Návrhy k zákonu 596/2003 o správe v školstve a školskej samospráve

Milí členovia a sympatizanti Slovenskej komory učiteľov. Jeseň 2021 by mala byť časom prípravy novely zákona 596/2003, ktorý je kľúčový zákon demokratizácie školstva. Obsahuje zadefinovanie riaditeľa školy – jeho výber, vymenovanie a odvolanie, fungovanie rady školy, kompetencie zriaďovateľa, štátnej školskej inšpekcie aj ministerstva ako aj systém zriaďovania a vyraďovania škôl a školských zariadení. Ide o zákon, ktorý má už takmer 20 rokov a v mnohých oblastiach už nezodpovedá potrebám praxe. Ministerstvo školstva malo novelu už dva krát predložiť podľa Plánu legislatívnych úloh, ale zdá sa, že sa to posúva až na 1.štvrťrok 2022. Ako dôvod predloženia uvádza: “Podnety z aplikačnej praxe v oblasti správy v školstve. Riadenie škôl a školských zariadení je potrebné modernizovať na úroveň dobre spravovaných organizácií.”
Komora učiteľov má rovnaký zámer ako ministerstvo, akurát že predpokladáme, že prevedenie a návrhy sa budú výrazne líšiť od kozmetických bublín na strane ministerstva až po zásadné zmeny zo strany Komory.

Nakoľko chceme participatívne zbierať podnety k tejto problematike, radi by sme vás poprosili o spätnú väzbu a váš pohľad na uvedený zákon, aby sme vedeli podnety zapracovať do návrhov, ktoré chceme nevyžiadane zaslať ministerstvu tentoraz vopred. Možno inšpirujeme ministerstvo, ako sa dá robiť participácia podľa Legislatívnych pravidiel vlády (2020).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrPrGsSVFq1VyuD63R581DBToeu-qrVG6Ddz1Xfz0EUB_z2A/viewform