Vzdelávanie SKU – jesenný cyklus

           Akreditované inovačné vzdelávanie v pláne profesijného rozvoja  Milí pedagógovia, Slovenská komora učiteľov Vám ponúka v jesennom cykle  akreditované inovačné vzdelávanie v rozsahu 91 hodín. Nezabudnite na zmeny v zákone č. 138/2019 Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktoré sa týkajú profesijného rozvoja, § 40, ods. (4). Plán profesijného rozvoja: –  vydáva riaditeľ  na 1

Vzdelávanie PZ a OZ naďalej nefunguje

Komora učiteľov dlhodobo kritizuje systém vzdelávania PZ a OZ (29.7.2020, 2.9.2020, 30.12.2021). Ani za dva roky nového vedenia ministerstva po novele zákonov neprišlo k takmer žiadnym zmenám v tejto oblasti (Komisia pre profesijný rozvoj, kontrola kvality, atestácie, nastavenie profesijných kompetencií, legislatíva, kvalitná ponuka vzdelávaní, obava z ďalšej vlny eurofondov vyliatych

Stanovisko k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Slobodu a Anny Zemanovej.

Stanovisko k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Slobodu a Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných

3 hlavné priority nového školského roka

Začína sa prvý školský rok po zmene vlády a pri tejto príležitosti chce SKU upriamiť pozornosť na 3 hlavné priority nového školského roka, ktoré vnímame ako dôležité pre zvyšovanie kvality školstva s mottom: „Dobrá trieda stojí na dobrej zborovni“. Komora učiteľov na podporu demokratizácie spúšťa v tomto šk. roku celoročný projekt a  kampaň.

Pozvánka SKU na 6. interaktívny seminár pre učiteľov

Slovenská komora učiteľov s podporou neziskovej organizácie EDULAB, Vás pozýva na 6. interaktívny seminár pre učiteľov /materských, základných, stredných a špeciálnych škôl a školských zariadení/, ktorý sa uskutoční dňa 22. marca 2019 o 17:30 v priestoroch EDULAB, Rigeleho 1 v Bratislave. Ide o pokračovanie pravidelného podporného stretávania sa učiteľov z

Sen o celodennom systéme

Mám taký sen, už od čias mojich vysokoškolských štúdií. Sen o celodennom systéme.
Prvý krát som sa s týmto termínom stretla už na prednáškach ohľadne vzdelávania Rómov. Jednalo sa vlastne o jeden z experimentov vzdelávania Rómov na východnom Slovensku asi v 80-tych rokoch, ktorý sa realizoval lokálne s využitím internátneho ubytovania rómskych detí, a vyučovacia a výchovná fáza prebiehala v doobedňajších aj v poobedňajších hodinách. Deťom bola pripravená alternatíva dovzdelávania a optimálneho využitia mimovyučovacieho času – formou záujmových aktivít a podobne, čím sa vlastne zvýšila a zlepšila interakcia medzi dieťaťom a pedagógmi, posilnili sa vzdelávacie ciele a zlepšila sa aj motivácia detí pre vzdelávanie. Ako následok tohto experimentu sa lokálne vybudovala vrstva rómskej inteligencie, ktorá následne pôsobila aj na komunitu a pomáhala v jej progrese. To, že experiment bol veľmi úspešný, asi netreba zdôrazňovať, pravdepodobne to bol jediný naozaj úspešný projekt realizovaný v našich podmienkach.

Pozvanie pre zástupcov SKU

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) a tímu Svetovej banky 16.12.2011 o 9:00 (piatok) pozýva zástupcov Slovenskej komory učiteľov, ktorí majú skúsenosti s prácou s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít na prezentáciu správy, ktorá obsahuje analýzu hlavných prekážok pri vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. marginalizovaných rómskych komunít. Táto správa bude taktiež obsahovať odporúčania na zmeny politík a programov (skúsenosti z iných krajín), ktoré by tento stav mohli zlepšiť. Tu očakávame podnetnú diskusiu. Prezentáciu si pripravila pani Maurizia Tovo zo Svetovej banky.

 

Miesto: Úrad splnomocnca vlády SR pre rómske komunity, Cukrová 14, Bratislava

Deň: 16.12.2011

Čas: 9:00 – 10:30

 

Svoj záujem sa zúčastniť prezentácie potvrďte, prosím, čo najskôr (do pondelka 12.12.2011) prezidentke SKU PaedDr. M. Barancovej cez tento kontaktný formulár alebo e-mailom.

 

Dve koncepcie výchovy a vzdelávania

Možno ste už zaznamenali Otvorený list Vláde SR – návrh Koncepcie výchovy a vzdelávania, ktorý reagoval na novú Koncepciu výchovy a vzdelávania od Ministerstva školstva. Bol už aj na medzirezortnom pripomienkovaní a možno ste čítali o nej pomerne výstižný článok Ericha Mistrika na jeho blogu. Vyjadril jednoducho a jasne to, čo napadne človeka, ktorý z očakávaním otvorí tento dokument, ktorý si môžete pozriež priamo ďalej i v článku. Stratil sa v ňom.

Určite ste ale aj zaznamenali, že existuje aj iná koncepcia, ktorú vypracovali externé poradkyne štátneho tajomníka J. Ivanča – Štart k novej kvalite vzdelávania. Rozmanitosť vzdelávacích ciest v regionálnom školstve. Pre porovnanie si obe dokumenty prezrite tu na jednom mieste a v komentároch sa k nim môžete vyjadriť. Za SKU však môžeme povedať, že sa plne stotožňujeme s komentárom Vladimíra Burjana – V situácii, kedy medzi najvážnejšie problémy nášho školstva patrí preregulovanosť, centralistické, direktívne a neskutočne byrokratické riadenie, nie je možné zabezpečiť nápravu týchto problémov 32-stranovým zoznamom stoviek legislatívnych a organizačných opatrení, v ktorom najčastejšími slovami sú „pôsobnosť, absencia, finančné prostriedky, mechanizmus, právna úprava, ustanoviť, zamedziť, prijať opatrenie, schvaľovať, definovať, vymenovať…”

Sugata Mitra o experimentoch v samovzdelávaní

Expert na vzdelávanie Sugata Mitra rieši jeden z najväčších problémov vzdelania – a to, že tí najlepší učitelia a školy nie sú práve tam, kde sú najviac potrební. V sérii skutočných experimentov, z New Delhi, z Južnej Afriky, či Talianska, dal deťom prístup na web, a ponechal ich bez akéhokoľvek dohľadu, či vedenia od učiteľov. Dostal výsledky, ktoré by mohli znamenať revolúciu vo výučbe..pred spustením videa si môžete zapnúť slovenské titulky (View Subtitles).

Jamie Oliver: Učme každé dieťa o jedle

Víťaz TED Prize, Jamie Oliver, zdieľa silné príbehy zo svojho projektu proti obezite v Huntingtone, v Západnej Virgínii a navrhuje frontálny útok proti našej ignorácii jedla. Ako sám uvádza: “Potrebujeme revolúciu jedla. Je potrebné jesť a nešetriť v tejto oblasti. Dať prednosť varenému jedlu znamená naučiť variť aj naše deti.” Jadro svojej prednášky venuje školskému jedlu. Jamie Oliver je priebojníkom za učenie detí o jedle, nepolemizuje, ale prináša fakty a ich riešenia, ktoré môžu nájsť uplatnenie i na Slovenskupred spustením videa si môžete zapnúť slovenské titulky (View Subtitles).