Stanovisko SKU k Spoločnej škole

Rovnako pozitívne vnímame, že Spoločná škola presadzuje i možnosť jedinečnosti. Školy, ktoré venovali toľko energie a snahy, aby nastavili svoj školský vzdelávací obsah aktuálnym potrebám svojich žiakov a rodičov by mali mať možnosť vo svojej nastúpenej ceste pokračovať. Spoločná škola však vo svojich tézach nekonkretizuje hĺbku „inakosti – jedinečnosti“ škôl. To znamená, že nie je jasné, koľko vzdelávacieho obsahu navrhuje ponechať na výber školy. Uvádzané varianty – spoločenskovedný, prírodovedný, výchovný nie sú bližšie špecifikované a tak nie je jasné, či ide o návrat k variantom z pred reformy – t.j. odlišnosť o 1-2 hodiny od spoločného základu, alebo o viac hodín. SKU nejde o vyhrocovanie názorových rozdielov, ale o rozumnú mieru slobody a samostatnosti škôl. V tomto smere za najsprávnejšie považujeme vyjadrenie pomeru medzi štátom určeného povinného obsahu a školou dotvoreného obsahu v percentách. Ako východisko pre rokovanie navrhujeme pomer 70% (štát), 30% (škola).

Pri rozdelení predmetov a učiva do ročníkov sa obávame, že vzhľadom na nároky jednotlivých odborných komisii nedôjde k rozumnej dohode o učebnom pláne a školy budú bojovať s tým, že budú mať povinnosť učiť napr. polhodinovky. Takéto vyučovanie považujeme za veľmi neefektívne. Pri určení učiva za stupeň sú možné komplikácie so sťahovaním žiakov a súťažami. Ak sa k tejto variante pridajú „odporúčania“ na doplnenie učebného plánu, vyhovie sa všetkým školám. Nevidíme dôvod, aby školy, ktoré chcú mať určené a presne rozpísané učivo mali chcieť, aby aj iné školy si ho rozpísali rovnako. SKU sa opiera o stanovisko zo dňa 30. marca 2012, kedy odporúča ministrovi školstva prehodnotiť štátny vzdelávací program a jasne stanoviť výkonový a základný obsahový štandard jednotlivých predmetov v jednotlivých ročníkoch, ktorý by mal odporúčací charakter. Zároveň zachovať slobodu škôl pri tvorbe svojich školských vzdelávacích programov a pri tvorbe nadštandardného učiva a špecifík školy.

Čo považuje SKU za prioritné je začať s efektívnou dokumentáciou pedagogickej práce. A to nielen podstatným znížením rozsahu povinnej dokumentácie zákonmi, ale odformalizovaním, zjednodušením dokumentov. Chceme dosiahnuť možnosť komplexného vedenia pedagogickej dokumentácie v elektronickej podobe. V tomto smere môžeme prispieť konkrétnymi návrhmi na zmenu procesov i zmenu legislatívy.

SKU je stavovská organizácia. Je pripravená zastupovať učiteľov pri tvorbe školského vzdelávacieho programu a spolupracovať so všetkými organizáciami a skupinami, ktorých prvoradým záujmom je partnerská spolupráca, ktorá vedie k obohateniu oboch strán a posunu slovenského školstva. Vieme vytvoriť priestor alebo sa na ňom podieľať tak, aby sa dopracovali konkrétne body, ktoré zadefinujú slobodu učiteľa, zjednodušenie jeho administratívnych činnosti a ochranu jeho psychického zdravia pred vyhorením.

Správna rada Slovenskej komory učiteľov