Postačí k atestácii potvrdenie od riaditeľa?

Viacerí učitelia sa opakovane obracali na Slovenskú komoru učiteľov so sťažnosťami, že Metodicko-pedagogické centrum nerešpektuje zákonné ustanovenia o atestačnom portfóliu a žiada neúmerne dokazovanie profesijných kompetencií cez portfólio napriek tomu, že zákon 138/2019 umožňuje, aby namiesto otrockého dokazovania učiteľ predložil potvrdenie od riaditeľa školy.

Ministerstvo školstva SR na opakované výzvy SKU zareagovalo písomným stanoviskom, potvrdilo stanovisko SKU a podľa ich vlastných slov už na jar 2021 na tieto nezrovnalosti upozornilo aj MPC. Stanovisko zaslala legislatívno-právna sekcia MŠVVaŠ SR dňa 21. júla 2021 komore učiteľov:


Podľa § 60 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

„(1) Atestácia sa skladá z

a) prípravy na atestačnú skúšku, ktorou je posúdenie atestačného portfólia a doplnenie atestačného portfólia,

b) obhajoby atestačného portfólia a

c) skúšky.

(2) Atestačné portfólio je súbor dokladov o získaní profesijných kompetencií vyžadovaných pre zaradenie do vyššieho kariérového stupňa, ktorými sú najmä

a) doklady o

1. získaní požadovaného stupňa a druhu vzdelania,

2. absolvovaní programu vzdelávania,

b) doklady preukazujúce tvorivú činnosť pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca alebo

c) potvrdenie o využívaní vyžadovaných profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním alebo výkonom pracovnej činnosti, ktoré vydá riaditeľ.“.

Z uvedeného vyplýva, že atestácia sa skladá z troch častí, a to z prípravy na atestačnú skúšku, obhajoby atestačného portfólia a skúšky. Prípravou na atestačnú skúšku je posúdenie atestačného portfólia, resp. jeho doplnenie.

V súvislosti s tým uvádzame, že vzhľadom na to, že medzi písmenom b) a písmenom c) je slovo „alebo“, atestačné portfólio tvorí jedno z písmen a) až c), a teda nie je potrebné, aby písmená a) až c) boli splnené kumulatívne. To znamená, že ak riaditeľ vydá potvrdenie o využívaní vyžadovaných profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním alebo výkonom pracovnej činnosti, je splnená podmienka dokladov, ktoré sa dokladajú ku atestačnému portfóliu, a pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec môže pristúpiť ku vykonaniu atestácie. Nie je teda potrebné, aby pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec najprv preukázal doklady podľa písmena b) a ak sú tieto splnené, preukázal doklady podľa písmena c).

Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji sa kópiou dokladov o získaní profesijných kompetencií rozumie aj potvrdenie o využívaní vyžadovaných profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním alebo výkonom pracovnej činnosti, ktoré vydá riaditeľ.


Z uvedeného stanoviska, ako nakoniec aj z textu samotného zákona, jednoznačne vyplýva, že MPC viac ako rok porušuje zákon 138/2019 tým, že viacerým učiteľom zamietlo prístup na atestačnú skúšku s odôvodnením, že nedoložili všetky dôkazy na potvrdenie kompetencií (mali prikladať rozličné písomky žiakov, ich individuálne vzdelávacie programy, projekty, práce a i.) napriek tomu, že ich dokladovali potvrdením o využívaní kompetencií od riaditeľa. Slovenská komora učiteľov vyzvala 22.júla 2021 aj Metodicko-pedagogické centrum, aby vykonalo nápravu a učiteľom, ktorí boli takto poškodení, sa ospravedlnilo a pozvalo ich dodatočne na atestačné konanie. Uvedení učitelia boli nezákonne, morálne aj finančne poškodení štátnou inštitúciou.

Slovenská komora učiteľov považuje nový systém atestácii už od vzniku zákona za nedostatočne definovaný, kompetencie v profesijných štandardoch vníma ako nekvalitne nastavené. Tieto štandardy v minulosti z EÚ fondov pripravovalo MPC a dnes ich za ďalšie EÚ peniaze prerába. Proces udeľovania akreditácií atestačných organizácií na úrovni ministerstva školstva neprebieha transparentne a konštatujeme, že kvalita vzdelávania učiteľov je naďalej vážne ohrozená.