Stretnutie zástupcov SKU s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR

Dňa 26. 9. 2017 sa na pôde MŠVVaŠ SR uskutočnilo stretnutie zástupcov SKU V. Crmomana a S. Puterkovej s ministerkou školstva M. Lubyovou.

Ministerku školstva sme oboznámili s doterajšou činnosťou komory, p. ministerka prejavila záujem o spoluprácu a označenie priorít SKU v najbližšej budúcnosti. Za najzásadnejšie priority sme označili požiadavky formulované v spoločnej Deklarácii OZ PŠaV a partnerských reprezentácií. Požiadali sme, aby sa zasadila o splnenie týchto požiadaviek.

Okrem iných dôležitých tém sme informovali o vzniknutom probléme po zavedení iŠVP pre zdravotne znevýhodnené deti a žiakov v materských a základných školách a požiadali sme o spoločné stretnutie na pôde ŠPÚ. Takisto sme požiadali o prizývanie zástupcov SKU na rokovania, ktoré vedú k zmenám v oblasti legislatívy regionálneho školstva. Venovali sme sa pretrvávajúcemu problému modernizačného dlhu, nedostatku špecializovaného personálu, najmä asistentov učiteľov. Tieto problémy podľa názoru SKU projekty zo štrukturálnych fondov EÚ neriešia systémovo, dlhodobo a plošne na všetkých školách, ktoré to potrebujú.

Ministerka školstva nám poskytla informáciu o situácii v rezorte v súvislosti so zostavovaním rozpočtu na budúci rok.

Informovali sme sa o postupe prác na dokumente Národný program výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko. Ministerka školstva označila dokument za autorskú víziu tímu expertov, ktorý bude odovzdaný ministerstvu k 30. 9. 2017 a do konca roka bude pretavený do národného programu a odovzdaný vláde SR. Upozornili sme na skutočnosť, že na základe Programového vyhlásenia vlády SR sme považovali UsS za národný program, ktorého návrh vrátane dlhodobej koncepcie obsahu výchovy a vzdelávania mal byť predložený vládou SR do konca roka 2016 na verejnú diskusiu. A teda nedochádza v tejto oblasti k plneniu PVV.

V závere stretnutia sme spoločne skonštatovali, že niektoré problémy je možné vyriešiť vzájomnou komunikáciou a dohodli sme sa, že spoločné stretnutia budú pokračovať.