Zmeny vo vyhláškach 2023/24

Ministerstvo školstva v nadväznosti na rozsiahlu novelu školského zákona účinnú zo dňa 30.5.2023 (reforma materských škôl a podporných opatrení) počas leta 2023 pripravilo aj sériu aktualizovaných vyhlášok. Zelenou farbou v texte na stránke Slov-lexu vidíte aj zmenené odseky. Treba znova a znova upozorňovať, že vyhlášky majú nižšiu právnu silu ako zákon, neprechádzajú parlamentom a teda nemôžu občanov ani organizácie zaväzovať k novým povinnostiam nad rámec zákona. Úlohou vyhlášok je iba spresňovať aplikáciu zákonov. Ministerstvo školstva postupne tieto princípy pretavuje do legislatívy.

Ocenením pre sekciu legislatívy MŠVVaŠ SR je, že tento rok prvý krát spustila so zmenami niektorých vyhlášok aj tzv. predbežné informácie, kde sa snažili zozbierať podnety (k vyhláške o ZŠ, pedagogickej dokumentácii, kvalifikačných predpokladoch), žiaľ nie ku všetkým. Ako s predbežnými informáciami naložili však naďalej ostáva záhadou, rovnako ako efektivita takéhoto spôsobu participácie. Niektoré témy (napr. používanie mobilných telefónov, debyrokratizácia, mimoškolské aktivity a pod.) by skôr vyžadovali odborne vedené okrúhle stoly, na ktorých by sa kľúčoví aktéri snažili zhodnúť na spoločných postupoch a návrhoch, čím by sa predišlo zdĺhavým a neefektívnym rozporovým konaniam.

Vyhláška o materskej škole 541/2021

Vyhláška je prevažne zjednotením s novelou školského zákona s malými zmenami:

 • V § 1 ods. 1 sa na podnet Slovenskej komory učiteľov dostáva prvok demokratizácie, aby sa deti zaraďovali do tried po predošlom prerokovaní v pedagogickej rade. Hoci sa v praxi prerokovávanie často robí formálne, je nevyhnutné, aby si riaditelia uvedomili zámer zákonodarcu vytvárať diskusiu k dôležitým rozhodnutiam riaditeľa, aby neboli rozhodnutím jednotlivca, ale pedagogického zboru, pričom ten oveľa lepšie vie v diskusii a konsenze zohľadniť všetky potreby.
 • V § 4 ods. 4, 6 a 7 sa konkretizujú podobne ako vo vyhláške o ZŠ športové výcviky, určujú sa konkrétne počty detí, špecifikuje sa kvalifikovaná osoba, ktorá bude môcť dané výcviky viesť. Zo strany MŠ je tu obava, že zvýšením počtov a kvalifikácie sa takéto výcviku znížia.
 • V § 5 ods. 5 sa uvádza možnosť vyradiť dieťa z evidencie detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie na základe čestného vyhlásenia o zrušení trvalého pobytu dieťaťa v SR.
 • V § 6, ods. 1 a 2 sa prakticky uplatňuje zavedenie zmeny rozhodovania riaditeľa cez zákon 596/2003. Po novom už nie je možné prijatia dieťaťa do MŠ len na
  adaptačný alebo len na diagnostický pobyt. Tieto pobyty sa už budú
  určovať v rámci riadneho prijatia do MŠ (dalo sa aj doteraz aj v rámci
  riadneho prijatia, ale teda dalo sa aj len na tie pobyty). Znamená to, že dieťa ak je raz prijaté do MŠ, či už na adaptačný, diagnostický alebo riadny pobyt, je jednoducho už dieťaťom MŠ a nie je možné ho vylúčiť alebo mu ukončiť pobyt, čo je podobné ako v základných školách.

Vyhláška o základnej škole 223/2022

Aktuálna novela vyhlášky nemá zásadný charakter, je skôr zosúladením s novelou školského zákona a drobnými úpravami aplikačnej praxe:

 • V § 2 ods. 7 sa umožňuje predĺženie veľkej prestávky až na 45 minút. Táto zmena vyvolala mnoho dezinterpretácií. Vyhláška stanovuje rozsah prestávky od 15 do 45 minút. Je na každej škole ako si to zakotví v tomto rozsahu. Pôvodný návrh bol až 60 minút, v zahraničí je to bežné prerušiť vyučovanie aj na dlhšie z hľadiska psychohygieny. Ide ale len o možnosť nie povinnosť.
 • V § 2 ods. 9 sa len špecifikuje, že ak žiak chýba viac ako 1 deň, tak rodič môže požiadať elektronicky alebo iným spôsobom o rozsah preberaného učiva a informácie o domácej úlohe. Je smutné, že to musí vyhláška vôbec takto detailne určovať. Každopádne, mnohé školy využívajúce elektronické triedne knihy majú celoročne zverejnené učivo aj domáce úlohy pre rodičov i žiakov tak, že nemusia už vyvíjať žiadnu navyše aktivitu. Je to transparentné a debyrokratické a je pochopiteľné, že rodič i žiak k tomu chcú mať prístup nezávisle na tom, či chýbali alebo nie.
 • V § 3 ods. 3 sa pri telesnej výchove iba spresňuje, že ak sa spájajú žiaci rôznych ročníkov, musia byť z jedného stupňa, čiže nemôžu sa spájať žiaci prvého a druhého stupňa. Takéto spresnenie sa javí ako zbytočné, napr. ak pôjde o spojenie štvrtákov a piatakov. Nakoniec i spojenie prvákov a deviatakov na telesnej výchove môže mať svoje benefity a význam, rovnako ako aj pri iných predmetoch, kde medzigeneračné učenie sa ukazuje ako obohacujúce. Obmedzovanie slobody škôl má byť vždy veľmi veľmi opatrné a dobre podložené.
 • Podobne ako v MŠ sa umožňuje vyraďovanie žiakov z povinnej školskej dochádzky na základe čestného vyhlásenia o zrušení trvalého pobytu. Nie je však jasné, či v prípade napr. únosu dieťaťa alebo jeho zanedbávania týrania a pod., bude niekto kontrolovať také čestné vyhlásenia, či sa skutočne zakladajú na pravde.
 • V súvislosti s dozormi v § 5 sa spresňuje dozor „podľa potreby“ aj pred aj po vyučovaní a vykonávanie dozoru sa umožňuje aj vychovávateľom rovnocenne s ostatnými PZ.
 • V § 6 sa pri mimoškolských aktivitách zavádza pojem kvalifikovaná osoba pre výcviky, spresňuje sa počet detí na jednu kvalifikovanú osobu, niekde sa aj znižuje tento počet, dopĺňajú sa aj nové druhy výcvikov (splavovanie, lezecký a turistický výcvik). Komora učiteľov kritizovala vyhlášku, že je neprehľadná a rozdeľuje zbytočne aktivity na veľké množstvo druhov a typov, z ktorých mnohé ani nemajú jasný obsah a odlíšenie (exkurzia, výlet). Vyhláška umožní aj zníženie byrokracie v nadväznosti na očakávanú zmenu vyhlášky o zotavovacích podujatiach v gescii ministerstva zdravotníctva. Umožnilo by to zjednodušenie alebo aj zrušenie potvrdení od lekára či účasť zdravotníka na podujatí.
 • V § 11 sa špecifikuje v súlade so staršou novelou školského zákona, že úpravy v T9 sa poskytujú všetkým žiakom so ŠVVP a v súlade s aktuálnom novelou šk. zákona to umožní realizovať úpravy aj novovytvorenej kategórii žiakov so ŠVVP podľa § 2 písm. i), ktorých zdravotný stav, sociálne podmienky, jazykové schopnosti, nadanie, správanie, kognitívne schopnosti, motivácia, emocionalita, tvorivosť alebo zručnosti vyžadujú poskytnutie podporného opatrenia. Taktiež sa umožňuje rodičovi nahliadnuť do odpoveďového hárka testovania, ak o to požiada cez riaditeľa školy (toto v praxi prinesie zbytočnú byrokraciu a rodič by pravdepodobne takéto niečo mohol žiadať na základe infozákona aj tak, resp. aj na základe školského zákona v § 144 ods. 6). Spresňujú sa aj dôvody neúčasti na testovaní, ale ide len o duplikáciu školského zákona a ešte väčšom rozšírení dôvodov, čo v praxi dáva skôr návod, ako sa vyhnúť testovaniu.
 • Počas testovania sa umožňuje v rámci úprav T9 aj prítomnosť iných zamestnancov školy (PZ a OZ), ktorí vedia byť podporou pre daného žiaka, sú jeho vzťahovou osobou a dokážu pomôcť prekonávať rozličné prekážky počas T9. Ich prítomnosť neznamená vykonávanie dozoru, ale ani sa nevylučuje toto spojenie.
 • V § 13 sa spresňujú ešte drobné detaily ohľadne externého testovania na účel získania ISCED 2, ktoré sa vďaka novele školského zákona umožňuje aj žiakom s mentálnym znevýhodnením už počas 9. ročníka rovnocenne s ich rovesníkmi. Žiaľ, zatiaľ tak môžu učiniť nie v ich vlastnej škole, ale na to určenej škole zo strany RÚŠS.

Vyhláška o zariadeniach poradenstva a prevencie 24/2022

Okrem technických a kozmetických úprav sa vo vyhláške zavádza ako kľúčová zmena ustanovenie okresov (namiesto krajov) pre pôsobnosť poradenských zariadení a tiež rozšírenie možností pôsobenia ŠCPP aj na viac ako jedno postihnutie.

 • V § 1 ods. 2 spresňuje pôsobnosť CPP nie už na kraj, ale na okres. To znamená, že právo na prijatie a odbornú činnosť má rodič/ZZ, dieťa, ale aj zamestnanci škôl a školských zariadení. Ide o návrat k pôvodnej praxi, že si každé CPP zodpovedá predovšetkým za svoj okres. Ak sú v okrese dve CPP (štátne a súkromné), musia sa spoločne dohodnúť, ale zodpovednosť podľa vyhlášky majú rovnakú. Spresnenie dáva opäť priestor k tomu, aby každé poradenské zariadenie nielen poskytovalo služby deťom a rodičom v okrese, ale aj metodickú a supervíznu činnosť školám a školským podporným tímom v svojom okrese. V prípade, že okres nemá CPP, poskytuje podporu najbližšie CPP k danej škole, miestu bydliska rodiča alebo dieťaťa.
 • V § 2 vznikol nový ods. 12 v súvislosti s potrebou vopred informovať rodičov o obsahu preventívnej činnosti poradenského zariadenia. Takáto požiadavka ministerstva je skôr duplicitou k už existujúcim mechanizmom. Preventívnu činnosť poradenského zariadenia, ale aj ŠPT by sa dalo systémovo zakotviť aj do školského vzdelávacieho programu školy.
 • V § 3 ods. 1 sa umožňuje vytváranie ľubovoľných oddelení v poradenských zariadeniach, nielen podľa zamerania ich činností.
 • V § 3 sa dopĺňa nová kategória OZ – sociálni pracovníci ako možní zamestnanci zariadení poradenstva a prevencie.
 • V § 3 ods. 5 sa ruší zúženie ŠCPP iba na jeden druh postihnutia alebo ranej starostlivosti s tým, aby personálne zabezpečenie zodpovedalo rozsahu špecializácie komplexne. V novele šk. zákona v § 130 ods. 6 sa stanovuje počet min. troch OZ s plným úväzkom. Ak ale chce zariadenie riešiť viac postihnutí, musí mať na to personál počtom úväzkov i odbornosťou, aby mohli poskytnúť komplexnú starostlivosť.

Vyhláška o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním 307/2008

Vo vyhláške prišlo iba ku kozmetickým a technickým zmenám a aktualizáciám pojmov. Trochu nejasne sa mení pojem školskej integrácie na pojem vzdelávanie inkluzívne, pričom zámer je iba nahradiť pojmy. Treba si dať pozor na interpretovanie tejto zmeny, že by ostatné formy nemohli byť inkluzívne alebo žeby vzdelávanie v bežnej škole malo byť automaticky inkluzívne. Pojem pozitívne hodnotenie sa nahrádza pojmom spätná väzba v snahe vyhnúť sa hodnoteniu či už pozitívnemu alebo negatívnemu obzvlášť u nadaných detí a viesť ich k vnútornej reflexii a spätnej väzbe. Vynecháva sa vo vyhláške popis integrácie žiakov s nadaním, pričom sa na nadané deti vzťahuje to isté, čo na ostatné deti so ŠVVP. Je pravdepodobné, že takáto vyhláška časom stratí svoje opodstatnenie.

Vyhláška o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii 339/2023

Vo vyhláške sa podarilo urobiť drobné zjednodušenia a debyrokracie, najmä z hľadiska veľkej obavy o masívny nárast byrokracie okolo podporných opatrení (ďalej len PO) – tu sa našli celkom elegantné riešenia u detí s IVP. Treba zdôrazniť, že školský zákon mimo vyjadrenia riaditeľa k PO, umožňuje všetky formy vyjadrenia (ústne, písomné, tlačivo, elektronický zápis a i. ). U riaditeľa školy sa tak vyjadrenie stáva súčasťou IVP alebo sa uvedie samostatne. Zároveň školský zákon v § 145b) ods. 8 uvádza, že riaditeľa sa vyjadruje k PO iba s ohľadom na personálne, priestorové, materiálno-technické a finančné podmienky školy, čo znamená, že k mnohým opatreniam sa nebude musieť vyjadrovať, napr. k úprave obsahu, metód, foriem, prístupov, ak nebudú súvisieť s uvedenými oblasťami.

 • Denný poriadok v MŠ, rozvrh týždennej činnosti v ŠKD, diagnostická správa CPP/ŠCPP a rozvrhy v školách sa presunuli do ďalšej dokumentácie a podľa novela šk. zákona v § 11 ods. 5 sa už nebudú musieť viesť na tlačivách schválených MŠ SR (v praxi sa ani neviedla). Spôsob vedenia je teda úplne na škole alebo školskom zariadení, nemusí sa tlačiť, archivovať a môže sa pokojne viesť aj iba elektronicky napr. v systéme Edupage alebo e-škola.
 • Vzhľadom k § 11 ods. 5 školského zákona sa všetka ďalšia dokumentácia nebude viesť na tlačivách ministerstva, čiže napr. aj osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení, čo umožní viesť ho elektronicky cez Evupp, príp. si vytvoriť vlastné zjednodušené tlačivo.
 • Triedna kniha v školách sa po novom nearchivuje elektronicky na centrálnom úložisku ministerstva školstva podľa § 6 ods. 3, ale archivuje ju školách na dvoch externých diskoch školy.
 • Ruší sa tlačivo Návrh na vzdelávania dieťaťa/žiaka so ŠVVP v súvislosti so zrušením pojmu školská integrácia a duplicite tohto tlačiva s inými (napr. IVP).
 • Vynecháva sa doterajší § 5 ods. 5, čím sa ruší nutnosť vydávať elektronické diagnostické správy iba s elektronickým kvalifikovaným podpisom, čo v praxi znamená, že diagnostické správy sa môžu vydávať akoukoľvek formou – či už ako tlačená správa, sken alebo elektronická správa cez elektronický systém, email a pod. Bude dôležité, aby si poradenské zariadenia vo svojom internom predpise stanovili, akým spôsobom budú poradenské správy archivovať – mohli by si správy ukladať elektronicky cez systém EVUPP, ak by také niečo umožňovať, alebo tradične vytlačené a podpísané. Treba však rozlíšiť archivovanie diagnostických správ a spôsob ich poskytovania rodičovi alebo škole. Poskytnúť ich môže poradenské zariadenie akoukoľvek formou (fotka, pdf, mail a pod.), archivovať ich musí jednou z foriem – elektronicky (v elektronickom systéme prípadne na elektronickom disku obdobne ako triedna kniha) alebo v tlačenej podobe. Archivovanie dokumentácie sa riadi okrem tejto vyhlášky aj zákonom 395/2002 o archívoch a registratúrach a zákonom 305/2013 o e-Governmente.
 • Správa z diagnostického vyšetrenia pre deti so ZZ, nadaním a SZP musí po novom obsahovať aj metódy diagnostiky, lebo sa v praxi stávalo, že to nebolo uvedené, čo následne neumožňuje prípadnú kontrolu vhodnosti postupov poradenského pracovníka. Systém podporných opatrení predpokladá aj v školskom zákone v § 145b) ods. 1 písm. a) a b), že sa vyjadrenie k podpornému opatreniu realizuje v rámci diagnostiky (základnej, čiastkovej alebo komplexnej).
 • Pôvodný § 3 o dokumentácii k deťom/žiakom so ŠVVP sa mení na dva paragrafy:
  • § 4 – dokumentácia u detí so ZZ, SZP a nadaním (doterajšie deti v integrácii) vyžaduje viesť správu z diagnostického vyšetrenia a IVP, ak je potrebné.
  • § 5 – dokumentácia detí s podporným opatrením obsahuje vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia a vyjadrenie riaditeľa k návrhom podporných opatrení. Neurčuje sa ani forma, ani tlačivo. Škola má veľa možností ako to viesť. Predpokladá sa, že dôjde aj k rôznym zjednodušeniam vedenia cez Edupage/e-Škola. Ak má žiak aj IVP, vyjadrenie riaditeľa sa uvedie priamo v ňom. A hoci vyhláška to explicitne nehovorí, nič nebráni tomu, aby vyjadrenie na účel poskytnutia bolo tiež súčasťou IVP alebo jeho prílohou.

Vyhláška o špeciálnych školách 322/2008

            V tejto vyhláške prišlo prevažne ku kozmetickým úpravám, technickým opravám pojmov v súlade so školským zákonom.

Vyhláška o sústave odborov vzdelávania (Tu nájdete priamo zmeny, ktoré sa schválili). Čaká sa ešte na aktualizovanie vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch, kde by mal byť zahrnutý už aj sociálny pracovník.