Oficiálny komentár ministerstva k novele zákona 317/2009

Od 1. 1. 2012 vstúpil do účinnosti zákon 390/2011, ktorý novelizuje zákon 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch. Pred niekoľkými mesiacmi som sa pokúsil zjednodušiť a zostručniť obsah tejto novely a zverejnil som jej najdôležitejšie body na zborovni. Odvtedy som sa však stretával s tým, že výklad zákona podávali samotní zamestnanci ministerstva školstva rôznymi spôsobmi a v mnohých prípadoch nekorešpondovali tieto ich interpretácie s tým, čo som tvrdil vo svojom príspevku ja. Išlo napr. o to, že podľa môjho výkladu mali získať 60 kreditov za rigoróznu skúšku všetci tí, ktorí ju vykonali hocikedy pred 31. 12. 2011 a nezískali za ňu 1. atestáciu. Interpretácia jedného zo zamestnancov ministerstva školstva však znela tak, že na kredity má nárok len ten, kto danú skúšku vykonal v termíne od 1. 11. 2009, čo som považoval za totálny nezmysel. Od dnešného dňa už môžem konečne spávať pokojnejšie, pretože ministerstvo školstva vydalo dokument, na základe ktorého môžem povedať, že som mal pravdu. Ide o komentár, ktorý vysvetľuje najviac diskutovaný §61a.

Správa o činnosti zástupcov SKU v expertnej pracovnej skupine, ktorá sa zaoberá návrhom novely zákona 317/2009

Slovenská komora učiteľov má svoje zastúpenie v expertnej pracovnej skupine, ktorá bola zriadená
MŠVVaŠ a zameriava sa na pedagogických a odborných zamestnancov. Pracovná skupina vznikla
v novembri 2010 a zatiaľ sa zišla dvakrát. Prvé stretnutie sa konalo 17. 1. 2011 a SKU na ňom
zastupovala PaedDr. Mária Barancová. Druhé bolo 5. 5. 2011 a SKU na ňom zastupoval Mgr. Ivan
Dudáš. Hlavným cieľom týchto stretnutí bola diskusia k novele zákona 317/2009. Dňa 17. 5. 2011
dalo MŠVVaŠ návrh novely zákona do medzirezortného pripomienkového konania, čím ju vlastne
sprístupnilo širokej verejnosti. Keďže som sám nevedel, či naše ďalšie návrhy zapracuje ministerstvo
do konečného návrhu novely, nemohol som verejne reagovať na jej znenie skôr.

Návrhy noviel MŠ SR 245/2008 a 597/2003

Prinášame Vám aktuálne návrhy noviel z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, konkrétne zákona 245/2008 (školský zákon) a zákona o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení 597/2003.