Ako sa pristupuje k hodnoteniu vzdelávaní učiteľov

Slovenská komora učiteľov dlhodobo sleduje kvalitu vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, ich profesijný rast. V tomto príspevku sa zameriame na zverejňovanie hodnotenia vzdelávaní poskytovaných organizáciami, ktoré získali akreditáciu MŠVVaŠ SR. Toto hodnotenie považujeme za významný prvok spätnej väzby pre poskytovateľa a súčasne za hodnotnú informáciu pre PZ/OZ, ktorí majú záujem o konkrétne vzdelávanie v organizácii poskytovateľa. Jednoznačne prispieva k zvyšovaniu kvality vzdelávaní. 

Hodnotenie vzdelávania v legislatíve

Oprávnenie na poskytovanie vzdelávaní podľa zákona 138/2019 Z. z. vydáva MŠVVaŠ SR a zoznamy organizácií poskytovateľov sú zverejnené na webe ministerstva školstva.

Podľa § 69 zákona 138/2019 Z. z.  ods. (1) Poskytovateľ vzdelávania a atestačnej organizácie je povinný  d) získavať, spracovávať a uverejňovať na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania.  § 58 ods. 4 uvádza, že  kvalita priebehu a kvalita ukončovania vzdelávania sa overuje hodnotením uskutočneného vzdelávania osobami, ktoré sa ho zúčastnili.

Podľa  § 73 zákona 138/2019:  1) Poskytovateľ vzdelávania sa dopustí správneho deliktu, ak  g) neplní povinnosť získavať, spracovávať a uverejňovať na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania,  (3) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. d), e), g), h), j) alebo písm. k) možno uložiť pokutu do 1 000 eur. Podľa § 72  zákona 138/2019: 1) Kontrolu v profesijnom rozvoji ministerstvo školstva vykonáva na základe vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu.

Ako sa k hodnoteniu stavia rozhodujúci hráč na trhu

Najväčším poskytovateľom vzdelávaní je na Slovensku už tradične Metodicko – pedagogické centrum, po novom súčasť NIVaMu. Jeho generálnym riaditeľom je prof. Ivan Pavlov (menovaný ministerstvom bez otvorenej súťaže), ktorému sme adresovali výzvu SKU na zverejnenie hodnotení vzdelávaní poskytovaných MPC.  Z výzvy vyberáme:

Po preskúmaní webovej stránky konštatujeme, že na nej nie je a nebolo zverejnené hodnotenie uskutočnených vzdelávaní (ak sa mýlime a hodnotenie predsa len uniklo našej pozornosti, budeme tomu naozaj radi a ospravedlníme sa Vám). NIVaM/MPC zaujíma v systéme vzdelávania PZ a OZ najvýznamnejšiu  pozíciu a preto je fakt, že porušuje zákon, skutočne zlým príkladom pre ostatné akreditované organizácie. Od prijatia zákona uplynulo už takmer 3,5 roka, takže do úvahy nepripadá ani argument, že sa nepodarilo pripraviť portál, na ktorom by boli hodnotenia od Vašich absolventov zverejnené. 

Veríme, že rozumiete tomu, že spätná väzba a jej zverejňovanie vedie k zvýšeniu kvality systému vzdelávania učiteľov, o ktorú nám, a tým viac inštitúcii zriadenej ministerstvom školstva, má ísť predovšetkým. V SKU sme si toho vedomí, bohužiaľ, sme spolu s Inklucentrom jedna z mála organizácií, ktoré berú zákon so všetkou vážnosťou. 

Vyzývame Vás, vážený pán generálny riaditeľ, aby ste zjednali nápravu tohto stavu čo najskôr.“ (SKU mailom 29.11.2022)

Od p. Pavlova sme dostali jednoznačnú odpoveď, že NIVaM/MPC nič neporušuje, naopak, všetky zákonné požiadavky dodržuje:

„NIVaM v súlade s § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. získava, spracováva a uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania.“

Ďalšie informácie, ktoré sme obdržali, sa týkajú spôsobu získavania a spracovania dotazníka spokojnosti so vzdelávaním. K spôsobu získavania spätnej väzby a k analýze výsledkov sme však výhrady nemali. Naša výzva adresovaná MPC sa týka výhradne zverejnenia hodnotení na webe NIVAM/MPC.  K tomu nám MPC napísalo: „Celkové hodnotenie vzdelávania bolo spracované v správe o činnosti za príslušný rok (2019, 2020, 2021).“

Informácie z výročných správ NIVaM/MPC 2019- 2021

Po preskúmaní výročných správ sme v nich našli krátke zosumarizované štatistické výsledky dotazníkov spokojnosti, z ktorých vyplýva, že účastníci sú vo veľkej miere spokojní so všetkými parametrami vzdelávaní, poskytovaných MPC. Tu sú zverejnené sumáre hodnotení:

Rok 2019 (Správa o činností, str. 13-14)
Rok 2020 (Správa o činností, str. 15)
Rok 2021 (Správa o činností, str. 16)

Prečo tento alibizmus MPC?

Nuž, nie sme si istí, či je s týmto prístupom ku zverejňovaniu spätnej väzby spokojné ministerstvo školstva. My s ním spokojní rozhodne nie sme. Zverejniť aritmetické priemery je alibistický prístup najhrubšieho zrna od najväčšieho a najzásadnejšieho poskytovateľa všetkých typov vzdelávaní a atestačných konaní (v špecializačnompredatestačnom  vzdelávaní výhradného poskytovateľa), ktorý má ísť vo všetkých parametroch príkladom v kvalite. Každoročne vzdeláva najviac PZ/OZ, čo doteraz vždy bolo zásadným argumentom v žiadostiach o eurofondové dotácie a vďaka čomu už desiatky rokov blúdime v začarovanom kruhu „bezplatných“ vzdelávaní stále neznámej (a preto pochybnej) kvality.

Záverečná správa projektu nie je naplnením cieľa zákona

Okrem uvedených sumárnych hodnotení v správach o činnosti MPC  nás NIVaM v odpovedi informoval o tom, že na webe NIVaM/MPC bola zverejnená Záverečná správa z prieskumu spokojnosti s kvalitou vzdelávania, prezentácia a tlačová správa. Správa sa však netýka všetkých typov realizovaných vzdelávaní a ani atestácií, týka sa výhradne  inovačných vzdelávaní, ktoré boli/sú platené z eurofondového projektu Teachers. Zverejnením hodnotení vzdelávaní v záverečnej správe sa za európske peniaze naplnili ukazovatele projektu presne tým, čo vlastne bola povinnosť zamestnancov organizácie, vyplývajúca zo zákona 138/2019 v § 69 ods. 1 písm. d): získavať, spracovávať a uverejňovať na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania. Hoci táto analýza obsahuje informácie z hodnotení absolventov v oveľa širšom meradle než záverečné správy MPC, nemožno ju z viacerých dôvodov považovať za naplnenie litery zákona.Neplní sa ňou základný cieľ legislatívy, pre ktorý sa zverejnenie hodnotení na webe poskytovateľa s významným prispením Slovenskej komory učiteľov do zákona dostalo – aby sa tí, ktorí sa chcú v organizácii vzdelávať, aj na základe odporúčaní od svojich kolegov – absolventov konkrétnych vzdelávaní – vedeli posúdiť, či im stojí za to dané vzdelávanie absolvovať, venovať mu svoj čas a energiu. Vzhľadom na komplikované umiestnenie danej Správy na webe projektu Teachers je veľmi ťažko predstaviteľné, že by mohla pomôcť akokoľvek vytrvalo klikajúcemu hodnoteniachtivému učiteľovi, asistentovi, vychovávateľovi či školskému psychológovi dostať sa k nej a približne od strany 44 nájsť kvalitatívne postrehy od kolegýň a kolegov, ktoré zanechali v dotazníkoch spokojnosti.

Stále nevieme, aké (ne)kvalitné vzdelávania máme

Je pochopiteľné, že ak (ne)ponúkate kvalitu, (ne)budete sa aktívne usilovať o zverejňovanie a transparentné informovanie verejnosti. Nepochopiteľné však je, že ministerstvo školstva, ktoré má kvalitu strážiť, zaviazalo sa k tomu aj v Pláne obnovy, nerobí žiadne kroky k tomu, aby túto kvalitu zvyšovalo aj tým, že dbá o dodržiavanie zákona. Hľadať na weboch vysokých škôl či iných akreditovaných organizácií takéto merania je práca pre detektíva, nie učiteľa, ktorý chce kvalitné vzdelávanie.

Ministerstvo namiesto kontroly kvality existujúcich vyrába nové vzdelávania v nedotiahnutých projektoch s chybami, ako sme o tom informovali v našom článku Ďalšia atómovka – aktualizačné vzdelávanie z Plánu obnovy.

Na záver uvádzame príklady organizácií, ktoré zverejnili hodnotenia svojich vzdelávaní na svojich weboch a dávajú tým podrobný a ľahko nájditeľný obraz spätnej väzby možným záujemcom z radov PZ/OZ . Tiež vyzývame všetky organizácie, ktoré poskytujú vzdelávanie PZ/OZ, aby sa v záujme budovania otvorenej a transparentnej spoločnosti k nám pripojili. Ak nájdete organizáciu s transparentne a viditeľne spracovaným systémom hodnotenia, napíšte nám na sku@sku.sk a my to uverejníme.

Soňa Puterková