Vzdelávanie PZ a OZ naďalej nefunguje

Komora učiteľov dlhodobo kritizuje systém vzdelávania PZ a OZ (29.7.2020, 2.9.2020, 30.12.2021). Ani za dva roky nového vedenia ministerstva po novele zákonov neprišlo k takmer žiadnym zmenám v tejto oblasti (Komisia pre profesijný rozvoj, kontrola kvality, atestácie, nastavenie profesijných kompetencií, legislatíva, kvalitná ponuka vzdelávaní, obava z ďalšej vlny eurofondov vyliatych pre IT firmy a hon na “kredity” a i.). Odbor PZ a OZ na ministerstve školstva s nami nie je ochotné spolupracovať, reagovať na podnety z praxe, naopak, sme svedkami zamknutých dverí, nezáujmu a mocenských hier. Aká je teda aktuálna situácia v tejto oblasti?

Ministerstvo školstva zastúpené odborom PZ a OZ má podľa § 65 a § 71-72 zákona 138/2019 exkluzívne právo kontrolovať kvalitu vzdelávania. Ako túto kontrolu vykonáva nikto nevie a predovšetkým nie je jasné, akými odbornými kapacitami tento odbor disponuje, aby túto kontrolu mohol vykonávať. Verejnosť nedisponuje informáciami o kvalite, životopisoch expertov, ktorí na ministerstve pracujú, aby mohli tak dôležitú kontrolu vykonávať. Alebo platí, že kto má moc môže rozhodovať nezávisle od preukázanej odbornosti?

Druhoradým a zatiaľ stále nejasným nástrojom kontroly kvality a nastavenia systému vzdelávania je tzv. Komisia pre profesijný rozvoj podľa § 65 zložená z 24 členov (zoznam v prílohe nižšie získané cez infozákon). Členmi tejto skupiny sú v drvivej väčšine vlastne iba akademici a riaditelia škôl vybraní opäť odborom PZ a OZ a pod jeho kontrolou. Vznik tejto skupiny má mimoriadne ďaleko od transparentnosti, členov si vybralo ministerstvo (rozumej odbor PZ a OZ, rozumej konkrétny vedúci zamestnanec) a verejnosť nemá žiadnu kontrolu nad vznikom a fungovaním tejto skupiny ľudí. Fungovanie tejto komisie nie je možné verejne sledovať, neexistujú verejné zápisnice, dostupný štatút a zverejnené procesy. Komora sa k štatútu komisie dostala cez infozákon (viď nižšie), je to ale iba opäť ukážka nedemokraticky fungujúcej komisie, ktorú de facto riadi ministerstvo (rozumej konkrétny odbor PZ a OZ). Až po tlaku SKU sa od 1.1. 2022 zavádza povinnosť zverejňovať posudky tejto komisie a mierne sa posilnilo postavenie tohto orgánu (nevieme však, či v záujme zvyšovania dôvery sa zverejnia aj posudky spätne, nakoľko k dnešnému dňu už máme vydaných 95 akreditácii). V § 72 zákona 138/2019 sa síce spomínajú aj nejakí odborníci, s ktorými má ministerstvo v záujme kontroly kvality spolupracovať, ale žiadne povinnosti nikomu nevyplývajú a samozrejme sa nikde na stránke ministerstva o týchto odborníkoch nič nedočítate. Takto nastavený systém vzdelávania a kontroly jeho kvality vzhľadom k tomu, že od septembra 2022 má z Plánu obnovy prísť na vzdelávanie PZ a OZ 50,3-miliónov eur, je absolútne neprijateľný.

Novela školského zákona v § 14a) otvára do budúcnosti tzv. katalóg inovácii, ktorý má vytvoriť systémový nástroj na zber inovácií vyplývajúcich z uplatnenia výstupov inovačného, aktualizačného špecializačného i funkčného vzdelávania (inovatívne výchovno-vzdelávacie programy, inovatívne formy, metódy a prostriedky vzdelávania, inovatívne formy a spôsoby hodnotenia žiakov, inovatívne koncepcie inkluzívneho vzdelávania, inovatívne formy riadenia škôl a školských zariadení, inovatívne preventívne a rozvojové programy). V tomto katalógu ostáva rovnaká nejasnosť a otázka, kto je/bude expertom hodnotenia týchto inovácii, ktoré sa nakoniec objavia na stránke ministerstva. MŠ SR na stránke nemá zverejnený zoznam interných expertov, ani zamestnancov so životopismi, aby bolo možné posúdiť expertnosť. Tento katalóg sa zatiaľ pripravuje (k 1.9.2023) a vlastníkom má byť pravdepodobne Odbor kurikula a inovácií vo vzdelávaní. Proces prípravy sa, ako všetko, bude diať za zatvorenými dverami. V súčasnosti je dostupný a aktívny aj portál Viki, ktorý prináša interaktívny obsah pre školy. Nie je úplne jasné jeho prepojenie s chystaným projektom pre školy.

Novela tak isto zavádza údajné “otvorenie trhu vzdelávania,” žiaľ, je to len zásterka, realita je taká, ako sme zistili, že ministerstvo nie je ochotné poverovať a nevidí dôvod na rozšírenie okruhu vzdelávavateľov.

MPC už opakovane realizuje tzv. Osvedčené pedagogické skúsenosti (NP 2015NP Teachers 2021), ide o stovky spracovaných pedagogických ale i odborných skúseností vo forme zväčša viac ako 20 stranových inovácii vo výučbe. Posúdenie týchto OPS aspoň uvádza experta, ktorý skúsenosť posúdil, ale v zásade ide len o nezmyselné rozdávanie financií na niečo, čo končí schované na stránke MPC a nemá žiaden dopad na posun kvality školstva. MPC zároveň pracuje na repase profesijných kompetencií (v r. 2018 ich prvý krát pripravilo z eurofondov, aktuálne ich prerába z ďalších eurofondov), ktoré tvoria základ pre celý systém vzdelávania PZ a OZ. Napriek tomu, že daná aktivita mala začať od 2/20 do 12/22 stále nie je vonku žiadna informácia, hoci Komora by mala byť aj členom niektorej skupiny posudzovateľov. Tento systém kompetencií je zásadný pre nastavenie systému vzdelávania PZ a OZ a atestácii, čiže profesijného rastu zamestnancov. Ozývame sa. Ale bez odozvy. Napriek tomu, že máme už viac ako dva roky platný zákon 138/2019, ktorý mal byť “boom” pri kvalite vzdelávania učiteľov.

ŠPÚ spracovalo počas dištančného vzdelávania na stránke Učíme na diaľku rozsiahly portál zdrojov a inovácii vo vzdelávaní, kde síce ide o širší rozsah materiálov, ale prechádzali aspoň odbornou recenziou hoci bez uvedenia mena. Na stránke ŠPÚ sa dá však aspoň dopátrať k zoznamu expertov, ktorými ŠPÚ disponuje – zatiaľ bez životopisov alebo možností kontroly kvality týchto odborníkov. Samozrejme, zozbierané materiály a ich budúcnosť je tak ako všetko veľmi otázne a udržateľnosť tohto portálu a jeho zdrojov pre profesijný rozvoj zamestnancov a škôl je nejasný.

VUDPaP  – v rámci NP Štandardy aktuálne vytvára tzv. Inštitút inovácii, ktorý má zoskupiť a odborne posúdiť rozličné “nad”štandardné inovácie v poradenstve a najmä teda pre OZ. Tento Inštitút nemá legislatívne krytie a ako sme si už zvykli, nemá prepojenie na aktivity ministerstva a ostatných organizácii. Takže opäť stojí otázka, či sa tu robia aktivity len pre naplnenie indikátorov v projektoch, alebo si niekto dá záležať aj na kvalite výstupu pre bežného človeka v školstve. No a legislatívne dané obsahové a výkonové štandardy uz dva mesiace meškajú a pritom majú tvoriť základ pre profesijný rozvoj OZ.

Základná bonusová otázka za milión teda je:

Má ministerstvo školstva víziu vo vzdelávaní PZ a OZ? Má spravenú analýzu vzdelávacích potrieb? Sú zodpovedné osoby za uvedené témy na jednotlivých sekciách experti? Alebo disponujú transparentnou skupinou expertov na tieto témy? Podarí sa Vám dohľadať na stránkach, kto sú títo experti? Nájdete zápisnice a štatúty týchto orgánov? Myslíte si, že Plán obnovy, bežné eurofondy, každodenný život na ministerstve a kvalita a transparentnosť majú niečo spoločné? Existuje vlastník tejto témy? Komunikujú medzi sebou jednotlivé organizácie a sú činnosti prepojené? Tuší inšpekcia, že bude musieť od nejakého času akceptovať inovácie na stránke ministerstva, ktorá ani dnes nedokáže fungovať transparentne? 

Ak ste odpovedali na všetky otázky áno, tak sa nachádzate práve vo Fínsku. Ak ste odpovedal na všetky otázky nie, vyhrali ste milión (starostí a obáv).

Ako učitelia a odborníci v školách a poradniach očakávame skutočne pripravený kvalitný systém vzdelávania s 360-stupňovým systémom kontroly kvality a s pevne prepojenou víziou a udržateľnosťou.

Čo hovorí Plán obnovy na kvalitu vzdelávania?

„Chýba dostatočná ponuka ďalšieho vzdelávania pre súčasných učiteľov. V poskytovaní ďalšieho vzdelávania sú zvýhodňované priamo riadené organizácie MŠVVaŠ SR, ktoré s finančnou podporou z verejných zdrojov a štrukturálnych fondov EÚ poskytujú profesijné vzdelávanie bezplatne na rozdiel od ostatných poskytovateľov. Výsledkom je nedostatočný tlak na vysokú kvalitu poskytovaného vzdelávania,“  a ďalej, že „učitelia si budú objednávať vzdelávacie služby u poskytovateľov s presne vymedzenými odbornými kompetenciami (vysoké školy, organizácie MŠVVaŠ SR, a neverejní poskytovatelia), čo vytvorí konkurenčné prostredie a tlak na kvalitu poskytovaných vzdelávacích služieb.“

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020 – 2024 sa zároveň zaväzuje “vytvoriť podmienky na skvalitnenie vzdelávania v profesijnom rozvoji PZ a OZ aj prostredníctvom neštátnych subjektov.

Čo v tomto robí Komora učiteľov? Veľmi podrobne sme o všetkých nejasnostiach informovali opakovane ministerstvo školstva aj jeho priamoriadené organizácie. Dokonca sme navrhli aj kroky. Upozornili sme na to aj členov Komisie pre štrukturálne fondy aj zastúpenie EK na Slovensku.

Bez odozvy.

Na ministerstve nič nového.