Môže riaditeľ aj po 2 rokoch uzatvárať so zamestnancami zmluvu na určito?

V otázkach, ktoré dostávame, sa nám opakuje problém s dobou určitou:

Môže riaditeľ školy opätovne aj po 2 rokoch uzatvárať so zamestnancami (napr. z projektov) zmluvu na určito? 

Napríklad: “Riaditeľka školy nám ako pedagogickým asistentom predlžuje pracovnú zmluvu opakovane na dobu určitú s dovetkom, že nemáme právo na pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, lebo práca asistentov závisí od potrieb školy na daný školský rok. Zároveň spomenula niečo ohľadom toho, že ak by nám dala na neurčito, musela by nám dať po skončení europrojektu odstupné.”

Naša odpoveď

Podľa § 48 ods.2 Zákonníka práce je možné pracovný pomer uzatvoriť na dobu určitú max. na dva roky. Školstvo v tomto nemá žiadne výnimky, ani európske projekty ani pozícia pedagogického asistenta. Ak Vám niekto povie niečo iné, tak musí citovať konkrétny zákon. Zákonník práce v tomto nepozná výnimky (aj keď predsa nejaké sa nájdu – napr. zamestnávanie počas materskej dovolenky:). Opatrne upozornite zamestnávateľa, aby urobil obratom nápravu a spätne Vám zmluvu opravil.
Najneskôr po dvoch rokoch musí nasledovať pracovný pomer na neurčito. Ak by sa neskôr skončil europrojekt a riaditeľ by už nemal financie na danú pozíciu, tak môže zamestnanca prepustiť z dôvodu nadbytočnosti a dať odstupné. Takéto konanie však nie je morálne správne a poukazuje na neznalosť významu práce pedagogického asistenta.

 Celý článok nájdete tu:

Aktuálne v súvislosti s COVID-19 platí aj nasledujúce prechodné ustanovenie Zákonníka práce:

§ 252o
Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.
(2) Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu podľa odseku 1 vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas.