Bezpapierová škola – skutočné informácie

Autorka myšlienky a predkladateľka projektu Saskia Repčíková odpovedala na otázky redakcie o projekte takto:

SME: Čo bude podstatou Bezpapierovej skoly? Ako by mala fungovať?

“Vedenie pedagogickej a ostatnej dokumentácie v škole je dôležité pri zabezpečení organizácie vyučovania, poriadku a archivácie údajov. V súčasnosti je však zároveň aj zdrojom vysokej administratívnej záťaže zamestnancov školy a rozrastajúcich sa povinností pedagógov, ktoré priamo nesúvisia s učením a ktoré znamenajú, že majú o to menej času na tvorivú prípravu, na vlastné vzdelávanie a rozvoj svojich učiteľských schopností. Ak napríklad zapísanie do triednej knihy trvá v jednej triede 3 minúty a učiteľ učí 22 hodín za týždeň, je to cca 35 hodín jeho pracovného času ročne. Ak to robí 50 000 učiteľov, strávia tým každý školský rok 1 750 000 hodín. Vynásobte to priemernou hodinovou mzdou v školstve a dostanete niekoľko miliónov eur doslova vyhodených do vzduchu, pretože hodnota tejto práce v súvislosti s kvalitou vzdelávania je čistá nula.
Právne predpisy v súčasnosti ukladajú vedenie niektorých pedagogických dokumentov na predpísaných tlačivách, t.j. v papierovej podobe. V bezpapierových školách budú výhradne v elektronickom školskom informačnom systéme až do momentu, kedy bude potrebné vytlačiť ich výstupy pre potreby vonkajšej komunikácie. Mojou srdcovou záležitosťou je triedna kniha v mobile. Zakliknete len chýbajúcich žiakov na konkrétnej hodine a systém už všetko ostatné urobí za vás. Trvá to nanajvýš 10 sekúnd.
U ostatných dokumentov chceme v projekte experimentálne overiť ich úplnú elektronizáciu, ktorú síce legislatíva v súčasnosti už umožňuje a existuje na ňu softvér, no školy túto možnosť nevyužívajú najmä s ohľadom na skúsenosti z kontrol Štátnej školskej inšpekcie. Bezpapierové školy túto možnosť využijú v plnom rozsahu”.

SME: Akým spôsobom chcete odbúrať administratívnu záťaž?

“Spočítali sme, že škola každý školský rok povinne vedie 104 typov rôznych pedagogických a iných dokumentov, niektoré z nich pre každého žiaka zvlášť. Vedenie dokumentácie upravuje 12 rôznych právnych predpisov. Údaje sa pritom vypĺňajú ručne, opakovane do rôznych dokumentov, vyškrtávajú sa nekonečné množstvá riadkov, vypisujú sa údaje, ktoré rýchlo strácajú platnosť: telefónne čísla, e-mailové adresy rodičov apod. Toto projekt úplne odbúra. Do školského informačného systému sa vložia údaje iba raz pri nástupe dieťaťa do školy a prenesú sa všade tam, kde je to potrebné. Ďalej sa už len dopĺňajú a aktualizujú. Dynamické predpripravené šablóny najpoužívanejších dokumentov výrazne urýchlia tvorbu rôznych dokladov, dokumentov, potvrdení a protokolov, ktoré škola vydáva.
Zároveň systém spočítava namiesto triednych učiteľov dochádzku, spracúva štatistiku, analyzuje ospravedlnené a neospravedlnené hodiny, spriemeruje prospech a poskytuje podklady pre komunikáciu s externým prostredím, rodičmi aj partnermi školy. Štatistiky s presnými údajmi môžu slúžiť na vonkajšie hodnotenie aj autoevaluáciu školy a ich analýza je vynikajúcim manažérskym nástrojom vedenia školy.
V prvej fáze projektu pôjde o zjednodušenie a zefektívnenie práce s údajmi, v druhej fáze aj o úplné zrušenie niektorých administratívnych povinností, ktoré momentálne školám ukladá legislatíva.”

SME: V čom Vám pomohol projekt Wiki pri tvorbe Bezpapierovej školy?

“Podnety z Wiki boli dôležitým zberom informácií o tom, čo pedagógov a manažmenty škôl najviac rozčuľuje, zaťažuje a otravuje.”

SME: Aké podnety do projektu zapracujete?

“Zapracovali sme najmä to, čo bolo najakútnejšie: odbúranie niekoľkonásobného vpisovania tých istých údajov ručne do pedagogickej dokumentácie, odstránenie nezmyselných „plánov pre plány“ a úsporu času pri vypĺňaní dokumentácie o žiakoch a vyučovaní.”

SME: Po vypracovaní projektu Bezpapierová škola ho ponúknete ministerstvu, aby sa rozšíril do všetkých základných a stredných škôl?

“Áno.”

SME: Ako dlho budete projekt testovat?

“Prvá fáza by mala byť ukončená v júni 2012, druhá fáza na začiatku roku 2013 tak, aby výsledkom mohli byť legislatívne zmeny účinné od začiatku školského roka 2013/2014. Tie by už mali umožniť odbyrokratizovanie všetkých škôl, nielen tých, ktoré budú v projekte zapojené.”

SME: Čo povazujete za najväčšiu absurditu, co sa tyka administratívy na škole?

“Vyčiarkavanie prázdnych riadkov v triednej knihe a v triednom výkaze, ktoré ani nikdy nemôžu byť vyplnené. Napríklad v triednej knihe je to časť, ktorá pripadá na šiesty deň v týždni. Okrem toho, že sa u nás už v sobotu neučí (ale predpísané tlačivo tento deň obsahuje), predpis, ktorým sa zaviedlo vyčiarkavanie prázdnych riadkov modrým perom z tvare obráteného Z, bol v roku 2009 zrušený. Väčšina našich škôl však vyčiarkava doteraz. To sú neuveriteľné hodiny strateného času vysoko kvalifikovaných ľudí. Ten čas patrí žiakom a učiteľom, nie papierom.”

SME: Učitelia mobily na vypĺňanie elektronickej triednej knihy dostanú alebu musia používať svoje súkromné?

“Zapojenie škôl aj učiteľov do projektu je dobrovoľné V prvej fáze budú učitelia využívať súkromné telefóny. Ak má škola wi-fi sieť, pripoja sa na ňu. Ak nechcú používať vlastné mobily, elektronické záznamy môžu rovnako jednoducho spracovávať na školských počítačoch. V projekte sú zapojené školy, ktoré sú vybavené potrebnou technikou a pripojením z INFOVEK-u.”

SME: Kto mobily zaplati?

“V projekte nevznikajú pre školy nijaké náklady. Naopak, šetrí čas a energiu učiteľov a vedenia a samozrejme materiál – papier, tonery, tlačiarne, apod.”

SME: Ako elektronická triedna kniha funguje – učitelia do nej zaznačia dochádzku žiakov, popis, čo na hodine robia a známky pre žiakov, kam sa údaje uložia – do počítačového školského systému?

“Do triednej knihy zaznačia dochádzku a potvrdia odučenú hodinu. Aktivity na hodine sú vopred uložené v časovo-tematických plánoch vyučovania a iba sa aktualizujú. Známky sa zapisujú do internetovej žiackej knižky. Všetky údaje kompletizuje, spracúva a vyhodnocuje školský informačný systém.”

SME: Školy, ktoré sa zapoja do projektu Bezpapierová škola si budú musieť rozšírenú verziu programu aScAgenda kúpiť alebo ho dostanú od asociácie zadarmo?

“Školy dostanú rozšírenú verziu na rok 2011 zadarmo od partnera projektu”.

prezentácia_pilotného_projektu_bezpapierová_škola