Zníženie administratívy pre školy zapojené do projektov

SKU vyvinula veľké úsilie na zjednodušenie veľmi zaťažujúcej administratívy v národných projektoch V základnej škole úspešnejší a Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, na základe podnetov od riaditeľov a riaditeliek zapojených škôl. Najmä vďaka mimoriadnemu úsiliu p. Viktora Križa, zástupcu SKU v Komisii pri Monitorovacom výbore EK pre štrukturálne fondy v oblasti vzdelávania a p. Zuzany Hronovej, členke správnej rady SKU pre inkluzívne vzdelávanie, sa podarilo prepojiť odborníkov z EK, MŠVVaŠ SR a MPC a prvým výsledkom je nový manuál na predkladanie dokladov na refundáciu ceny práce. Je to čiastočný krok ku zmene, ktorá by znamenala zníženie administratívy pre školy zapojené do projektov. Veríme, že nie je posledný.

Viac info tu: https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/aktuality

Konkrétne výsledky v praxi:

– Nemusíte posielať dochádzku na predpísaných tlačivách MPC, ale vlastné, ktoré používate v škole. Teda namiesto 7 papierov jeden.

– K dochádzke neprikladáte kópie dovolenkových lístkov , OČR atď., teda odbudlo ďalších cca 10 papierov.

– Posielané dokumenty nemusia byť opečiatkované a podpísané riaditeľom jednotlivo. Stačí jedno vyhlásenie, že sú údaje správne.

– Do štvrťročných správ nemusíte zasielať fotky z činnosti. Niektoré náležitosti (raz ročne) stačí poslať elektronicky.