Stanovisko SKU k zvyšovaniu maximálneho počtu žiakov v triedach ZŠ

Slovenská komora učiteľov nesúhlasí so zvyšovaním maximálneho počtu žiakov v triedach základných škôl v podobe, v akej to navrhuje MŠVVaŠ SR a presadzuje zachovanie doterajších maximálnych počtov žiakov v triedach. Ministerstvo navrhuje zvýšiť maximálny počet žiakov na 1. stupni ZŠ na 28 žiakov (doteraz to bolo v 1. ročníku 22 žiakov, v 2. – 4. ročníku 25 žiakov) a na 2. stupni ZŠ z 28 na 30 žiakov. Ministerstvo vychádzalo pri týchto zmenách z priemernej naplnenosti tried v krajinách OECD v roku 2010.

Nesúhlasíme s takýmto opatrením, ktoré je len čisto ekonomickým riešením a neberie ohľad na potrebu rozvoja kvality škôl, individuálneho rozvoja osobnosti dieťaťa a stále zvyšujúcej sa záťaže pedagogického zamestnanca. Pri takomto vysokom počte žiakov nie je možné priebežne hodnotiť a kontrolovať počas hodiny výkon a postup každého žiaka a ani pozitívne regulovať interakciu medzi žiakmi, či ovplyvňovať klímu triedy. Vyššie počty povedú k obmedzeniu inovatívnych vyučovacích foriem a výkladových metód, zameraných na individuálnu podporu žiaka, obmedzená bude i priebežná kontrola práce žiakov.

Týmto navýšením sa zároveň zvýši nebezpečenstvo úrazu počas prestávok, ale aj počas niektorých vyučovacích hodín. V prvom ročníku, kde je nutný individuálny prístup ku každému dieťaťu, je počet 28 žiakov nemysliteľný a fyzicky i psychicky pre vyučujúceho nezvládnuteľný.

Navyše tento návrh vôbec neberie do úvahy fakt, že v našich triedach neustále stúpa počet začlenených žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (od porúch učenia a správania až po zdravotné znevýhodnenie i mentálne postihnutie). Práca v 30-člennej triede, kde sa nachádzajú individuálne začlenení žiaci a žiaci s mentálnym postihnutím, je pre učiteľa, ktorý pracuje bez asistenta, neskutočne náročná. Zvýšením počtu žiakov v triedach možno ministerstvo ušetrí minimálne finančné prostriedky, ale určite týmto krokom zhorší kvalitu vzdelávania.

Ďalej upozorňujeme, že ak naše školstvo porovnávame so situáciou v krajinách OECD, je nutné aj v našich školách vytvoriť identické podmienky pre vzdelávací proces, aké sú vytvorené a realizované v nich: znížiť administratívne zaťaženie súvisiace so začlenenými žiakmi, vytvoriť pre učiteľov vzorové tematické plány a metodické materiály (ktoré sú vo väčšine krajín OECD štandardom pre učiteľov), poskytnúť pre učiteľov i žiakov servis v podobe asistentov žiakov, asistentov učiteľov, špeciálnych pedagógov, IT technikov, metodikov a pod. V našej praxi tieto pozície absentujú a to všetko sa, spolu s nízkym finančným ohodnotením učiteľa i s nízkou dotáciou školstva, podieľa na tom, že zlepšovanie kvality vzdelávania v našich podmienkach nemôže napredovať tak, ako by sme si všetci priali.

Preto požadujeme zachovať súčasné stanovené počty žiakov v triedach, ktoré sú dostatočne vysoké.

Správna rada Slovenskej komory učiteľov