Vyhlášky o ZŠ a SŠ po 6 mesiacoch

Vyhláška o základnej škole 223/2022

Ministerstvo školstva, pol roka po vydaní novely školského zákona zverejnilo 23. júna 2022, týždeň pred koncom školského roka a zároveň pred jej účinnosťou od 1. júla. Rozporové konania k vyhláške prebiehali vo februári, takže je jasné, že vyhláška niekde 4 mesiace stála. Opäť sme už po x-krát svedkami, že sa všeobecne záväzné predpisy vydávajú na poslednú chvíľu a riaditelia škôl po 3 veľmi náročných školských rokoch opäť nebudú mať pokojnú a zaslúženú dovolenku. Školy budú musieť expresne rýchlo v čase dovoleniek zapracovávať novú vyhlášku do školskej dokumentácie. Samotná vyhláška totiž nie je novelizovaná, ale novo vydaná, čiže s novým aj s novým číslom. Zároveň došlo k redukcii textu vyhlášky o duplicitné časti, časti o hodnotení sú aktuálne už v školskom zákone (§ 55 n.) a treba počítať s tým, že Metodický pokyn na hodnotenie 22/2011 nemá právnu záväznosť pre školy.

Pozrime sa na zmeny, ktoré nastali. O predloženej vyhláške sme podrobne informovali už v našom článku vo februári 2022. Pri popiskoch nižšie vychádzame z textu vyhlášky, ale aj z dôvodovej správy, ktorá je dôležitým interpretačným rámcom.

 • Pedagogická rada – Sme plní očakávania, aby pedagogické rady na Slovensku mali konečne viac právomocí, najmä teda v pedagogických otázkach. Má aj „predkladať návrhy na závažné zmeny v odborno-pedagogickej oblasti a pripravovať námety na zvyšovanie efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu.“ Vo vyhláške sa práve podnetom SKU posilnilo aspoň prerokovávanie s pedagogickou radou: rozvrh hodín, úprava dĺžky hodiny, dozory, nové formy vyučovania (výlety, exkurzie, kurzy, projektové alebo blokové učenie) a ich obsahové zameranie. Členmi pedagogickej rady sú po novom už aj odborní zamestnanci, ak ich doteraz neprizývala škola, po novom už sú riadnymi členmi. Ministerstvo nám pri rozporovom konaní sľúbilo tak ako už mnoho krát, že sa zvýšením postavenia pedagogickej rady (nielen prerokovávanie, ale v niektorých prípadoch aj súhlas) bude zaoberať v príslušnom zákone 596/2003.
 • Poradné orgány riaditeľa (PK, MZ, iné) môžu ale nemusia po novom byť. Umožňuje sa vytvárať aj iné ako štandardné orgány (PK a MZ) napr. triednych učiteľov, alebo podľa ročníkov, tém, oblastí. Vyhláška predpokladá, že toto usporiadanie si škola určí sama.
 • Rozvrh hodín po novom musí byť prerokovaný z pedagogickou radou (presadila priamo SKU) a taktiež musí byť po novom už aj zverejnený na webe (doteraz to bolo neurčité podľa podmienok). Ak nemá škola náhodou web, musí ho zverejniť napr. na budove školy. Je to dôležitý prvok transparentnosti školy. Vyhláška už neurčuje presne psychohygienu rozvrhu, ponecháva to slobodne na škole.
 • Nové možnosti vyučovania predmetov s 1-hodinovou dotáciou. To môžeme iba pochváliť. Ministerstvo priamo umožňuje (pred tým to ale nezakazovalo) vyučovať menšie predmety s dotáciou 1 hod. týždenne formou výučby len počas jedného polroka. Tým pádom môžu mať v jednom polroku žiaci intenzívnejšie jeden predmet a v druhom zase iný.
 • Dĺžka vyučovacej hodiny už môže byť aj iná ako 45 min. (ide o možnosť realizovania inovácii vo vyučovaní, flexibilne si upravovať metódy a formy vyučovania, napr. projekty, blokové učenie a i.) Z hľadiska pracovno-právnych vzťahov však je potrebné akékoľvek úpravy prepočítať na 45-min. hodiny aby sa dal jasne určiť úväzok zamestnanca a príp. nadčas. Takéto určenie musí byť vopred stanovené v školskom vzdelávacom programe.
 • Rodičom sa posilňuje právo na informácie, ak dieťa chýba – učiteľ je povinný poskytnúť základnú informáciu (názov prebraného učiva s prípadným  uvedením poznámok, prezentácií, odkazov na zdroje a domáca  úloha). Rovnako tak na požiadanie do 5 dní od vyhodnotenia písomky má rodič právo na nahliadnutie – v praxi je vhodnejšia asi skôr poslanie kópie mailom. Zároveň má rodič právo dostať kópiu IVP pri integrácii.
 • Zákaz mobilu sa síce z vyhlášky vynechal, ale ponechal sa na určenie školy v školskom poriadku.
 • Z vyhlášky sa nám podarilo odstrániť obmedzovanie počtov dní výletov, nakoľko všetky mimoškolské aktivity musia byť podľa zákona v súlade so ŠkVP a ministerstvo nemá prečo obmedzovať a určovať školám, ako si takéto aktivity organizujú. Nemožno teda zabúdať, že všetky aktivity majú mať cieľ a význam z hľadiska výchovy a vzdelávania a tým pádom je možné realizovať výchovu a vzdelávanie, ale aj konkrétne vyučovacie predmety aj formou mimoškolských aktivít – sústredení, výletov, exkurzií. Tieto názvy mimoškolských aktivít nemá osobitný význam.
 • Delenie do skupín – vyhláška umožňuje väčšiu flexibilitu (pravdepodobne po tlaku riaditeľov škôl), skupiny možno odôvodnene v ŠkVP navýšiť ešte o troch (s výnimkou techniky). Taktiež sa umožňuje spájať na TSV žiakov aj chlapci a dievčatá, nakoľko niekedy je veľmi náročné nastaviť to na II. stupni.
 • Dozor – Komora učiteľov presadila, aby dozor mohol byť nahradený aj iným spôsobom (napr. kamerový systém, externá služba a i.), pričom sa to určí priamo v školskom poriadku a musí sa prerokovať s pedagogickou radou i zástupcami zamestnancov. Školský zákon totiž neurčuje, ako má škola povinnosť zabezpečovať ochranu zdravia a bezpečia žiakov. Zároveň sme presadili preusporiadanie priority osôb, ktoré majú dozor vykonávať, ak teda sa nevyužije iný spôsob:
  • pedagogickí zamestnanci (učitelia, asistenti, vychovávatelia, ak aj vyučujú),
  • nepedagogickí zamestnanci,
  • odborní zamestnanci.
 • Správanie žiaka – u detí so ŠVVP bude po novom nutné správanie hodnotiť v súčinnosti so školským podporným tímom alebo s centrom poradenstva a prevencie. Výchovné opatrenia budú sa udeľovať po objektívnom prešetrení s písomným odôvodnením.
 • Testovanie 9 – úpravy sa po novom umožňujú nielen žiakom so ZZ, ale aj ostatným žiakom so ŠVVP, nakoľko sa chystá nová redefinícia konceptu ŠVVP, kde budú aj deti cudzincov či iné deti, ktorým sa v živote vyskytli mimoriadne udalosti a potrebujú špeciálnu podporu, rovnako ako aj deti nadané či sociálne znevýhodnené. Všetky tieto deti budú môcť mať po novom úpravy v testovaní. Jasne sa stanovujú niektoré organizačné postupy, napr. vrátane toho, kto určuje úpravy žiakom so ŠVVP (škola, nie CPaP). V § 13 sa zároveň určujú podmienky pre externé testovanie pre tých, ktorí si chcú dorobiť ISCED 2. Ministerstvo určí kritéria aj termín vždy do konca októbra a zároveň regionálny úrad zverejní školu, ktorá to bude v okrese vykonávať.

Vyhláška o strednej škole 224/2022

Stredoškolská vyhláška zlučuje dve predošlé vyhlášky o strednej škole a o ukončovaní štúdia na SŠ, čo je v rámci prehľadnosti dobrá správa. Vychádza žiaľ podobne ako základoškolská pol roka po vydaní novele školského zákona. Samotný text vyhlášky narozdiel od tej ZŠ neprináša v zásade nič nové, iba kopíruje doterajší text. Komora presadzovala, aby sa podobne ako vyhláška o ZŠ zefektívnila, zostručnila a inovovala aj vyhláška o SŠ. Niekoľko zmien sa nám ale podarilo presadiť pre zjednodušenie procesov:

 • Úpravy pre žiakov so ŠVVP k maturite v § 16 – po veľkom boji sa podarilo presadiť, že k maturite nebude potrebné prikladať poradenské správy najviac 2 roky staré. Po novom je teda dôležité iba to, aby sa priložila správa s odporúčaniami k maturite od centra poradenstva a prevencie. Ak takúto správu vydá centrum už v 1. ročníku, nie je potrebné takúto správu vydávať ešte opätovne pred maturitou. Rovnako tak sa podarilo doplniť k úpravám aj použitie kompenzačných pomôcok.
 • Oslobodenie od predmetov – upravuje a pridáva sa možnosť, aby oslobodzovanie od predmetov mohlo odporučiť aj centrum poradenstva a prevencie, ale s tým, že nemôže ísť o kľúčové profilové predmety danej školy.
 • DOPLNÍME ČOSKORO.