Vyhláška 224/2011 Z.z.o základnej škole – zmeny

Vyhláška 224/2011 Z.z.o základnej škole – zmeny

Vyhláška 224/2011 Z.z. o základnej škole so zvýraznenými zmenami:

Obsah

if (window.showTocToggle) { var tocShowText = “zobraziť”; var tocHideText = “skryť”; showTocToggle(); }

§1 Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje organizáciu základnej školy (ďalej len “škola”), plnenie povinnej školskej dochádzky vrátane jej plnenia mimo územia Slovenskej republiky, organizáciu a zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej činnosti v škole vrátane integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a mimo nej, žiakov s nadaním, pravidlá hodnotenia a klasifikácie a pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov.
 

§2 Organizácia školy

Neplnoorganizovanú školu možno zriadiť v miestach, kde nie sú podmienky na zriadenie všetkých deviatich ročníkov školy. Žiaci, ktorí ukončia posledný ročník neplnoorganizovanej školy, pokračujú v plnení povinnej školskej dochádzky v plnoorganizovanej škole so všetkými ročníkmi v príslušnom školskom obvode.
 

§3 Vedenie školy Riaditeľ školy

 1. Riaditeľ školy (ďalej len “riaditeľ”) utvára podmienky na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.
  Riaditeľ školy (ďalej len „riaditeľ“) môže poveriť usmerňovaním výchovno-vzdelávacej činnosti školy svojho zástupcu.
   
 2. Usmerňovaním výchovno-vzdelávacej práce školy na prvom stupni alebo druhom stupni školy môže riaditeľ poveriť svojho zástupcu. V škole, kde z dôvodu nízkeho počtu tried nemožno ustanoviť zástupcu riaditeľa, je touto činnosťou poverený niektorý z pedagogických zamestnancov ako poradca riaditeľa školy, ktorému sa neznižuje rozsah vyučovacej alebo výchovnej činnosti.
  Riaditeľ vydáva organizačný poriadok školy, v ktorom upraví organizačnú štruktúru školy, činnosti a zodpovednosť pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a iných zamestnancov. Organizačný poriadok sa zverejňuje na viditeľnom mieste. Ak má škola vytvorené podmienky, organizačný poriadok sa zverejňuje aj na webovom sídle školy.
   
 3. Riaditeľ vydáva organizačný poriadok školy. Organizačný poriadok školy, ktorým sa určuje organizačná štruktúra, vymedzuje činnosť a zodpovednosť vedúcich zamestnancov, sa zverejňuje v škole na viditeľnom mieste, a ak má škola podmienky, aj na internetovej stránke školy. Triedny učiteľ alebo rada školy oboznámi s organizačným poriadkom zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia podľa § 1 písm. g) zákona.
  Riaditeľ vydáva prevádzkové poriadky telocvične, odborných učební a pracovísk, ktoré sa v týchto priestoroch umiestnia na viditeľnom mieste. Riaditeľ zabezpečí, aby sa s nimi oboznámili všetci zamestnanci, ktorí v týchto priestoroch pracujú, a žiaci, ktorí sa v týchto priestoroch vzdelávajú.
   
 4. ZRUŠENÝ Riaditeľ vydáva prevádzkové poriadky telocvične, odborných učební a pracovísk, ktorými sa bližšie určuje organizácia práce a bezpečnosť prevádzky. Prevádzkové poriadky sa vyvesia v uvedených priestoroch a riaditeľ zodpovedá za to, aby sa s nimi oboznámili všetci zamestnanci a žiaci, ktorí sa v týchto priestoroch vzdelávajú alebo pracujú.
   
 5. ZRUŠENÝ Pri externom testovaní žiakov riaditeľ pripraví podmienky žiakom vzhľadom na školské vzdelávacie programy, o uskutočnení testovania informuje preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka.
   

§4 Poradné orgány

 1. Poradnými orgánmi riaditeľa sú pedagogická rada, metodické združenia a predmetové komisie.
   
 2. Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy.
   
 3. Riaditeľ zriaďuje pre pedagogických zamestnancov prvého stupňa metodické združenie a pre učiteľov druhého stupňa predmetové komisie ako svoje poradné a iniciatívne orgány, ktoré sa zaoberajú pedagogickými a výchovno-vzdelávacími aktivitami a problémami. Môže zriadiť aj metodické združenie triednych učiteľov.
   
 4. Členmi metodických združení prvého stupňa školy sú spravidla všetci pedagogickí zamestnanci nultého ročníka a prvého ročníka až štvrtého ročníka.
   
 5. Členmi predmetových komisií sú spravidla všetci pedagogickí zamestnanci príslušného predmetu alebo príbuzných predmetov druhého stupňa školy.
   
 6. Ak v škole pôsobí asistent učiteľa, je členom poradného orgánu podľa odseku 4.
   
 7. Vedením metodických združení a vedením predmetových komisií poverí riaditeľ pedagogických zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti  kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky a pedagogickej spôsobilosti (ďalej len “kvalifikačné predpoklady”) podľa osobitného predpisu. 1)
   
 8. Plán činnosti metodických združení a predmetových komisií schvaľuje každoročne riaditeľ.
   

§5 Triedny učiteľ

 1. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v triede koordinuje triedny učiteľ, ktorého pre každú triedu na školský rok určuje riaditeľ.
   
 2. Triedny učiteľ v spolupráci s ostatnými pedagogickými zamestnancami v príslušnej triede zhromažďuje informácie o žiakoch v súlade s § 11 ods. 7, § 157 ods. 6 a § 158 ods. 1 zákona, ktoré použije na vypracovanie záznamov v katalógovom liste žiaka alebo v triednom výkaze a v súlade s § 63 ods. 3 zákona na prihláške na vzdelávanie.
   
 3. Triednym učiteľom môže byť pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady.
   
 4. Triedny učiteľ usmerňuje utváranie podmienok vzdelávania žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa § 29 ods. 10 zákona, ktorý je začlenený do triedy v spolupráci so všeobecným lekárom pre deti a dorast a s príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.
   
 5. V neprítomnosti triedneho učiteľa vykonáva jeho prácu iný pedagogický zamestnanec, ktorého určí riaditeľ. Počas neprítomnosti triedneho učiteľa dlhšie ako 30 dní určí riaditeľ jeho zástupcu.
   

§6 Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti školy

 1. Vyučovanie sa začína spravidla o 8.00 hod. Podľa miestnych podmienok môže riaditeľ určiť začiatok vyučovania od 7.00 hod. do 8.30 hod.; v triedach s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy a športovej výchovy môže riaditeľ určiť dvakrát v týždni začiatok vyučovania na 7.00 hod.
  Začiatok vyučovania určí riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy najskôr o 7.00 hod., najneskôr o 9.00 hod.
   
 2. ZRUŠENÝ V osobitných prípadoch po informovanom súhlase zákonných zástupcov žiakov možno učebné predmety, v ktorých sa spájajú žiaci z rôznych tried a ročníkov druhého stupňa, zaradiť ako “nultú” vyučovaciu hodinu so začiatkom o 7.00 hod. 
   
 3. Ak z priestorových dôvodov nemožno vyučovanie zabezpečiť pre všetkých žiakov v dopoludňajších hodinách, organizuje sa výnimočne v dvoch zmenách okrem vyučovania v prvom ročníku. Popoludňajšia výchovno-vzdelávacia činnosť sa končí najneskôr o 17.00 hod.
   
 4. Počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a predmetoch ustanovujú učebné plány školského vzdelávacieho programu.
   
 5. Proces výchovy a vzdelávania v škole sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín. Rozvrh hodín je zverejnený v každej triede príslušného ročníka, a kde to podmienky umožňujú, aj na internetovej stránke školy.
   
 6. ZRUŠENÝ Stredajšie popoludnie a pri zmenovom vyučovaní stredajšie dopoludnie sú určené na mimoškolskú záujmovú činnosť a na oddych žiakov. V tomto čase sa žiakom neukladajú písomné domáce úlohy na nasledujúci vyučovací deň. 
   
 7. Vyučovacia hodina trvá 45 minút; nemožno ju bezdôvodne predlžovať ani skracovať. Poradie a dĺžky prestávok určí riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy. Malé prestávky sú spravidla desaťminútové, hlavná – veľká prestávka je 15-minútová až 30-minútová spravidla po druhej vyučovacej hodine. Žiaci počas hlavnej prestávky, ak sú na to utvorené podmienky, sa zdržiavajú mimo učebne v určených priestoroch školskej budovy. Obedňajšia prestávka pre žiakov prvého ročníka a druhého ročníka sa začína najneskôr po piatej vyučovacej hodine a pre žiakov tretieho ročníka až deviateho ročníka najneskôr po šiestej vyučovacej hodine v rozsahu minimálne 30 minút.
   
 8. Pri zmenovom vyučovaní možno skrátiť každú vyučovaciu hodinu popoludňajšej zmeny na 40 minút, posledné hodiny dopoludňajšej zmeny iba v odôvodnených prípadoch podľa miestnych podmienok.
   
 9. V prvom ročníku sa vyučuje najviac trikrát v týždni v jednom slede päť vyučovacích hodín, v druhom ročníku v jednom slede päť vyučovacích hodín, v treťom ročníku a vo štvrtom ročníku v jednom slede najviac dvakrát v týždni šesť vyučovacích hodín, v piatom ročníku až deviatom ročníku v jednom slede najviac šesť vyučovacích hodín. Žiaci piateho ročníka a šiesteho ročníka môžu mať v jednom dni v týždni najviac sedem vyučovacích hodín, žiaci siedmeho ročníka až deviateho ročníka môžu mať iba v jednom dni v týždni najviac osem vyučovacích hodín.
   
 10. Pri organizovaní vyučovania iným spôsobom, ako vo vyučovacích hodinách, súvisiacim s výchovno-vzdelávacou činnosťou určí škola zariadenie a dĺžku prestávok podľa charakteru činnosti s prihliadnutím na základné fyziologické, psychické a hygienické potreby žiakov.
   
 11. V triedach prvého ročníka až štvrtého ročníka vyučuje všetky predmety spravidla triedny učiteľ. Ak má škola vytvorené podmienky, môžu vyučovať niektoré predmety výchovného zamerania alebo cudzí jazyk okrem triedneho učiteľa aj iní pedagogickí zamestnanci, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na príslušný predmet. Ak je to potrebné na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy, niektoré predmety môžu okrem triedneho učiteľa vyučovať aj iní pedagogickí zamestnanci, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre príslušný predmet. Podľa podmienok školy môžu v triede nultého ročníka vyučovať viacerí pedagogickí zamestnanci.
   

§7 Organizácia výletov, exkurzií a výcvikov

 1. Škola môže organizovať s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka lyžiarsky výcvik alebo snowboardový snoubordingový výcvik (ďalej len “lyžiarsky výcvik”), plavecký výcvik, školské výlety, exkurzie a školy v prírode, ktoré podľa návrhov triednych učiteľov zaradí riaditeľ do plánu práce školy. V jednom informovanom súhlase môže zákonný zástupca žiaka vyjadriť súhlas s uskutočnením viacerých aktivít. Pred uskutočnením výletu, exkurzie a výcvikov zodpovedný učiteľ napíše záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia. Pre žiakov, ktorí sa na uvedených aktivitách nezúčastnia, sa zabezpečí náhradné vyučovanie.
   
 2. Pre žiakov prvého ročníka až štvrtého ročníka sa v školskom roku môže organizovať jeden jednodňový výlet, pre žiakov piateho ročníka až deviateho ročníka dva jednodňové výlety alebo jeden dvojdňový výlet. Žiakom piateho ročníka až deviateho ročníka možno školský výlet predĺžiť s informovaným súhlasom zákonných zástupcov o dva dni pracovného pokoja.
   
 3. ZRUŠENÝ Škola môže organizovať ako súčasť vyučovania exkurzie. Miesto a čas exkurzie vychádzajú z požiadaviek učebných osnov školského vzdelávacieho programu. Žiaci jedného ročníka sa môžu v školskom roku zúčastniť najviac na troch exkurziách trvajúcich viac ako štyri vyučovacie hodiny.
   
 4. ZRUŠENÝ Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova zameraná na ochranu zdravia, spoločnosti a prírody, a to vo vybraných predmetoch, ako aj pri účelových cvičeniach, didaktických hrách a záujmovej činnosti.
   
 5. ZRUŠENÝ Súčasťou vyučovania telesnej výchovy môže byť základný plavecký výcvik a v siedmom alebo ôsmom ročníku základný lyžiarsky výcvik. Ak v mieste školy nie sú vhodné podmienky, škola môže organizovať lyžiarsky výcvik a plavecký výcvik dennou dochádzkou alebo formou výchovno-výcvikových zájazdov.
   
 6. Plavecký výcvik sa organizuje v rozsahu piatich pracovných dní alebo 20 vyučovacích hodín spravidla v mesiacoch september až október alebo apríl až máj. Organizáciu plaveckého výcviku zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický zamestnanec.
   
 7. Plavecký výcvik sa uskutočňuje len vo vyhradenom priestore krytého bazéna alebo kúpaliska do výšky vodnej hladiny 1,2 metra, pričom na jedného dospelého cvičiteľa pripadá skupina s najvyšším počtom 10 žiakov.
   
 8. Plavecký výcvik v škole vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovací predmet telesná výchova. Odborný dozor a výcvik môže vykonávať aj iný pedagogický zamestnanec s osvedčením o spôsobilosti viesť plavecký výcvik. Účastníci plaveckého výcviku musia byť poistení proti úrazom.
   
 9. Lyžiarsky výcvik sa koná formou sústredenej päťdňovej, maximálne sedemdňovej výchovno-vzdelávacej činnosti v období mesiacov december až apríl. Organizáciu lyžiarskeho výcviku zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický zamestnanec v súlade s osobitným predpisom.1a)
   
 10. Lyžiarsky výcvik vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovací predmet telesná výchova, alebo iný pedagogický zamestnanec s osvedčením o spôsobilosti viesť lyžiarsky výcvik. Jedno lyžiarske alebo snowboardové družstvo tvorí najviac 15 žiakov. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov a jedno snoubordingové družstvo tvorí najviac 10 žiakov. Účastníci lyžiarskeho výcviku musia byť poistení proti úrazom.
   
 11. Náklady spojené s plaveckým výcvikom, lyžiarskym výcvikom, výletom, exkurziou a jazykovým pobytom v zahraničí hradí žiakovi jeho zákonný zástupca. Pedagogickému zamestnancovi poskytuje náhrady pri pracovnej ceste zamestnávateľ podľa osobitného predpisu. 2)
   

§8 Iné súčasti výchovno-vzdelávacej činnosti školy

 1. ZRUŠENÝŠkola môže v súlade so školským vzdelávacím programom a učebným plánom organizovať výchovno-vzdelávací proces v škole v prírode 3) na území Slovenskej republiky a v zahraničí.
   
 2. ZRUŠENÝSúčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova k dopravnej disciplíne. Škola v rámci svojich podmienok spolupracuje so zriaďovateľmi dopravných ihrísk a využíva ich na výchovno-vzdelávaciu činnosť.
   
 3. ZRUŠENÝDopravnú výchovu a vzdelávanie a praktický výcvik žiakov v pozícii chodca a cyklistu môžu poskytnúť detské dopravné ihriská.
   
 4. Ak ide o akcie konané mimo sídla školy, nesmie na jedného pedagogického zamestnanca, ktorý zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov, pripadnúť viac ako 25 žiakov, pri akciách do zahraničia najviac 15 žiakov.
   
 5. Škola utvára podmienky na výchovu mimo vyučovania podľa potrieb, záujmov žiakov a ekonomických podmienok školy; na ten účel sprístupňuje objekty a priestory ihrísk, telocviční, plavární, školských klubov a učební. Výchova mimo vyučovania sa zameriava na záujmovú, rekreačnú, športovú a spoločenskú činnosť žiakov, pričom sa dbá, aby zaťaženie žiakov nedosiahlo stupeň poškodzujúci zdravie alebo obmedzujúci ich bezpečnosť.
   
 6. Pred vyučovaním, počas vyučovania, počas prestávok, v školskej jedálni, po vyučovaní, pri náhlej nevoľnosti alebo pri úraze, počas všetkých aktivít organizovaných školou alebo školským zariadením vykonáva nad žiakmi dozor poverený pedagogický zamestnanec podľa pracovného poriadku, ktorý vydáva riaditeľ. Schválený rozvrh dozorov zverejníriaditeľ v budove školy na viditeľnom mieste.
   

§9 Rozvrh hodín

 1. Riaditeľ určí po prerokovaní v pedagogickej rade rozvrh hodín. Prihliada pritom na charakter dennej a týždennej fyziologickej výkonnosti žiakov, na pedagogické, hygienické a pracovné požiadavky žiakov a pedagogických zamestnancov.
   
 2. Jednotlivé učebné predmety sa do rozvrhu rozdeľujú rovnomerne a vyučujú sa spravidla po jednotlivých vyučovacích hodinách. V blokoch sa môžu vyučovať predmety, pri ktorých si to vyžaduje obsah a organizácia vyučovacieho procesu.
   
 3. ZRUŠENÝUčebné predmety, pri ktorých sa vyžaduje zvýšená duševná činnosť, sa spravidla zaraďujú na hodiny pred hlavnou prestávkou. Ak to podmienky dovoľujú, nezaraďuje sa predmet telesná výchova alebo športová výchova na prvú vyučovaciu hodinu; po telesnej výchove, športovej výchove a pracovnom vyučovaní sa nezaraďujú predmety, najmä slovenský jazyk, zložka písanie, výtvarná výchova.
   
 4. ZRUŠENÝSúčasťou rozvrhu hodín je triednická hodina.
   

§10 Plnenie povinnej školskej dochádzky

 1. Riaditeľ zabezpečí organizáciu a priebeh zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Formy a obsah overenia školskej spôsobilosti určí riaditeľ po prerokovaní v metodickom združení prvého stupňa a na základe odporúčaní zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
   
 2. ZRUŠENÝNa základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka a odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast možno do školy zapísať aj žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka s nadaním.
   
 3. Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia možno do školy zapísať aj žiaka, ktorý je v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe rozhodnutia o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia o uložení výchovného opatrenia alebo rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení. 4)
   
 4. Pri plnení povinnej školskej dochádzky žiaka, ktorý je vo výkone väzby alebo odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody, spolupracuje riaditeľ s riaditeľom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody podľa § 31 ods. 2 zákona.
   
 5. Ak zákonný zástupca žiaka neprihlási školopovinné dieťa na zápis do školy na plnenie povinnej školskej dochádzky alebo nedbá o jeho riadnu dochádzku do školy a ak opatrenia školy boli bezvýsledné alebo podľa poznatkov základnej školy je výchova a výživa žiaka ohrozená škodlivými vplyvmi, najmä alkoholizmom a užívaním omamných látok zákonného zástupcu žiaka, oznámi to riaditeľ zriaďovateľovi školy, ktorý urobí opatrenia podľa osobitného predpisu. 5)
   

§11 Plnenie povinnej školskej dochádzky osobitným spôsobom

 1. Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu a jeho zdravotný stav mu umožňuje účasť na výchove a vzdelávaní v škole, je prítomný na vyučovaní tohto predmetu a zamestnáva sa úlohami, ktoré mu uloží príslušný pedagogický zamestnanec. Ak je predmet zaradený na prvú vyučovaciu hodinu alebo na poslednú vyučovaciu hodinu, žiak sa na jeho vyučovaní na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu žiaka nemusí zúčastňovať. Žiak môže byť na základe odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vzdelávaný pod vedením školského špeciálneho pedagóga.
   
 2. Ak je žiakovi povolené individuálne vzdelávanie podľa § 24 ods. 2 písm. a) a b) zákona, zákonný zástupca žiaka vytvorí pedagogickým zamestnancom, ktorí zabezpečujú individuálne vzdelávanie žiaka, podmienky na túto činnosť.
   
 3. Žiakovi, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa § 23 a 24 zákona, škola na základe žiadosti zákonného zástupcu bezplatne poskytuje učebnice a učebné texty pre jednotlivé predmety vzdelávacieho programu príslušného ročníka.
   
 4. Deťom občanov Slovenskej republiky môže povoliť riaditeľ školy plniť povinnú školskú dochádzku vzdelávaním podľa § 23 a 25 zákona. Na vysvedčení vydanom kmeňovou školou sa v doložke uvedie: “Žiak je na tomto vysvedčení klasifikovaný z predmetov, z ktorých nebol klasifikovaný hodnotený na vysvedčení vydanom v školskom roku…. školou….. za……. ročník”.
   
 5. Ak na žiadosť zákonného zástupcu žiaka povolí riaditeľ vzdelávanie podľa § 26 zákona, tvorbu individuálneho učebného plánu koordinuje triedny učiteľ.
   

§12 Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním

 1. V škole možno so súhlasom zriaďovateľa vytvoriť triedu na rozvíjanie nadania žiakov.
   
 2. Podmienkou na zriadenie triedy s rozšíreným vyučovaním niektorých predmetov je odborne kvalifikované personálne, technické a materiálne zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu.
   
 3. Do triedy s rozšíreným vyučovaním niektorých predmetov alebo skupín predmetov podľa § 103 a 104 zákona, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych vedomostí, zručností a nadania, zaraďuje riaditeľ žiaka na základe výsledkov overenia jeho nadania a predpokladov. Žiak je zaradený do tejto triedy na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu žiaka.
   
 4. Triedy s rozšíreným vyučovaním možno deliť na dve skupiny, ak je v nich viac ako 23 žiakov.
   
 5. Žiaka, ktorý nepreukáže predpoklady na plnenie povinnej školskej dochádzky v triede uvedenej v odseku 3, najmä ak má trvale neuspokojivý prospech, zdravotné dôvody alebo výchovné problémy, preradí riaditeľ na konci klasifikačného obdobia po prerokovaní v pedagogickej rade a po oznámení zákonnému zástupcovi žiaka do príslušnej triedy školy, v ktorej má plniť povinnú školskú dochádzku. Ak o preradenie žiaka požiada zákonný zástupca žiaka, riaditeľ preradí žiaka na konci klasifikačného obdobia. Ak preradenie žiaka zo zdravotných dôvodov navrhne všeobecný lekár pre deti a dorast, riaditeľ preradí žiaka aj počas klasifikačného obdobia a o preradení žiaka včas informuje zákonného zástupcu žiaka.
   

§13 Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 1. Ak sa v škole zriadi trieda pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri zaradení žiakov, určení počtu žiakov v triede a organizácii výchovnovzdelávacej činnosti sa postupuje podľa osobitného predpisu. 6)
   
 2. Do jednej triedy sa spolu s ostatnými žiakmi zaraďujú z dôvodu zvýšenej náročnosti organizácie vyučovacej hodiny a prípravy príslušnej dokumentácie najviac traja žiaci so zdravotným znevýhodnením. Za každého žiaka so zdravotným znevýhodnením sa počet žiakov v triede znižuje o dvoch. Za každého žiaka so zdravotným znevýhodnením zaradeného v triede spolu s ostatnými žiakmi sa počet žiakov v triede znižuje z najvyššieho určeného počtu žiakov v triede podľa § 29 ods. 5 zákona o dvoch.
   
 3. V škole so súhlasom zriaďovateľa možno zriadiť špecializovanú triedu pre žiakov, ktorí z výchovno- -vzdelávacieho hľadiska potrebujú kompenzačný program alebo rozvojový program, a pre žiakov, ktorí boli vzdelávaní v škole so vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Taká trieda sa zriaďuje s počtom najmenej štyria žiaci, najviac osem žiakov z jedného ročníka alebo rôznych ročníkov. Ak je počet žiakov menší ako štyria žiaci, trieda sa zruší.
   
 4. Žiaka do triedy uvedenej v odseku 3 zaraďuje riaditeľ na návrh triedneho učiteľa, výchovného poradcu po vyjadrení zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a po informovanom súhlase zákonného zástupcu žiaka. V špecializovanej triede je žiak zaradený iba počas nevyhnutnej potreby.
   
 5. V špecializovanej triede sa vzdelávajú aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí a) po absolvovaní nultého ročníka nemajú predpoklad úspešne zvládnuť obsah vzdelávania prvého ročníka školy, b) nezvládajú obsah vzdelávania prvého ročníka školy alebo u ktorých sa na základe psychologického vyšetrenia zistí, že nemajú predpoklady, aby úspešne zvládli obsah vzdelávania prvého ročníka, c) boli vzdelávaní v základnej škole podľa programu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ale nepreukázalo sa u nich zdravotné postihnutie.
   
 6. ZRUŠENÝŠkola pre vzdelávanie žiaka so zdravotným znevýhodnením podľa § 94 zákona zabezpečí v triede špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka. Individuálny výchovno-vzdelávací program schvaľuje riaditeľ na celý školský rok alebo jeho časť po odporúčaní zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva.
   

§14 Triedy, odborné učebne a ďalšie zariadenia školy

 1. V škole sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v triedach a v odborných učebniach vybavených podľa potrieb jednotlivých vyučovacích predmetov, najmä v laboratóriách, školských dielňach, na školskom pozemku, v cvičnej kuchyni, telocvični a na školských ihriskách.
   
 2. Triedou môže byť aj odborná učebňa. V triedach a odborných učebniach je verejne prístupný schválený rozvrh hodín príslušnej triedy a aj rozvrh hodín využitia odbornej učebne.
   
 3. Triedy jednotlivých ročníkov sa priebežne označujú rímskymi číslicami od I. do IX. Paralelné triedy toho istého ročníka sa rozlišujú priradením veľkého písmena k rímskej číslici. Triedy prvého ročníka až štvrtého ročníka, v ktorých sú žiaci dvoch ročníkov alebo viacerých ročníkov, sa označujú rímskymi číslicami a v zátvorke sa vyznačia príslušné ročníky arabskými číslicami. V triednych výkazoch, katalógových listoch, v triednych knihách a na vysvedčeniach sa jednotlivé ročníky označujú slovami. Triedy jednotlivých ročníkov sa priebežne označujú rímskymi číslicami alebo arabskými číslicami. Triedy toho istého ročníka sa rozlišujú priradením veľkého písmena k číslici. V triednych výkazoch, katalógových listoch, v triednych knihách a na vysvedčeniach sa jednotlivé ročníky označujú slovami.
   
 4. Výmeru podlahovej plochy a vzdušného priestoru učební, odborných pracovní a ostatných priestorov škôl a ich vybavenie, umelé i prirodzené osvetlenie a teplotu vo všetkých priestoroch školskej budovy, nábytok v učebniach a odborných učebniach určujú osobitné predpisy. 7)
   
 5. ZRUŠENÝV úradných miestnostiach, vo všetkých triedach a odborných učebniach je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky okrem dielní a telocvične. Štátny znak sa neumiestňuje v cirkevných školách.
   
 6. ZRUŠENÝOdborné učebne a školské dielne majú spravidla oddelenú prípravovňu materiálu, sklad a kabinet.
   
 7. ZRUŠENÝŽiaci každej triedy majú spravidla šatňu alebo iné priestory na odkladanie vrchných odevov a prezúvanie obuvi; šatne sú aj súčasťou telocviční.
   
 8. ZRUŠENÝNa vyučovanie predmetov svet práce a technika sa podľa priestorových podmienok školy zriaďujú odborné učebne, cvičné kuchyne, školské políčka, dielne, multimediálne učebne a iné.
   
 9. Školské miestnosti a ďalšie zariadenia školy môže riaditeľ po dohode so zriaďovateľom prenajímať na základe dohody aj právnickým osobám a fyzickým osobám. Tento prenájom nesmie narúšať výchovno-vzdelávací proces a mimoškolské aktivity žiakov školy, musia sa dodržiavať bezpečnostné a hygienické predpisy a pokyny riaditeľa.
   

§15 Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín

 1. Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí spravidla podľa priestorových, personálnych a finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa náročnosti predmetu s ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce.
   
 2. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov. Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka.
   
 3. Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.
   
 4. Na vyučovanie predmetov informatika a informatická výchova možno triedu rozdeliť na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov.
   
 5. Telesná výchova sa v prvom ročníku až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov a dievčatá spoločne. Triedy na druhom stupni školy sa delia alebo spájajú na skupiny chlapcov a skupiny dievčat toho istého ročníka. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov.
   
 6. Na vyučovanie predmetov svet práce a technika možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.
   

§16 Zdravotná telesná výchova

 1. Zdravotná telesná výchova je špecifický druh povinnej telesnej výchovy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, u ktorých sa prejavuje určitá zdravotná porucha trvalého alebo prechodného charakteru. Do tejto skupiny sa zaraďujú žiaci na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a po informovanom súhlase zákonného zástupcu žiaka.
   
 2. Skupinu zdravotnej telesnej výchovy zriadi riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade pri najnižšom počte 10 žiakov; najvyšší počet žiakov v skupine je 12 žiakov. Ak počet žiakov klesne pod 8 žiakov, skupina sa zruší. Zostávajúci žiaci sa prerozdelia do ďalších skupín. Ak takéto skupiny na škole nie sú, žiaci sa čiastočne alebo úplne oslobodia od vyučovania telesnej výchovy a cvičia cvičenia, ktoré im umožní ich zdravotný stav na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast. Pri čiastočnom oslobodení odporúčanom všeobecným lekárom pre deti a dorast sa žiak klasifikuje hodnotí s prihliadnutím na jeho zdravotný stav.
   

§17 Dokumentácia školy

 1. Dokumentáciu školy tvorí pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia podľa § 11 zákona súvisiaca s organizáciou a riadením školy.
   
 2. ZRUŠENÝDokumentácia školy sa vedie na tlačivách schválených ministerstvom školstva a na tlačivách, ktoré sú označené hlavičkou príslušnej školy. Súčasťou pedagogickej dokumentácie sú aj rozhodnutia podľa osobitného predpisu. 8)
   
 3. Pedagogická dokumentácia sa vypĺňa trvalým spôsobom. Údaje sa nemenia vyškrabávaním, gumovaním alebo vymazávaním chemickými prostriedkami. Na vysvedčeniach nemožno robiť opravy. V ostatnej dokumentácii sa opravy robia prečiarknutím chybného údaja s dátumom opravy a podpisom osoby, ktorá opravu urobila.
   
 4. V škole sa vedie dokumentácia súvisiaca s riadením školy, ktorú tvoria:
  a) zápisnice z rokovania pedagogickej rady, predmetovej komisie a metodického združenia a zo zasadnutia výchovnej komisie,
  b) prehľadný rozvrh hodín celej školy a jednotlivých tried,
  c) dokumentácia o voliteľných predmetoch a záujmovej činnosti,
  d) vedenie agendy spojenej s organizovaním školských výletov a exkurzií, lyžiarskych a plaveckých výcvikov, školy v prírode a ďalších aktivít,
  e) ročný plán kontrolnej činnosti riaditeľa a zástupcu riaditeľa,
  f) zápisnice o inšpekciách a iných kontrolách, sťažnosti, petície,
  g) prehľad o použití finančných prostriedkov určených pre potreby školy a výchovnovzdelávacieho procesu poskytnutých zriaďovateľom, sponzorských darov a iných darov a zberovej činnosti žiakov,
  h) prehľad o rozsahu vyučovacej a výchovnej činnosti zamestnancov a odbornej spôsobilosti učiteľov a vychovávateľov školských klubov detí,
  i) prehľad o ďalšom vzdelávaní pedagogických a nepedagogických zamestnancov aj z oblasti bezpečnosti zdravia a ochrany pri práci,
  j) evidencia pracovného času pedagogických zamestnancov a zamestnancov školy,
  k) rokovací poriadok pedagogickej rady,
  l) pracovný poriadok zamestnancov,
  m) evidencia o školských úrazoch žiakov,
  n) evidencia sťažností,
  o) registratúrny poriadok,
  p) kolektívna zmluva.
  Dokumentáciu súvisiacu s riadením školy tvoria
  a) zápisnice z rokovania pedagogickej rady, predmetovej komisie a metodického združenia,
  b) dokumentácia o záujmovej činnosti školy,
  c) dokumentácia spojená s organizovaním výletov, exkurzií, plaveckých výcvikov, lyžiarskych výcvikov, školy v prírode a ďalších aktivít okrem informovaného súhlasu podľa § 7,
  d) ročný plán kontrolnej činnosti riaditeľa a zástupcu riaditeľa,
  e) zápisnice o inšpekciách a iných kontrolách,
  f) prehľad o rozsahu pedagogickej činnosti pedagogických zamestnancov a odbornej činnosti odborných zamestnancov,
  g) evidencia pracovného času zamestnancov školy,
  h) rokovací poriadok pedagogickej rady,
  i) pracovný poriadok,
  j) evidencia školských úrazov žiakov,
  k) registratúrny poriadok,
  l) kolektívna zmluva, ak u zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia.

   

§18 Hodnotenie a klasifikácia žiaka

 1. Hodnotenie a klasifikácia žiaka sa uskutočňuje ako priebežné hodnotenie a celkové hodnotenie.
   
 2. Priebežné hodnotenie sa uskutočňuje na vyučovacích hodinách z jednotlivých predmetov.
   
 3. Celkové hodnotenie žiaka sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka, vyjadruje výsledky klasifikácie a slovného hodnotenia z jednotlivých vyučovacích predmetov.
   
 4. Stupne celkového hodnotenia sa uvádzajú na vysvedčení.
   
 5. Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň školy žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení v štvrtom ročníku sa do doložky uvedie: “Žiak získal primárne vzdelanie”.
   
 6. Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň školy získa žiak nižšie stredné vzdelanie poskytované základnou školou. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: “Žiak získal nižšie stredné vzdelanie”.
   
 7. Ak žiak ukončí plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ročníku ako deviatom ročníku, na vysvedčení z príslušného ročníka sa mu do doložky uvedie: “Žiak získal primárne vzdelanie”.
   
 8. Mimoriadne nadaný žiak Žiak s intelektovým nadaním môže skončiť základnú školu skôr ako za deväť rokov. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: “Žiak získal nižšie stredné vzdelanie”.
   
 9. Žiakovi, ktorý ukončil vzdelávanie v základnej škole, sa na vysvedčení uvedie, koľko rokov povinnej školskej dochádzky splnil.
   
 10. Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete podľa školského vzdelávacieho programu neklasifikovaný, sa na vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa slovo
  a) absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval,
  b) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval; ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa, celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.
   
 11. Celkové hodnotenie a klasifikácia žiaka sa prerokuje a odsúhlasí v pedagogickej rade školy.
   
 12. Na informovanie zákonného zástupcu žiaka o priebežných výsledkoch žiaka sa používa žiacka knižka alebo iný informačný prostriedok, ako je elektronická žiacka knižka a iné.
   

§19 Vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania

 1. Škola môže pre osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie, organizovať vzdelávanie podľa § 30 ods. 5 zákona na získanie tohto stupňa vzdelania v dennej forme štúdia alebo externej forme štúdia. Dĺžku kurzu určí riaditeľ na základe zistenej úrovne získaného vzdelania osoby, najviac však v dĺžke jedného školského roka. Na záver kurzu vykoná osoba komisionálne skúšky z predmetov určených učebným plánom.
   
 2. Ak osoba v kurze na získanie stupňa vzdelania poskytovaného základnou školou bola pri skúškach na záver tohto kurzu klasifikovaná stupňom “nedostatočný”, umožní jej riaditeľ vykonať opravnú skúšku. Ak bola osoba klasifikovaná stupňom “nedostatočný” najviac z dvoch predmetov, môže opravné skúšky vykonať do dvoch mesiacov.
   

§20 Pravidlá správania žiaka

 1. Žiak sa musí v škole správať slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov, podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok. Žiak sa musí správať slušne aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania.
   
 2. Žiak musí chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na činnostiach, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov a záujmovej činnosti je pre prihláseného žiaka povinná.
   
 3. Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený.
   
 4. Žiak musí chrániť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok pred poškodením; nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov pedagogických zamestnancov.
   
 5. Pred skončením vyučovania žiak nesmie bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy; zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania môže žiak len za podmienok určených školským poriadkom.
   
 6. Žiak musí chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov; žiak nevykonáva činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie zdraviu škodlivých látok.
   
 7. Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa, alebo jeho povereného zástupcu.
   
 8. Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov.
   

§21 Pochvaly a iné ocenenia

 1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin podľa § 58 zákona.
   
 2. Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade.
   
 3. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ, riaditeľ, môže aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej osoby.
   
 4. V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä za statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty, môže udeliť žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie aj orgán verejnej správy, minister školstva alebo prezident republiky.
   
 5. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.
   

§22 Opatrenia vo výchove

 1. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania.
   
 2. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa.
   
 3. Pokarhanie od triedneho učiteľa udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa po prerokovaní v pedagogickej rade. Riaditeľ udeľuje pokarhanie od riaditeľa školy po prerokovaní v pedagogickej rade.
   
 4. O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.
   
 5. Udelenie zníženého stupňa zo správania podľa § 55 ods. 6 písm. c) a d) zákona sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka.
   
 6. Ak sa použije ochranné opatrenie podľa § 58 zákona, riaditeľ bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, ktorý za žiaka preberá zodpovednosť.
   

§23 Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.

Zdroj: http://wiki.debyrokratizacia.sk