Šesť príkladov k práci nadčas

V súvislosti s uplatnením § 7 ods. 4 od 1. 1. 2022 sa vyskytli viaceré nejasnosti, ktoré ozrejmujeme

Príklad 1: Mám 27 hodinový úväzok. Základný úväzok je 23 a  4 hodiny sú nadčasy… Čiže, nadčasy budú v rozvrhu tie hodiny, ktoré mám v piatok (4)?

Odpoveď: Áno, nadčasové hodiny  budú v úväzku určené na piatok. 

Príklad 2: Mám 27 hodinový úväzok, plánované 4 hodiny nadčasov mám v piatok. Vo štvrtok idem ku lekárovi (mám 5 hodín v rozvrhu), piatok som v škole (mám 4 hodiny v rozvrhu). Podľa tohto znenia prídem o 4 nadčasovky, pretože som neodučila základný úväzok… Dobre tomu rozumiem? To znamená, že ak som k tomu ešte aj v pondelok jednu hodinu suplovala, tak som si akurát doplnila základný úväzok…

Odpoveď: Nie, vo štvrtok máte prekážku v práci podľa ZP (lekár), máte splnený základný úväzok a v piatok máte započítané nadčasy v prípade, ak ich odučíte

Príklad 3: V piatok mám jednu nadúväzkovú hodinu. V utorok ide trieda na divadelné predstavenie, mne odpadne hodina. V tom prípade, ak ju aj v piatok odučím, nemám ju vedenú ako nadčas?

Odpoveď: Ak práve v čase odpadnutej hodiny nezastupujem v inej triede, potom sa jedná o prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa ZP a v piatok odučená hodina, určená v rozvrhu ako nadčasová, je evidovaná ako nadčas, pretože máte splnený základný úväzok. Rovnako platí prekážka v práci aj vtedy, ak zastupujete v triede počas inej voľnej hodiny v daný alebo v iný deň v týždni a tieto hodiny sú prácou nadčas. Prekážka v práci na strane zamestnávateľa sa nenahrádza prácou v inom čase (platí Zákonník práce).

Príklad 4: Keď v danom týždni suplujem za kolegov, sú ako nadčasové evidované tieto hodiny, alebo hodiny, ktorú sú nad úväzok na konci týždňa? 

Odpoveď: Ako nadčasové hodiny sa evidujú všetky odučené hodiny nad základný úväzok (so započítaním prekážok v práci, pracovných ciest a pod.).

Príklad 5: V piatok idem k lekárovi počas svojich nadčasových hodín. Budem čerpať prekážku v práci?

Odpoveď: Áno, máte evidovanú prekážku v práci na strane zamestnanca počas doby strávenej u lekára. Podľa Zákonníka práce ju musíte riadne oznámiť zamestnávateľovi, ktorý ju musí evidovať. Tie nadčasové hodiny, ktoré ste neodučili, nebudete mať zaplatené (v zmysle Zákonníka práce). Nadčasy bude mať ten PZ, ktorý za Vás na týchto hodinách zastupoval. Aj v prípade, že sú všetky piatkové hodiny nadčasové (sú aj také školy/učitelia, ktorí majú veľa nadčasových hodín), je to potrebné oznámiť zamestnávateľovi a doložiť potvrdením od lekára.

Príklad 6: Učím na SOŠ, mám nerovnomerne rozvrhnutý úväzok tak, že v týždni, v ktorom študenti nevykonávajú prax, mám mám nadúväzok a v týždni, kedy študenti vykonávajú prax, mi chýba do základného úväzku 1 hodina. Ako sa mi budú započítavať nadúväzkové hodiny?

Odpoveď: V tomto musia mať personalisti a mzdoví účtovníci jasno – ak má takto niekto takto rozvrhnutú prácu, predpokladáme, že sa odučené hodiny spočítavajú dvojtýždenne alebo mesačne, inak by musel mať krátený plat za týždne, kedy neodučí základný úväzok.Ak máte takto rozvrhnutú prácu, predpokladáme, že odučené hodiny sa spočítavajú dvojtýždenne alebo mesačne, tak aj nadčasy odporúčame evidovať a vykázať na mesačnej, nie týždennej báze.

Príklady vypracovala SKU v spolupráci s riaditeľom sekcie PZ a OZ p. Jánom Sitarčíkom, ktorému týmto ďakujeme.