Výsledky prieskumu a návrhy SKU k zákonu č. 596/2003

V dňoch od 13. júla do 22.augusta 2021 realizovala Slovenská komora učiteľov online prieskum medzi členmi SKU a záujemcami. Prieskumu sa zúčastnili PZ a OZ a vyjadrili sa k otázkam rady školy, výberu riaditeľa a jeho kompetenciám v súvislosti s pripravovanou novelou zákona č. 596/2003 o správe v školstve a školskej samospráve. Prieskumu sa zúčastnilo 375 PZ a OZ vrátane riaditeľov škôl. Nejde samozrejme o reprezentatívne dáta. Výsledky prieskumu (surové dáta) pripájame kvôli transparentnosti aj v závere článku.

Vybrali sme výroky, ktoré sa nám z podnetov, ktoré dostávame, javili ako veľmi dôležité v zákone č. 596/2003 a umožnili sme respondentom vyjadriť mieru súhlasu s danými výrokmi na stupnici od 1 (úplne súhlasím) po 5 (úplne nesúhlasím). Výsledky miery súhlasu sme pretransformovali na percentá. Čím väčšie percento, tým väčšia miera súhlasu s výrokom – obrázok 1:

Obrázok 1: Miera súhlasu s vybranými výrokmi.

Ukázalo sa, že je vysoká miera zhody a súhlasu participantov na zlepšení kvality výberových konaní a ich stanovení vo vyhláške, ich prístupnosť verejnosti a transparentnosť. Rovnako tak sa vyjadrili respondenti za zrovnoprávnenie rád škôl vo všetkých typoch škôl. Otázky o tom, či má byť riaditeľ nepedagóg, o práve veta zriaďovateľa a dĺžke jedného funkčného obdobia ostali otvorené.

Ďalšia položka a graf sa osobitne zameriava na otázku počtu volebných období. Až 73,7 % účastníkov navrhuje konkrétne formy a spôsoby obmedzenia funkčných období. Naopak, len 26,3 % účastníkov si myslí, že to má byť neobmedzene bez akýchkoľvek zmien. Najčastejšie možnosti obdmedzenia sú dve funkčné obdobia s prípadným predĺžením so súhlasom väčšej časti rady školy. Tento model s možnosťou predĺženia ale s väčšou podporou rady školy sa javí ako najlepšie riešenie, aby sa zachovala možnosť ponechať vo funkcii kvalitných riaditeľov.

V závere mali možnosť respondenti navrhnúť ďalšie pripomienky. Z relevantných k téme zákona č. 596/2003 respondenti uvádzali, aby pri výbere riaditeľa mala najväčšie slovo pedagogická rada, ozývali sa hlasy o veľkej nekompetentnosti niektorých poslancov a rodičov, ktorí problematike nerozumejú alebo nemajú ani ukončené stredoškolské vzdelanie a nedokážu odborne posúdiť predkladané dokumenty v rade školy. Objavili sa tiež pripomienky k tomu, aby v prípade riaditeľa nepedagóga bol explicitne ustanovený zástupca pedagóg s minimálne 1. atestáciou, ktorý bude mať priamo zo zákona ustanovené kompetencie nad riadením pedagogického procesu, taktiež sa respondenti dožadovali odstupňovania počtu členov rady školy podľa jej veľkosti. V neposlednom rade žiadajú, aby v rade školy boli paritne zastúpení zamestnanci bez rozdeľovania na typ zamestnanca s tým, že títo zamestnanci budú mať podobne ako zástupcovia zamestnancov zabezpečenú osobitnú právnu ochranu.

O problematike výberových konaní článku O mýtoch k výberovému konaniu, ale aj v publikácii Transparentný výber riaditeľa školy vydanej spolu s Transparency international Slovensko.

List Slovenskej komory učiteľov Ministerstvu školstva k návrhom zmien do novely zákona 596/2003: