Reakcia SKU na návrh zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

Slovenská komora učiteľov je vážne rozhorčená verziou zákona, ktorú ministerstvo školstva aktuálne predkladá na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR. K zákonu, ktorý bol predložený ministerstvom na medzirezortné pripomienkové konanie v auguste 2018, boli vznesené tak zásadné pripomienky, že bolo na zváženie jeho úplné stiahnutie z legislatívneho procesu. Tri mesiace po tom, ako ho ministerka školstva v septembri 2018 naozaj z legislatívneho procesu stiahla,  bol zásadne zmenený. Tieto zmeny však neboli prerokované so stavovskou organizáciou a už vôbec o nich nebola informovaná pedagogická verejnosť. Preto nepokladáme legislatívny proces v časti zapojenia verejnosti zo strany ministerstva školstva za korektný. Nielenže sa v novom návrhu nezohľadnili zásadné výhrady učiteľov, ale najmä v častiach týkajúcich sa vzdelávania a profesijného rastu zamestnancov došlo k výraznému zhoršeniu podmienok.

Zákon od začiatku nebol ničím reformným a novým, išlo o bežnú novelizáciu. Nakoniec však predkladaná úprava vynechala aj to málo, čo považujeme za prínos v skvalitnení školského prostredia (napr. hodnotenie riaditeľov škôl učiteľmi) a pridala úpravy, ktoré vážne ohrozujú status učiteľa v horizonte štyroch rokov. Učitelia v auguste 2023 prídu o 12 % príplatky, ktoré získali v dobrej viere, že im podľa aktuálne platných zákonov, platia neobmedzene. Nehovoriac o tom, že zákon núti skúsených učiteľov – špecialistov v pozíciách vedúcich predmetových komisií alebo triednych učiteľov, aby  povinne absolvovali špecializačné 100 hodinové vzdelávanie, ktoré im následne prinesie smiešny 3 % príplatok. Vzdelávací systém je v novej „koncepcii“ zákona nastavený demotivujúco až likvidačne. Učitelia sa napriek mediálnej masáži o „závratnom 10 % zvyšovaní platov v priebehu dvoch rokov“ v krátkom čase vrátia so svojou mzdou späť. Takto štát prinúti niektorých učiteľov absolvovať vzdelávania v nefunkčných štátnych inštitúciách, ako je napríklad Metodicko-pedagogické centrum, alebo spôsobí nezáujem učiteľov o takú dôležitú pozíciu, akou je  triedny učiteľ. Môžeme preto s istotou očakávať, že nedostatok kvalitných a kvalifikovaných učiteľov sa v najbližších rokoch ešte zvýši. Zákon, ktorý ministerstvo predkladá, možno prirovnať k ošklbanej starej sliepke, ktorú už nedáte ani do polievky.

Slovenská komora učiteľov sa obáva, že pokiaľ nedôjde k zásadným opravám alebo kompletnému prepísaniu návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, zachovanie sociálneho zmieru sa stane znova neudržateľné. 


Návrh zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch sa nachádza tu: http://hsr.rokovania.sk/20181449-60aa/

 


V médiách:

https://domov.sme.sk/c/22008809/komora-ucitelov-v-navrhu-zakona-o-pedagogoch-nezohladnili-vyhrady.html 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/reakcia-sku-na-navrh-zakona-o-pedagogi/46249-clanok.html 

http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2018120031