Správa o činnosti zástupcov SKU v expertnej pracovnej skupine, ktorá sa zaoberá návrhom novely zákona 317/2009

Na prvom stretnutí bolo potrebné predložiť návrhy, ktoré by odporúčali zástupcovia jednotlivých združení zapracovať do novely. SKU navrhla nasledujúce body a zároveň podporovala mnohé ďalšie, ktoré navrhovali iní členovia pracovnej skupiny:

 • 6 bodov Petície učiteľov a ich sympatizantov za prepracovanie systému kariérneho rastu, ktorá vznikla v apríli 2010. Tieto body sme žiadali uplatniť u pedagogických, ale aj u odborných zamestnancov. Body petície zneli nasledovne:
  • Nesúhlasím s tým, aby bolo vykonanie atestačných skúšok pedagogických zamestnancov podmienené získavaním kreditov a žiadam o zrušenie tejto podmienky.
  • Žiadam, aby bol tzv. malý doktorát uznaný ako náhrada 1. atestačnej skúšky pedagogických zamestnancov.
  • Nesúhlasím s tým, aby bol kreditový príplatok vyplácaný iba počas doby platnosti kreditov, ale aby sa stal trvalou súčasťou tarifného platu pedagogických zamestnancov.
  • Žiadam, aby bola výška kreditového príplatku pedagogických zamestnancov zvýšená nasledovným spôsobom: zo súčasných 6% na 10% za 30 kreditov a zo súčasných 12% na 20% za 60 kreditov.
  • Nesúhlasím s tým, aby boli kvalifikovaní začínajúci učitelia zaradení do 9. platovej triedy, a žiadam, aby sa dostali opäť do 10. platovej triedy.
  • Nesúhlasím s tým, aby začínajúci učitelia museli ukončiť adaptačné vzdelávanie záverečným pohovorom a otvorenou hodinou pred skúšobnou komisiou.
 • zrušenie hodnotenia v prípade súčasných nejasných pravidiel spojené s archiváciou – ponechať výlučne v kompetencii riaditeľa s nadstavením vnútorných pravidiel.
 • rozšírenie prideľovania kreditov aj za účasť na odborných seminároch, kurzoch a pod.
 • nadstavenie 1. a 2. kvalifikačnej skúšky bez rozdeľovania na podkategórie (učiteľ, vychovávateľ…)

Na druhom stretnutí bol pracovnej skupine predstavený návrh novely zákona, o ktorom sa ešte diskutovalo. V ďalšej časti prinášam analýzu tých najpodstatnejších bodov, ku ktorým zaujala SKU svoje stanovisko. Rozdelil som ich do 3 častí:

 • pozitívne zmeny: tie SKU maximálne podporuje, pretože mnohé z nich v úplnej alebo čiastočnej podobe sama navrhovala,
 • negatívne zmeny: tieto žiadala SKU vypustiť alebo aspoň kompenzovať, čo sa žiaľ nepodarilo
 • neutrálne zmeny: ktoré vnímame ako „kozmetické“ úpravy.
 • Pozitívne zmeny:

  1. Učiteľom s 1. atestáciou sa zvýši tarifný plat o 5% a učiteľom s 2. atestáciou sa zvýši tarifný plat o 7%. (II. článok – 3. bod novely)

  Pre niekoho málo, pre niekoho veľa, ale je to v každom prípade posun vpred.

  2. Začínajúci učitelia získajú príplatok 6%. (II. článok – 2. bod novely)

  Tým sa kompenzuje zníženie nástupného platu učiteľov, ktoré priniesol zákon 317/2009, pretože začínajúcich učiteľov preradil z 10. do 9. platovej triedy.

  3. Kredity bude možné získať aj za vykonanie rigoróznej skúšky a za vykonanie štátnej jazykovej skúšky. Štátna jazyková skúška však musí byť vykonaná na pedagogickej alebo filozofickej fakulte. Za rigoróznu aj štátnu jazykovú skúšku sa udelí 60 kreditov po 3 rokoch praxe. (I. článok – 20. bod novely)

  Presadzovali sme návrh, aby rigorózna skúška bola opäť úplnou náhradou 1. atestácie. 60 kreditov vnímame ako kompromis medzi naším návrhom a súčasným stavom, kedy za rigorózku nie sú žiadne výhody. Vďaka tomu budú môcť vykonať 1. atestáciu všetci, ktorým nebola rigorózna skúška uznaná ako náhrada 1. atestácie, pretože nemali k novembru 2009 päť rokov praxe.

  4. Riaditeľ školy bude môcť učiteľom prideľovať kredity za rôzne tvorivé aktivity. (I. článok – 20. bod novely)

  Doteraz prideľovala kredity za tvorivé aktivity iba akreditačná rada. Vďaka novele bude môcť každému učiteľovi prideliť 30 kreditov počas 7 rokov aj riaditeľ školy.

  Negatívne zmeny:

  1. Riaditelia dostanú právomoc neuznať kreditový príplatok v prípade, že učiteľ nezískal kredity v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania a v závislosti od potrieb a poslania školy. (I. článok – 21. bod novely)

  Tu vidíme asi najväčšie obavy, ktoré vyplývajú z novely zákona. Bojíme sa, že v praxi budú tento bod mnohé školy zneužívať. Možno to nebude aktuálne v súčasnej dobe, keď sa normatívy navyšujú o financie na kreditové príplatky. Je však možné, že sa časom ministerstvo rozhodne zahrnúť kreditové príplatky do normatívov. Keď budú chcieť školy ušetriť, jednoducho povedia, že kredity neboli získané v súlade s potrebami a poslaním školy a tým nebude kreditový príplatok vyplatený. Tvorcovia zákona síce argumentovali, že na takéto rozhodnutie sa budú môcť učitelia sťažovať, ale nemyslím si, že učitelia sú ochotní ísť do konfliktov so svojím nadriadeným. Treba však dodať, že tieto kredity bude môcť učiteľ stále využiť na získanie atestácie.

  2. Získať kredity overením kompetencií (preskúšaním) budú môcť iba tí učitelia, ktorí majú 5 rokov praxe. Musí s tým však súhlasiť aj riaditeľ školy. (I. článok – 8. bod novely)

  Nevýhody vidíme v tom, že sa niektorým učiteľom sťaží prístup ku kreditom. Povinne budú musieť vysedávať aj na vzdelávaniach, ktorých obsah ovládajú: napr. vzdelávania, ktoré sú zamerané na IKT. 99 % absolventov VŠ ovláda počítače na veľmi dobrej úrovni, preto je pre nich vysedávanie na týchto kurzoch stratou času, plytvaním peňazí a zaberaním miesta pre iných kolegov, ktorí to skutočne potrebujú. Tým samozrejme nechcem nikoho podceňovať, ale vo všeobecnosti to platí.

  3. Začínajúci učitelia sa v priebehu 1. roka nebudú môcť prihlásiť na vzdelávania, za ktoré by získali kredity. (I. článok – 10. bod novely)

  Tu ide o oddialenie možnosti získavať kredity, tým pádom o oddialenie získania 1. atestácie a tým pádom o ušetrenie finančných prostriedkov. Jednoznačne sa začína vytrácať argument, ktorým na začiatku operovali tvorcovia zákona 317/2009, podľa ktorého budú môcť šikovní učitelia získať 1. atestáciu skôr ako do 5 rokov.

  Touto zmenou zároveň utrpí kvalita vyučovania, pretože zabránime učiteľovi, aby sa prvý rok vzdelával. Vďaka tomu nebude môcť začínajúci učiteľ získať dostatočné zručnosti napr. na prácu s interaktívnou tabuľou, ktorú by chcel využívať počas prvého roka svojej pedagogickej praxe, pretože nemôže byť zaradený do kontinuálneho vzdelávania.

  4. Kvalifikačné vzdelávanie sa vypúšťa zo systému kontinuálneho vzdelávania. (I. článok – 7. bod novely)

  Nevýhody vidíme v tom, že po novom bude možné za takéto vzdelávanie získať iba 60 kreditov. V súčasnej dobe bol počet kreditov závislý od náročnosti štúdia. Ak dnes vyštuduje učiteľ ďalšiu aprobáciu napr. na UPJŠ v Košiciach (Všeobecno-vzdelávací predmet informatika), získa za ňu 116 kreditov. Od januára 2012 to bude len 60 kreditov.

  Neutrálne zmeny:

  1. Druhú atestáciu môže získať len ten, kto získal prvú atestáciu. (I. článok – 5. bod novely)

  Tento bod je logický.

  2. Funkciu uvádzajúceho učiteľa bude môcť do 31. 12. 2016 vykonávať aj samostatný pedagogický a odborný zamestnanec s 5 rokmi praxe. (I. článok – 29. bod novely)

  Nedá sa to považovať len za pozitívnu zmenu, lebo tu sa jednoducho predpokladá, že 1. atestáciu tak skoro nikto nezíska a tým pádom by boli problémy s uvádzajúcimi učiteľmi.

  3. Učitelia, ktorí učia v triede s minimálne 30% žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo zo príplatok. (II. článok – 1. bod)

  Problém je v slovíčku „môžu“. Pokiaľ nebude príplatok podľa zákona jednoznačne patriť, tak ho učiteľ s vysokou pravdepodobnosťou nedostane.

  Nie sú tu rozobraté všetky body novely, pretože by to bolo príliš obsiahle a niekoho by to odradilo čítať. Vybral som iba tie, ktoré budú mať na učiteľov najväčší dopad. Ak bude mať niekto záujem pozrieť si celý návrh novely, môže si ju po krátkom (bezplatnom) zaregistrovaní stiahnuť z oficiálnej stránky, ktorá sa venuje medzirezortnému pripomienkovému konaniu. Ak by som mal prezentovať svoj vlastný názor na návrh novely, tak ja osobne mám z nej zmiešané pocity. Prináša určité pozitíva, ale aj určité obavy. A či sú tieto obavy opodstatnené, to ukáže len prax. SKU svoje zbrane zatiaľ neskladá a ešte sa pokúsi zabojovať za to, aby sa vyššie spomínané negatívne zmeny z novely vypustili. Ako jedného zo spoluautorov minuloročnej petície ma však teší fakt, že vyše 22.000 ľudí, ktorí petíciu podpísali, prispeli aspoň malou mierou k tomu, že sa zákon novelizoval. Verím tomu, že takýmito malými krokmi dokážeme naše školstvo postupne zlepšiť. Bojím sa však, že to bude trvať ešte veľmi dlho.

  Ivan Dudáš