Riaditeľov škôl budú historicky prvýkrát hodnotiť zamestnanci

Slovenská komora učiteľov pripravila anonymný dotazník pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, v ktorom môžu historicky prvýkrát dať spätnú väzbu svojim nadriadeným – riaditeľom, ale aj ostatným vedúcim zamestnancom. Tento krok vníma SKU ako jeden z prvých krokov k demokratizácii školského prostredia.

Anonymný dotazník hodnotenia riaditeľov je výsledkom intenzívnej práce Slovenskej komory učiteľov, ktorej sa podarilo presadiť do zákona č. 138/2019 § 70 ods. 11 povinné hodnotenie riaditeľov a vedúcich zamestnancov od 1.1.2022:

Vedúceho pedagogického a odborného zamestnanca hodnotia aj pedagogickí a odborní zamestnanci školy alebo školského zariadenia anonymne formou dotazníka jedenkrát ročne, najneskôr do konca školského roka. Výsledky anonymného hodnotenia spracuje zriaďovateľ a prerokuje ich s riaditeľom.

Ako pomoc pre školy navyše SKU v spolupráci s firmou aSc pripravili aj technickú realizáciu dotazníka, ktorá zabezpečí respondentom absolútnu anonymitu. Systém Anonymný dotazník je dostupný pre všetky školy a je bezplatný. Samozrejme, školy môžu použiť aj iné spôsoby, ako hodnotenie zrealizovať.

Samotný zverejnený dotazník SKU nie je uspôsobený na vytlačenie a použitie, musela by si ho škola alebo zriaďovateľ pre tlačenú verziu prispôsobiť. Komora ale veľmi neodporúča jeho použitie v tlačenej verzii, nakoľko ťažko možno povedať, že ide potom o anonymný dotazník.

Veríme, že tento dotazník pomôže učiteľom, ale aj riaditeľom a zriaďovateľom v procese skvalitňovania škôl a budovania čo najlepšej atmosféry na školách.

Slovenská komora učiteľov