Postrehy a pocity z konferencie

Problematika psychického zdravia učiteľov je v súčasnosti v radoch laickej aj odbornej verejnosti opomínaná. Status učiteľského povolania je v spoločnosti nízky a tlak spoločnosti na učiteľov všetkých typov a stupňov škôl je veľmi vysoký.  Nepomerne k tomu rastú nároky na prácu.  Toto všetko sa môže podieľať na psychickom stave a následne vyvolávať rôzne problémy.

 

Program konferencie bol pestrý a jednotlivé príspevky na vysokej profesionálnej úrovni. Konferenciu podporil Bratislavský samosprávny kraj.  Konala sa v priestoroch Mestkého úradu Ružinov, pod záštitou starostu. V príspevkoch postupne vystúpili zástupcovia Ministerstva školstva, Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva, Ústavu informácií a prognóz školstva, Asociácie školských psychológov SR a ČR, prezidentka Slovenskej komory učiteľov a riaditeľku kancelárie svetovej zdravotníckej organizácie WHO na Slovensku a veľa iných odborníkov z vysokých škôl a odborných organizácii.

 

Druhý deň konferencie bol pre nás pripravený program a so zvedavosťou a plní očakávaní sme sa presunuli do priestorov Súkromnej základnej školy na „Tréning  učiteľov v teste  kognitívneho vývinu žiakov CHIPS”. Postupne nás Doc. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. zasvätila do možností, ktoré tento test poskytuje učiteľom pri práci v kolektíve žiakov. Je to pomerne jednoduchá forma, pomocou ktorej môže učiteľ diagnostikovať úroveň kognitívneho vývinu žiakov v triede a na základe zistení zvoliť vhodné metódy, formy a prostriedky pri práci s jednotlivými deťmi. Táto praktická zručnosť a jej spoznanie a získanie bolo príjemným vyvrcholením dvojdňovej konferencie, ktorá nám poskytla množstvo nových poznatkov.

 

Touto cestou chceme poďakovať organizátorom za prípravu konferencie s touto tematikou.  Za pripravenie príjemnej atmosféry a zaujímavé a podnetné príspevky. Práve takouto formou je možné prepojenie teórie s praxou. Pre učiteľov z praxe je veľmi dôležité zaujímať sa o nové poznatky a oni spätne môžu priniesť niečo „zo školských  lavíc” na akademickú pôdu.  Učiteľské povolanie patrí medzi tie, kde by sa nemalo skončiť so sebavzdelávaním súčasne s prijatím diplomu po ukončení vysokej školy. Je to celoživotná cesta. Učiteľ je v úzkom kontakte s mladou generáciou a je v nemalej miere aj jedným tých, ktorí sa výrazne podieľajú na jej formovaní. Len zdravý, vyrovnaný a spokojný učiteľ môže byť dobrým vzorom.

 

Otázkou duševného zdravia učiteľov je potrebné zaoberať sa z dôvodu, že učitelia sú vystavení vysokej pracovnej záťaži. Táto pracovná záťaž ohrozuje duševné a somatické zdravie učiteľov, ktoré sa následne odráža v kontexte zdravia detí. Neodmysliteľnou skutočnosťou je fakt, že učiteľ vyvoláva a ovplyvňuje atmosféru v triede a tým priamo pôsobí na dieťa – žiaka, čo môže pozitívne alebo negatívne podporovať osobnostný vývin , jeho vzťah k škole a k vzdelaniu. Učiteľ má byť sprostredkovateľom výchovy zdravej a harmonicky rozvinutej osobnosti, čo môže dosiahnuť iba v prípade, ak sám disponuje duševným zdravím.

 

 

Už teraz sa tešíme na VI. Ružinovskú konferenciu.

 

 

Učiteľky z Považskej Bystrice