Neskoré a slabé vyhlášky k novelám zákonov prichádzajú

Ministerstvo školstva predložilo v závere februára 2022 kľúčové vyhlášky:

Všetky tri vyhlášky boli vložené ministerstvom do tzv. medzirezortného pripomienkového konania do 15.3.2022, kedy ho môžu organizácie a iné rezorty pripomienkovať. Následne prebehne rozporové konanie s organizáciami a vyhlášky majú byť účinné k 1.4.2022, čo je 3 mesiace po spustení noviel zákonov.

Komora učiteľov pripravuje k vyhláškam pripomienky. Za zmienku stojí, že k všetkým vyhláškam sme opakovane aj na formálne požiadanie ministerstva (v snahe aspoň navonok deklarovať participáciu) posielali naše pripomienky. Napriek tomu väčšina kľúčových zostala nepovšimnutá a nezapracovaná, takže je predpoklad, že ich nanovo predostrieme. Zhrňme prvé zistenia z vyhlášok:

  • Ministerstvo školstva nemá víziu školstva ani koncept spolupráce. Dlhodobo sa domáha transparentných demokratických procesov tvorby legislatívnych zmien. A hoci tentoraz sa ministerstvo aspoň formálne zaujímalo o naše názory k vyhláškam, my sme sa k nim podrobne a zodpovedne opakovane vyjadrili, až teraz po pol roku dostávame spätnú väzbu, keď vidíme relatívne malé zapracovanie našich zmien. Faktom je, že o kvalitne spolupráci a súčinnosti opäť nemožno ani hovoriť. Odporúčali by sme zamestnancom ministerstva sa v tejto oblasti vzdelávať, napr. v PDCS, ako participatívne spolupracovať.
  • Oceňujeme zredukovanie duplikácii v pôvodných vyhláškach a zredukovanie a spojenie vyhlášok, napr. spojenie vyhlášky o ZŠ s vyhláškou o ukončovaní štúdia na ZŠ, ale aj vyhlášky o strednej škole a vyhlášky o ukončovaní štúdia na SŠ.
  • Vo vyhláške o základnej škole – oceňujeme progresívne rozšírenie inovácii vo vyučovaní – možnosť upravovať dĺžky časov hodín aj formy vyučovania a rozloženia predmetov (blokové, projektové, sústredenie, rozložené do celého roka alebo len štvrťroka a pod.) a tiež potrebu konzultácie pri výchovných opatreniach s odbornými zamestnancami. Žiadame však doplniť možnosť nahradenia dozorov kamerovým systémom (učitelia sú veľmi vyčerpaní a nevládzu robiť ešte aj policajtov), potreby atestácie aspoň u zástupcu riaditeľa, ak ju nemá riaditeľ. Ďalej chceme doplniť zákaz elektroniky pokiaľ sa nevyužíva na vyučovanie. A ešte niekoľko drobných zmien.
  • K vyhláške o strednej škole je jasne vidieť, že sekcie ZŠ a SŠ medzi sebou vôbec nekomunikujú. Nie je mysliteľné, že jedna vyhláška dáva nejakú kompetenciu pedagogickej rade a druhá naopak nie, jedna prináša väčšiu slobodu (ZŠ) a druhá nie (SŠ), napr. označovanie tried s možnosťou používať aj rímske aj arabské číslice, možnosť flexibilne si prispôsobovať čas a formu vyučovania.
  • Dôležitá vec vo vyhláške o SŠ je aj problém neustáleho využívania starého modelu chápania integrácie – každý typ diagnózy má iné úpravy na maturite, hoci každý študent aj s rovnakou diagnózou je iný, mnohokrát sú si podobnejší dvaja s odlišnou ako s tou istou a pod. Žiadame preto zjednodušenie a ponechanie slobody rozhodovania školy a poradenského centra v tom konkrétnom prípade ŠVVP (a nie iba ZZ).
  • Vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvoji – tu došlo iba ku kozmetickým zmenám, odborom PZ a OZ na ministerstve neboli zapracované takmer žiadne zmeny od nás.