Postačí k atestácii potvrdenie od riaditeľa?

Viacerí učitelia sa opakovane obracali na Slovenskú komoru učiteľov so sťažnosťami, že Metodicko-pedagogické centrum nerešpektuje zákonné ustanovenia o atestačnom portfóliu a žiada neúmerne dokazovanie profesijných kompetencií cez portfólio napriek tomu, že zákon 138/2019 umožňuje, aby namiesto otrockého dokazovania učiteľ predložil potvrdenie od riaditeľa školy.

Ministerstvo školstva SR na opakované výzvy SKU zareagovalo písomným stanoviskom, potvrdilo stanovisko SKU a podľa ich vlastných slov už na jar 2021 na tieto nezrovnalosti upozornilo aj MPC. Stanovisko zaslala legislatívno-právna sekcia MŠVVaŠ SR dňa 21. júla 2021 komore učiteľov:


Podľa § 60 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

„(1) Atestácia sa skladá z

a) prípravy na atestačnú skúšku, ktorou je posúdenie atestačného portfólia a doplnenie atestačného portfólia,

b) obhajoby atestačného portfólia a

c) skúšky.

(2) Atestačné portfólio je súbor dokladov o získaní profesijných kompetencií vyžadovaných pre zaradenie do vyššieho kariérového stupňa, ktorými sú najmä

a) doklady o

1. získaní požadovaného stupňa a druhu vzdelania,

2. absolvovaní programu vzdelávania,

b) doklady preukazujúce tvorivú činnosť pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca alebo

c) potvrdenie o využívaní vyžadovaných profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním alebo výkonom pracovnej činnosti, ktoré vydá riaditeľ.“.

Z uvedeného vyplýva, že atestácia sa skladá z troch častí, a to z prípravy na atestačnú skúšku, obhajoby atestačného portfólia a skúšky. Prípravou na atestačnú skúšku je posúdenie atestačného portfólia, resp. jeho doplnenie.

V súvislosti s tým uvádzame, že vzhľadom na to, že medzi písmenom b) a písmenom c) je slovo „alebo“, atestačné portfólio tvorí jedno z písmen a) až c), a teda nie je potrebné, aby písmená a) až c) boli splnené kumulatívne. To znamená, že ak riaditeľ vydá potvrdenie o využívaní vyžadovaných profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním alebo výkonom pracovnej činnosti, je splnená podmienka dokladov, ktoré sa dokladajú ku atestačnému portfóliu, a pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec môže pristúpiť ku vykonaniu atestácie. Nie je teda potrebné, aby pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec najprv preukázal doklady podľa písmena b) a ak sú tieto splnené, preukázal doklady podľa písmena c).

Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji sa kópiou dokladov o získaní profesijných kompetencií rozumie aj potvrdenie o využívaní vyžadovaných profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním alebo výkonom pracovnej činnosti, ktoré vydá riaditeľ.


Z uvedeného stanoviska, ako nakoniec aj z textu samotného zákona, jednoznačne vyplýva, že MPC viac ako rok porušuje zákon 138/2019 tým, že viacerým učiteľom zamietlo prístup na atestačnú skúšku s odôvodnením, že nedoložili všetky dôkazy na potvrdenie kompetencií (mali prikladať rozličné písomky žiakov, ich individuálne vzdelávacie programy, projekty, práce a i.) napriek tomu, že ich dokladovali potvrdením o využívaní kompetencií od riaditeľa. Slovenská komora učiteľov vyzve aj metodicko-pedagogické centrum, aby vykonalo nápravu a učiteľom, ktorí boli takto poškodení, sa ospravedlní a pozve ich dodatočne na atestačné konanie. Uvedení učitelia boli morálne aj finančne poškodení štátnou inštitúciou.

Slovenská komora učiteľov považuje nový systém atestácii už od vzniku zákona za nedostatočne definovaný, kompetencie v profesijných štandardoch vníma ako nekvalitne nastavené, čo potvrdzujú aj dlhodobo (od r. 2020) pripravované zmeny v projekte Teachers, opätovne pod gesciou MPC. Proces udeľovania akreditácií atestačných organizácií na úrovni ministerstva školstva neprebieha transparentne. Konštatujeme, že kvalita vzdelávania učiteľov je naďalej vážne ohrozená.