Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k Vzdelávaciemu programu pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti

Od 1.9.2017 platí inovovaný Vzdelávací program pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti (ďalej len PaP), ktorý je programom pre liečebno-výchovné sanatóriá, špeciálne triedy pre žiakov s touto poruchou a žiakov s PaP začlenených v bežných triedach základných a stredných škôl.

Odborníci v ŠPÚ vydaním tohto dokumentu určite mysleli na najlepší záujem žiakov, preto im do učebného plánu zaradili špecifický predmet, ktorého absolvovaním žiaci eliminujú ťažkosti v správaní a optimalizujú narušenú koncentráciu pozornosti. Pri tvorbe však zabudli na možnosti základných škôl. Je neprijateľné, aby vzdelávací program platil od 1.9.2017, keď sú v ZŠ úväzky pedagogických a odborných zamestnancov rozdelené a do praxe sa uvádza vypracovaný rozvrh, ktorý so špecifickým predmetom pre žiakov s PaP nepočíta. Vyučovanie konkrétneho predmetu terapeuticko-korekčné cvičenia podľa VP zabezpečujú dvaja pedagogickí zamestnanci alebo jeden pedagogický a jeden odborný zamestnanec. Z tohto znenia však nie je jasné, akú aprobáciu má mať pedagogický, či odborný zamestnanec, ktorý má hodinu viesť. Uvedené ustanovenie považujeme za povrchné a nejasné. Ďalšiu výraznú nezrovnalosť s reálnym stavom v základných školách uvádza nasledujúci odsek vzdelávacieho programu:

Pri vzdelávaní žiaka s poruchou aktivity a pozornosti formou školskej integrácie v bežnej škole je potrebné zabezpečiť odborný servis školského špeciálneho pedagóga, psychológa, liečebného pedagóga, sociálneho pedagóga, podľa potreby ďalších odborných zamestnancov – logopéda, a asistenta učiteľa a spolupracovať so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, prípadne s liečebno – výchovným sanatóriom. Základné školy nedisponujú tímom odborných zamestnancov, preto je tento odsek pre základné školy nereálnou utópiu.

Slovenská komora učiteľov už vo februári tohto roka poukázala na alarmujúci nedostatok odborných zamestnancov v ZŠ. https://sku.sk/stanovisko-slovenskej-komory-ucitelov-inkluzii-slovensku/. V júli poukázala na opätovné neschválenie potrebného počtu asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. https://sku.sk/stanovisko-sku-a-przzd-k-poctu-asistentov-z-6-7-2017/

Všetky upozornenia ostávajú bez jasných odpovedí ministerstva školstva. Slovenská komora učiteľov pozoruje nevôľu riešiť túto poddimenzovanosť. Na druhej strane však vzdelávacie programy školám ukladajú povinnosť zabezpečiť odborný servis tímu odborných zamestnancov. Tento rozporuplný stav je už dlhodobo neprijateľný a doplácajú naň žiaci, ktorí v ZŠ nemajú zabezpečené také potreby, na aké majú právo.

Žiadame odborníkov zo Štátneho pedagogického ústavu, aby boli vzdelávacie programy vypracované na reálnych podkladoch a zohľadňovali skutočný stav personálneho a materiálneho zabezpečenia v základných školách a nedostávali svojimi rozhodnutiami riaditeľov škôl do neriešiteľných situácií. Vyzývame kompetentných pracovníkov ministerstva školstva, aby v záujme žiakov so zdravotným znevýhodnením urobili nevyhnutné opatrenia, ktorými umožnia zamestnávanie odborných zamestnancov v základných školách, aby sa deťom naozaj dostávala účinná pomoc.

Zároveň žiadame vedúcich pracovníkov rezortu školstva, aby nehazardovali s potenciálom učiteľov. Dokumenty neprerokované s pedagogickou verejnosťou a nepredvídateľné rozhodnutia frustrujú už aj tak preťažených pedagógov. V ich silách nie je popri pedagogickej práci sledovať, akceptovať a kvalitne zapracovávať náhle zmeny v školskom systéme, najmä tie, ktoré si vyžadujú odbornosť a tímovú spoluprácu. Tak závažné koncepčné materiály vo výchove a vzdelávaní niektorých žiakov je nutné predostrieť na rokovanie s profesijnými a odbornými organizáciami školstva v dostatočnom predstihu, aby bol čas na ich korekcie. Uvedený vzdelávací program je realizovateľný v špeciálnych zariadeniach pre výchovu a vzdelávanie žiakov s poruchami aktivity a pozornosti (LVS), ale nie v bežných základných školách. Vyzývame preto MŠVVaŠ SR, aby vyňalo základné školy a začlenených žiakov z tohto programu a zameralo sa na jeho prepracovanie.