Stretnutie pani prezidentky s predstaviteľmi lesníckych komôr

Pani prezidentka spoločne s ďalšími hosťami podujatia – pánom primátorom mesta Brezna Ing. Jaroslavom Demianom a viceprimátorom Bc. Jánom Račákom  absolvovala pod vedením Ing. Milana Dolňana prehliadku jednotlivých stanovíšť.  

[hcm]inart,17#18#19[/hcm]

Neprekážalo ani nepriaznivé počasie, ktoré sťažovalo prechod lesným terénom. Na stanovištiach sa stretávali hostia s rodičmi a deťmi vo veku škôlkarov i školákov, ktoré boli nadšené možnosťou vidieť živé zvieratá – ovce, kone, dokonca aj diviaky a lesné vtáky – sovu, sokoly.  Zaujímavou atrakciou bolo zlaňovanie, možnosť zhotoviť si búdku pre vtáčiky,  kynológia a sokoliari. Poučné bolo poznávanie lesa, drevín, ukážka ochrany lesa pred škodcami i sadenie jedličky. Výborne osviežil čaj podávaný pri bylinkárni Vlada Libiča, či špekáčiky, ktoré pre všetkých hladných návštevníkov upiekli lesníci.

Krásna myšlienka – spojenie leta, lesa a detí sa podarila. Celá akcia v lese sa niesla v duchu „lesnej pedagogiky”. Nezvyčajné, nie veľmi známe slovné spojenie. Slová, ktoré asociujú spojenie lesníka, lesa, pedagóga, teda učiteľa, školy. Lesná pedagogika nie je konkurenciou škole, ale rozširuje a dopĺňa sprostredkovanie vedomostí cez nezabudnuteľné skúsenosti a zážitky v lese. Les sa tak stáva priestorom na získavanie skúseností, deťom je umožnené vnímať les všetkými zmyslami, ponúka zážitkové učenie. Tak sa vlastne naši lesníci stávajú učiteľmi najkrajšieho predmetu „lásky k prírode”, stávajú sa pomocníkmi  a spolupracovníkmi učiteľov.

V závere akcie čakal hostí na lúke nad nemocnicou nielen pestrý zábavný program, ale aj chutný guláš z diviaka. Tu sa našiel aj priestor na stretnutie a diskusiu troch predstaviteľov stavovských organizácií – prezidentky Slovenskej komory učiteľov PaedDr. Márie Barancovej, prezidenta Obecných lesov Slovenska Ing. Milana Dolňana a predsedu Slovenskej lesníckej komory Ing. Jaroslava Šuleka. Ich rozhovory boli zaujímavé a konštruktívne. Naznačovali cestu spolupráce všetkých troch predstaviteľov komôr a pomoc a spoluprácu pri zvyšovaní  vážnosti a úcty a učiteľov v spoločnosti.  Vysoko si vážime  záujem lesníkov pomôcť učiteľskej verejnosti a ich ochotu vyzdvihovať význam učiteľov SR pri výchove detí.

Zvlášť ďakujeme všetkým zamestnancom Lesov mesta Brezna, s.r.o, ktorí sa postarali o nezabudnuteľný deň a tešíme sa  na ďalšie stretnutie.

Krásnou spomienkou na návštevu pani prezidentky SKU na Horehroní  je aj jedlička, ktorú v duchu rodiacej sa spolupráce zasadila spoločne s pánom prezidentom Obecných lesov Slovenska v breznianskom lese.  Nech rastie a mocnie spoločne s úctou verejnosti k náročnej  práci učiteľa.

[hcm]inart,20#21#22[/hcm]

 

PaedDr. Danka Jarabová

Výkonná riaditeľka SKÚ pre Banskobystrický kraj