Vzdelávanie inšpektorov práce na tému Školské zákony a ich uplatňovanie v praxi

V dňoch 26. 5.- 28.5. 2020 sa uskutočnilo online vzdelávanie 70 inšpektorov práce z celého Slovenska v rámci všeobecného kompetenčného vzdelávania, organizované Národným inšpektorátom práce. Vzdelávanie v rozsahu 10 hodín lektorovali zástupcovia Slovenskej komory učiteľov v tomto zložení:

RNDr. Jana Kontúrová v prvých dvoch dňoch prezentovala pôsobnosť základných zákonov, nariadení vlády a vyhlášok, ktoré sa zaoberajú školskou problematikou. Účastníci získali prehľad o všetkých legislatívnych úpravách, ktoré sú platné v súčasnosti, po zmenách v roku 2019 a 2020.

V rámci ďalšej časti vzdelávania PaedDr. Jarmila Javorková, RNDr. Soňa Puterková a PaedDr. Viktor Križo, PhD. predstavili dlhodobý projekt SKU – Zber strachu, oboznámili prítomných s Praktickou príručkou k ochrane práv  PZ a OZ a Etickým kódexom PZ a OZ. Ilustrovali možnosti uplatnenia existujúcich  noriem pre oblasť „boni mores“ v prostredí škôl. Ďalej informovali inšpektorov o participácii SKU na webe MŠVVaŠ SR Učíme na diaľku, na ktorom doteraz vybavili 3230 podnetov a oslovili NIP s ponukou spolupráce na pripravovanom projekte Podpora demokratizácie v školách.

V poslednej časti Mgr. Mária Peťová a Mgr. Zuzana Hronová podrobne predstavili systém škôl a školských zariadení na Slovensku. Bližšie sa venovali jednotlivým školám a školským zariadeniam a  špecifickým problémom v uvedených zariadeniach, Nariadeniu vlády o priamej výchovno- vzdelávacej činnosti a oboznámili prítomných o špecifických kategóriách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ich činnosti a postavení v školskom systéme na Slovensku.

Vzdelávanie lektori obohatili o praktické skúsenosti z aplikácie zákonných noriem a z ich porušovaní,  získané v komore učiteľov a počas svojho dlhoročného  pôsobenia v školskej praxi.

Inšpektori NIP ocenili široký záber informácií, ktoré im môžu byť nápomocné pri riešení množstva podnetov zo strany pedagogických a odborných zamestnancov v ich praxi.

Nás v SKU teší fakt, že o naše špeciálne školské odborné poznatky a praktické skúsenosti prejavili záujem odborníci v tejto významnej inštitúcii s celoslovenskou pôsobnosťou.