Školy pre Ukrajinu

Po dvoch rokoch náročného pandemického obdobia pre slovenské školstvo prichádza nová výzva: Ako realizovať komplexný proces rozvoja a podpory detí prichádzajúcich z vojnového územia Ukrajiny? Ako nastaviť prepojenie a spoluprácu medzi zložkami systému? V článku sa budeme venovať základným východiskám, prvým krokom, systémovým návrhom a víziám. Zároveň Komora je pripravená aktívne sa zapojiť do spolupráce.

Situácia v našich školách

Začnime krátkym zhrnutím, kde sa naše školy v týchto dňoch nachádzajú. Najvýznamnejším rizikom post pandemickej situácie je výrazne podlomené duševné zdravie detípedagógov. V školách stále nie je potrebné digitálne vybavenie z EÚ fondov na dištančnú výučbu, najohrozenejšie deti vymeškali veľa výučby a času socializácie, opakujú ročník a chýba im systémová podpora a v neposlednom rade  systém kvalitného vzdelávania učiteľov a odborných zamestnancov je nedostatočný. Riaditelia a zamestnanci škôl sú vyčerpaní a unavení z neustálych zmien, karantén a podlomeného zdravia, platy učiteľov a zamestnancov výrazne klesajú a odborový zväz vyhlásil nedávno štrajkovú pohotovosť. Pedagogickí a odborní zamestnanci našich škôl často pracujú v nedostatočne kvalitných a demokratických pracovných podmienkach, v prostredí, v ktorom je bežná šikana a zneužívanie moci. Ministerstvo školstva rozbehlo celý rad zmien, ktoré od škôl a školských zariadení vyžadujú a budú vyžadovať v najbližšom období mimoriadne veľa energie – novely zákonov od 1. 1. 2022, transformácia poradenského systému, nové profesijné, obsahové a výkonové štandardy, veľké kurikulárne zmeny, Plán obnovy, regionálne centrá na podporu učiteľov a ďalšie. Poradenské zariadenia sa nachádzajú v prechodnom období prípravy veľkej a neistej transformácie poradenského systému s podfinancovaným a personálne a materiálne nedostatočným vybavením. V najbližších mesiacoch a rokoch budú prúdiť do slovenských škôl v téme inkluzívne vzdelávanie, digitalizácia a kurikulum a i. stámilióny eur cez Plán obnovy a novú Partnerskú dohodu na obdobie 2021-2027.

Ak by sme chceli nadviazať na doterajšiu spoluprácu a tímovosť žiakov tá je na podpriemernej úrovni a podobne aj u učiteľov. Nefunkčná medzirezortná, rezortná i nadrezortná spolupráca je dlhodobo aj na centrálnej úrovni. Dlhodobo sme svedkami a ukázalo sa to aj počas pandémie, že samosprávy/zriaďovatelia a štát/ministerstvo a regionálne úrady nie sú schopné efektívne spolupracovať. Už za tých pár dní sa tu deje chaos v prepojení pokynov a efektivity medzi týmito zložkami. Všetky tieto uvedené informácie generujú, že slovenské školstvo je aktuálne vo veľmi zlej situácii takmer vo všetkých dôležitých ukazovateľoch. To, čo by potrebovali školy aktuálne, je spomalenie tempa, zníženie záťaže a byrokracie, stabilitu, menej manuálov, efektivitu, spoluprácu a viac systémových krokov.

Dôsledky vojny prichádzajú do našich škôl v čase zlej situácie slovenského školstva

Situácia vojny prichádza veľmi krátko po tom, čo školy očakávali konečne výraznejšie uvoľnenie pandemických opatrení, nádejné jarné počasie a stabilitu. Namiesto toho prichádza veľká kríza. Každá situácia sa ale dá zvládnuť a vyžaduje to vzhľadom na veľmi náročný stav kvalitný krízový manažment z centrálneho riadenia rezortu a efektívna komunikácia štát – rezorty – ministerstvo – regionálny úrad – zriaďovatelia – riaditelia škôl a poradenských centier – neziskové organizácie. Máme dlhodobo poddimenzované počty detských psychiatrov a školy po korona kríze potrebujú systémovo obnoviť duševné zdravie žiakov a zamestnancov, vytvárať preventívne prostredie a intervenciu sociálno-patologických javov, najmä sociálnej izolácie, úzkostí, nelátkových závislostí a pod.

V prvej fáze musíme odbremeniť školy a stabilizovať

Z viacerých hľadísk asi nie je cesta živelnej integrácie detí z Ukrajiny do škôl najvhodnejšia. Okrem aktuálne veľkej krízy v školách z predošlého obdobia ani samotné deti prichádzajúce z vojny nie sú pripravené na masívnej začleňovanie sa do škôl. Modely krízovej intervencie poukazujú na základný princíp – istota, bezpečie, stabilita. Deti sa nepotrebujú primárne učiť po slovensky, potrebujú primárne bezpečie. Po prvej vlne relatívne stabilizovaných detí z Ukrajiny nás čakajú ďalšie a oveľa masívnejšie vlny, ktoré prinesú tisíce detí a to už priamo zasiahnutých traumatickými udalosťami. Tieto deti budú vyžadovať odbornú starostlivosť a pomoc. Na takúto pomoc dnes školy ani poradenské zariadenia nemáme pripravené. Máme tu niekoľko expertných organizácii, ktoré by v úzkej súčinnosti vedeli takúto pomoc poskytnúť, ale určite nie rozptýlene na úrovni viac ako 6000 škôl v SR. Ministerstvo však vo svojich manuáloch vyzvalo rodičov, aby si hľadali školu vo svojom okolí, ak nenájdu, pomôže regionálny úrad. Očakávali by sme, že na úrovni každého kraja tu bude nejaké krízové stredisko, ktoré bude v súčinnosti s expertnou skupinou za účasti neziskových organizácii koordinovať adaptáciu a usmerňovanie rodičov a detí do škôl, ktoré budú na podporu pripravené a zároveň s distribúciou detí bude škole hneď ponúknutá aj pomoc, napr. ukrajinské učiteľky, dobrovoľníčky, asistentky. Ukrajinské deti boli vyrušené uprostred vyučovania bombardovaním a potrebujú primárne sa stabilizovať vyučovaním tam, kde skončili a nie hneď preladením na slovenské školstvo.

Aké sú aktuálne najväčšie riziká?

Deti z vojnovej Ukrajiny prichádzajú prirodzene nekoordinovane a živelne hlavne vo väčších mestách, takže školy sa nedokážu pripraviť na presné počty ani časové rozmedzie, či problémy. To prináša:

  • novú byrokraciu a evidenciu detí do RISu, čo bude musieť realizovať množstvo škôl súčasne a opakovane ako budú deti prichádzať,
  • realizovanie dohadovacích konaní na úrovni stoviek škôl, taktiež v opakujúcich sa vlnách niekoľkokrát za sebou, pričom je nutné počítať s tým, že mnoho detí zostane v školách iba dočasne,
  • kultúrny šok utečencov a ich detí, ktorý si vyžiada psychologickú starostlivosť,  vzdelávanie v slovenskom jazyku a i., čo bude treba poskytovať opakovane v rôznej intenzite, odbornosti a v širokom časovom rozsahu,
  • potrebu úzkej spolupráce a súčinnosti s rezortom zdravotníctva a sociálnych vecí,
  • zabezpečovanie materiálnej pomoci deťom, učebníc, stravy, priestorov, sociálneho začlenenia do kolektívov a pod.

Potrebujeme teda urgentne prijať legislatívu k rýchlemu začleneniu ukrajinských učiteľov a asistentov do vyučovania tak, ako to urobil rezort zdravotníctva. Nemôžeme deti len rozptýliť hneď do všetkých škôl, lebo sa im nebude dať poskytovať systémová pomoc. Začať by bolo potrebné menšími komunitami a postupné začleňovanie do konca šk. roka. Treba upraviť možnosti prideľovania asistentov pre tieto deti, úprav hodnotenia týchto detí a ich dočasné zaradenie do systému ŠVVP a IVP, ak je to potrebné.

Veríme, že ministerstvo školstva a jeho priamo riadené organizácie sú pripravené využiť túto situáciu ako ukážku spolupráce, odbremeniť školy a aktivizovať sektor ľudí, ktorí vedia pomôcť a zároveň priniesť tak potrebnú odbornosť do začleňovania detí z vojnového územia.

PaedDr. Viktor Križo, PhD.