Pracovné stretnutie s predsedom OZ PŠaV

Dňa 5.6.2012 sa uskutočnilo pracovné stretnutie predsedu OZ PŠaV na Slovensku Ing. Pavla Ondeka za prítomnosti právneho poradcu JUDr. Rastislava Bajánka s prezidentkou Slovenskej komory učiteľov PaedDr. Máriou Barancovou. Cieľom stretnutia bola vzájomná informovanosť o súčasnom pôsobení SKU a OZ PŠaV. Obe strany sa zhodli na spoločnom cieli dosiahnuť pre zamestnancov školstva navýšenie platov, výraznú ochranu postavenia učiteľa a zlepšenie pracovných podmienok, ktoré bude presadzovať najmä OZ PŠaV v rokovaniach so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pri presadzovaní školskej legislatívy. V najbližších dňoch dôjde k podpísaniu vzájomnej dohody o spolupráci medzi OZ PŠaV na Slovensku a SKU , ktorá je zameraná na oblasť legislatívy, rozvoja školstva, zlepšenia financovania a vzdelávania zamestnancov školstva.

2017-02-09T20:19:37+01:006. júna 2012|Kategórie: Správy|Tags: , |

Správa zo stretnutia na ÚSVRK o vzdelávaní rómskych žiakov

Rómska minorita dlhodobo patrí medzi skupiny obyvateľstva najviac ohrozených sociálnym vylúčením. Rómovia sú skupinou obyvateľstva, ktorá často naráža na bariéry, ktoré im neumožňujú žiť dôstojný život. Ich sociálnu situáciu už dlhodobo determinuje vysoká miera nezamestnanosti, najmä dlhodobá chudoba, závislosť na dávkach sociálneho systému, nízka úroveň vzdelania aj bývania, rôzne závislosti. Inklúzia Rómov sa odvíja od vzdelania a ich následného umiestnenia na trhu práce. Nízka vzdelanostná úroveň rómskeho obyvateľstva obmedzuje ich prístup na trh práce.

Tím pedagógov SKU, prezidentka PaedDr. Mária Barancová, výkonná riaditeľka za Žilinský kraj Mgr. Lucia Porubčanská a člen Mgr. Peter Krajňák sa zúčastnili 16.12.2011 stretnutia na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) a tímu Svetovej banky s cieľom analyzovať prekážky pri vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. marginalizovaných rómskych komunít s návrhmi odporúčaní zmeny politík a programov (skúsenosti z iných krajín), ktoré by tento stav mohli zlepšiť.

2017-02-09T20:19:39+01:0010. januára 2012|Kategórie: Správy|Tags: , , , , |

Stretnutia učiteľov

Potreba stretnutia a diskusie o problémoch nášho školstva je namieste a Vy ste ju aj riešili na našom diskusnom fóre. V tomto článku prinášame výťah z Vašej diskusie, ktorá nás všetkých má podnietiť k organizovaniu či už neformálnych alebo aj formálnejších stretnutiach. Myslím si, že prichádzajúca Roadshow moderných učiteľov je veľmi dobrá príležitosť k tomu, aby sme sa spoznali (aj tí, čo sme sa spoznali na internete).

2017-02-09T20:20:10+01:002. novembra 2010|Kategórie: Správy|Tags: , |

Stretnutie pani prezidentky s predstaviteľmi lesníckych komôr

Návšteva pani prezidentky v Brezne pokračovala aj v sobotu 11.9.2010. Pani PaedDr. Marika Barancová prijala pozvanie pána riaditeľa Mestských lesov Brezno, s.r.o Ing. Milana Dolňana, ktorý je zároveň prezidentom Obecných lesov Slovenska a zúčastnila sa pekného podujatia „Rozlúčka s letom". Lesy mesta Brezno, s.r.o boli hlavným organizátorom tohtoročnej, tradičnej akcie, organizovanej na konci leta pre obyvateľov mesta Brezna. Náročná príprava, množstvo účinkujúcich, ktorí sa starali o zábavu pri pódiu na lúke nad nemocnicou, organizátori na stanovištiach v lese, vytvorili pozitívnu atmosféru a obohacujúce prostredie, v ktorom  bol priestor na zábavu i poučenie.

2017-02-09T20:20:10+01:0019. septembra 2010|Kategórie: Správy|Tags: , , |

Stretnutie s učiteľmi z okresu Brezno

10. septembra 2010 pani prezidentka SKU  PaedDr. Mária Barancová zavítala na Horehronie. V jeho okresnom meste v Brezne sa stretla, v piatok o piatej večer, s učiteľmi škôl z okresu Brezno. Účasť na stretnutí vzhľadom ku krátkosti  času na jeho prípravu nebola veľká, ale o to srdečnejšia atmosféra na ňom vládla.

2017-02-09T20:20:10+01:0018. septembra 2010|Kategórie: Správy|Tags: , , |