Stanovisko SKU k Partnerskej dohode medzi EÚ a SR k eurofondom na r. 2021-2027

Bratislava, 20. decembra 2021

Komora učiteľov sa pripája a súhlasí s pripomienkami Nadácie socia a dopĺňa svojim
stanoviskom. SKU pripomienkovala návrh partnerskej dohody (ďalej len „PD“)
v septembri 2020 a potom až v októbri 2021 sme sa zúčastnili diskusie a pripomienkovali
PD cez oslovenie Úradom splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť. Budúce
miliardy EÚ stáli až 2 diskusie. Naproti tomu sme mali možnosť zúčastniť sa intenzívnej
dvojročnej širokej participatívnej prípravy regionálnej Stratégie a PD zo strany
Bratislavského samosprávnej kraja, kde najprv prebiehal zber dát a následná odborná
analýza, diskusie, niekoľkomesačná tvorba a schválenie Koncepcie sociálnej inklúzie
2020-2030
. Išlo o desiatky stretnutí, mailov a stoviek pripomienok od širokého spektra
organizácii. Nikdy sme nič takéto na úrovni Ministerstva školstva nezaznamenali.
Naopak, aktuálna komisia štrukturálnych fondov pri MŠ SR zasadala teraz v polovici
decembra 2021 po viac ako pol roku (v júni nebola ani uznášaniaschopná a chýba jej
zvolený podpredseda, ktorý by ju zvolal). Nemáme žiadnu dôveru, že MŠ SR je schopné
odborne a komplexne riadiť štrukturálne fondy v ďalšom období. Fungovanie Komisie
štrukturálnych fondov považujeme dlhodobo za nedostatočné, aj keď lepšie ako iné
sekcie toho istého ministerstva. Spolupráca sa po nádejach a očakávaniach nového
vedenia v marci 2020 ešte zhoršila.

Komora v oboch kolách pripomienkovania (09/2020 a 10/2021) opakovane
namietala na tieto aspekty, ktoré nie sú zapracované do návrhu PD (bez diskusie):
• Kľúčovou témou Indexu inklúzie je kultúra školy, demokratizácia zborovní a
široká škála reflexie (v ČR spolu s inšpekciou majú rozbehnuté spektrum aktivít
a EŠIF projektov). Potreba autoevaluácie (360 stupňovej spätnej väzby vo
vzdelávaní) nemá ani jedno slovo v PD. Je to zásadný krok k inkluzívnemu
vzdelávaniu. PD sa úzko zameriava na deti vo vzdelávaní a málo na učiteľov
a zamestnancov, ktorí sú kľúčovými vzťahovými osobami detí. Ich duševné
zdravie, zlepšenie podmienok (o platoch ani slovo v PD, hoci sme na chvoste
OECD
).
• Medzirezortnosť – ako dostať podporné služby, poradenské služby, inkluzívne
vzdelávanie do vzťahu k ostatným službám štátu a rezortov? Napr. pri starostlivosti
o detí v riziku, prepojení služieb psychológa, terapeuta, medzi školstvom,
zdravotníctvom a soc. vecami? Ako medzirezortne riešiť duševné zdravie ako
dôležitý aspekt inkluzívneho vzdelávania?
• Multidisciplinarita je zároveň schopnosť pri konkrétnom probléme – cudzinci, deti
so SZP, deti so ZZ alebo poradenský systém, ako to robiť v prepojení viacerých
profesií, dokonca i takých, ktoré nie sú súčasťou jedného tímu – napr. zdravotná
sestra, lekár, sociálny pracovník. Tieto témy zároveň nesmú zaznievať iba pri detí
s MRK. Toto potrebujú aj iné deti, ktoré sú v riziku. V celom materiály sú ako deti
v riziku zdôrazňované MRK deti, ale my máme tisíce detí, ktoré žijú v násilných
vzťahoch, sú týrané, zanedbávané, zneužívané, zdravotne znevýhodnené.
Potrebujeme ich tam viac počuť.
• Potreba supervízie v našich odborných profesiách – nikde to tam pri poradenskom
systéme, vzdelávaní či školských podporných tímoch nezaznieva.
• Úplne vypadol mentoring ako kľúčová moderná cesta k profesijnému rozvoju PZ
a OZ v školstve. Je tom tam iba pri sociálnych službách, nie vo vzdelávaní ZŠ,
MŠ, SŠ.
• Na str. 8-9 nie je o zmene demokratizácii škôl, jej kultúre, vrátane autoevaluácie
ani slovo. Rovnako ani o multidisciplinarita. Ani slovo o deťoch so zdravotným
znevýhodnením (deťoch v riziku), čo je už dnes mimoriadne veľký problém.
V snahe zalepiť EÚ oči zdôrazňovaním detí z MRK, ktorým sa podpora dlhodobo
nedokážeme formulovať závery odborne, ale iba účelovo pre potreby získania
štrukturálnych fondov.
• Väčšina cieľov je vágnych, nemerateľných (ako napr. zvýšenie atraktivity
učiteľského povolania, vyššia kvalita vzdelávania…), naopak, väčšinu bude možné
splniť veľmi ľahko a rýchlo (vyššia kvalita poskytovaných služieb, systém
uznávania výsledkov…). Nakoľko cieľom nepredchádzajú takmer žiadne analýzy
dosiahnutých výsledkov za predošlé obdobia, reformy a kroky MŠ SR, tak nie je
možné veci nijako kontrolovať.
• V 9. kapitole: Súhrn opatrení v ciele 3 žiadame aj doplniť, aby bola kontrola viac
subsidiárna a ekologická, t.j. kontrola, ak je potrebná, prebiehala na mieste a nie
zasielaním státisícov dokumentov v tlačenej i elektronickej podobe (v systéme
máme viac ako 6000 škôl). Taktiež zavedenie legislatívnych úprav, ktoré povedú
k efektivite a prepojení ochrany osobných údajov a ich zberu čo najefektívnejšie
(karty účastníkov v školách).
• V rozpočtovej kapitole považujeme za nespravodlivé, ak sa výrazne znižujú
výdavky na čerpanie štrukturálnych fondov v rámci Bratislavského
samosprávneho kraja najmä na školstvo. Komora dlhodobo boju za všetky
regióne, za zvyšovanie platov celoplošne a nežiada regionálne zvýhodňovanie
napriek tomu, že život učiteľa, riaditeľa v tomto kraji je oveľa náročnejší z hľadiska
financií. Vždy sme žiadali inkluzívny prístup všetkých. To však vyžaduje, aby tieto
školy neboli znevýhodňované regionálne, ako sa to dlhodobo deje, práve v BSK
sú školy v katastrofálnom stave, výrazne klesá atraktivita učiteľského povolania
a zlé materiálne podmienky nevyrovnané s ostatnými krajmi. Riaditelia týchto škôl
ako samostatné právne subjekty si nemôžu dovoliť dosiahnuť rovnaké podmienky
kvality vzdelávania ako v iných krajoch z dôvodu dlhodobej diskriminácie práve pri
čerpaní štrukturálnych fondov. Žiadame túto skutočnosť zohľadniť aj pri
prerozdelení financií.

Do dnešného dňa neprebehla sebareflexia a spätná väzba na riadenie
štrukturálnych fondov zo strany členov Komisie a verejnosti napriek prisľúbenej
akceptácii tejto požiadavky zo strany SKU (jún 2021).
Nemáme takmer žiadnu záruku o efektívnej, kvalitnej a odbornej spolupráci
a diskusii na úrovni MŠ SR a mimovládnych organizácii. Posledné udalosti (novely
zákonov, Stratégia inkluzívneho vzdelávania) ukazujú skôr presný opak. V PD nie sú
žiadne mechanizmy kontroly či sankcií voči ministerstvu, ak sa rozhodne
nespolupracovať a ignorovať odbornú diskusiu.

Komora učiteľov pripravila aj oficiálne pripomienky na legislatívny proces v marci 2022: