Správu zapísala Mgr. Daniela Brašeňová, členka manažmentu SKU.

V Ružomberku, 8. 5. 2017