Strategické dokumenty školy – online diskusia

Pozývame Vás na ďalšiu online diskusiu k projektu Slovenskej komory učiteľov Podpora demokratizácie v školách, ktorá sa uskutoční 29. septembra 2021 tradične v stredu v čase od 17:00 – 18:00.

Diskusia má za cieľ predstaviť balíček vzorových dokumentov, ktoré pripravila Slovenská komora učiteľov pre svojich členov a sympatizantov a zahrnula ich do svojich vzdelávaní. Poukážeme na stav strategických dokumentov škôl, ich dôležitosť a možnosti ich vylepšenia na školách – pracovný poriadok, rokovací poriadok pedagogickej a zamestnaneckej rady, štatút rady školy, metodický pokyn zriaďovateľa k výberovým konaniam na riaditeľov, etický kódex a ďalšie. 

*  Ktoré strategické dokumenty sú pre život školy dôležité? 

*  Aký je vzťah medzi systémom fungovania škôl a školských zariadení a nastavení kľúčových dokumentov?

*  Aké sú úskalia a výzvy demokratizácie procesov škôl a školských zariadení a akú úlohu v nich zohrávajú niektoré dokumenty?

* Ktoré zmeny je už dnes možné urobiť, aby sa klíma zborovne a školy zlepšovala?

Tieto a ďalšie otázky otvoríme v online diskusii, do ktorej sa budete môcť zapojiť otázkami aj Vy.

Hosťom diskusie bude Soňa Puterková, ktorá sa v SKU aktívne zaoberá poradenstvom v pracovnoprávnej oblasti, Viktor Križo, ktorý v komore advokuje tému demokratizácie v školách a Jarmila Javorková pôsobiaca v SKU ako mediátorka a garant inovačného vzdelávania. Moderovať bude Vladimír Crmoman zo Slovenskej komory učiteľov.

Diskusia bude prebiehať  29. septembra 2021 v čase od 17:00 – 18:00. Sledovať ju budete môcť LIVE cez Facebook stránku SKU alebo na našom Youtube. Svoje otázky pred diskusiou môžete posielať na demokracia@sku.sk, alebo klásť otázky počas diskusie vo Facebook komentároch.

Tešíme sa na Vašu účasť, zapojenie a prínos v diskusii “STRATEGICKÉ DOKUMENTY ŠKOLY”.

FB udalosť k diskusii.


Projekt „Podpora demokratizácie v školách“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.