Z pošty SKU – Môžu aj odborní zamestnanci časť práce vykonávať bežne z domu?

V schránke SKU sme našli ďalšiu otázku:

Môže aj školský alebo poradenský psychológ, špeciálny pedagóg, či logopéd, ale aj pedagogický asistent a pod. vykonávať časť svojej práce z domu podobne ako učitelia, ktorí môžu odchádzať z práce po odučení si svojho úväzku?

Tu je naša odpoveď v úzkej súčinnosti so sekciou legislatívno-právnou na Ministerstve školstva:

Uvedený text nižšie platí rovnako aj pre zamestnancov cez projekty (napr. MPC).

Predovšetkým treba povedať, že všetci zamestnanci, či už pedagogickí alebo odborní podľa Zákonníka práce majú plnú pracovnú dobu 37,5 hodín. U pedagogických zamestnancov (s výnimkou šk. špeciálneho pedagóga) sa stanovuje Nariadením vlády 200/2019 priama výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorú v súlade s § 6 zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancov vykonáva ako svoj úväzok. V § 7 sa potom uvádza, že riaditeľ môže vykonávanie ostatných činností (nepriama činnosť) aj mimo pracoviska za podmienok stanovených v pracovnom poriadku. Tento odsek, ako nás na to dôrazne upozornilo aj Ministerstvo školstva nehovorí o odborných zamestnancoch a nevyplýva tiež z toho, že iba pedagogickí zamestnanci môžu vykonávať časť práce z domu. Vyplýva z toho skôr určenie, ktorú časť (nepriama činnosť) môže pedagogický zamestnanec vykonávať aj mimo pracoviska, čiže by sa dalo usudzovať, že priamu činnosť by nemal (nerátajúc aktuálnu mimoriadnu situáciu) vykonávať z domu.

Na pedagogických a odborných zamestnancov sa ale okrem špecializovaného nášho zákona 138/2019 vzťahuje aj lex generalis Zákonník práce, ktorý upravuje pracovno-právne vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Podľa § 52 ods. 2 Zákonníka práce „Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje. Pri výkone práce podľa prvej vety sa primerane uplatní odsek 8 písm. b) a odseky 9 až 11.“.

Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ

a)      môže povoliť pedagogickým zamestnancom vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamo výchovno-vzdelávacou činnosťou, špecializovanými činnosťami, činnosťami vedúceho pedagogického zamestnanca a profesijným rozvojom aj mimo pracoviska za podmienok upravených v pracovnom poriadku, to znamená, môže mu povoliť vykonávanie práce z domu,

b)      sa môže s odborným zamestnancom dohodnúť na vykonávaní práce z domu, ak vykonáva taký druh práce, ktorý to umožňuje.

Záver:

Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci si môžu a majú na pracovisku so zamestnávateľom (riaditeľom) dohodnúť také pracovné podmienky, ktoré vedú k vzájomnej spokojnosti a napĺňaniu ich poslania. Ak psychológ vykonáva napr. emailovú/telefonickú komunikáciu, prípravu, vyhodnocovanie testov, zapisovanie do elektronických systémov a pod. z domu, je to určite možné a ostáva to predovšetkým na dohode na pracovisku medzi zamestnancom/zamestnancami a zamestnávateľom. Zákonník práce to umožňuje a rozhodne Slovenská komora učiteľov chce aktívne povzbudiť všetkých zamestnancov v školstve, aby svoje pracovné podmienky zlepšovali, skvalitňovali a hľadali také cesty, ktoré pomôžu aj naplniť kvalite ich práce, aj zlepšiť ich podmienky.