ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Úvod

Silvia Dončevová: Tento svet nie je pre učiteľov

silvia-doncevova-tento-svet-nie-je-pre-ucitelov

V májovom Nota Bene (2016/179) opisuje jeho editorka Ada Jung zážitok učiteľky. Jeden z mnohých. Nádherne dojímavý príbeh šikovného chlapca, ktorý prišiel vďaka chorobe o matku a vďaka nezáujmu o otca, a učiteľky, ktorá cez jeho zúfalú opustenosť našla svoje lepšie ja. Zdanlivo obyčajný príbeh jednej učiteľky, ktorá prekročila predpísaný učiteľský rámec a objavila zázrak toho, čo v odborných kruhoch nazývame učiteľský takt alebo aj umenie výchovy. Neobyčajnosť tohto príbehu spočíva v tom, že poukazuje na skutočnú podstatu činnosti učiteľa – možnosť meniť budúcnosť všetkých detí. A toto nezaplatí žiaden minister školstva. A ani financií.       

Profesia, poslanie či služba … (pokračovanie v článku)

Zverejnené so súhlasom autorky (pôvodne zverejnené v časopise Tyždeň)

           

Prejsť na celý článok

Rádio Slovensko: K veci: Odvolaný školský ombudsman

radio-slovensko-k-veci-odvolany-skolsky-ombudsman

Témy: Odvolaný školský ombudsman

Hostia:
Martin Maták
Vladimír Crmoman, prezident Slovenskej komory učiteľov
Vahram Chuguryan, hovorca ministra školstva 

Záznam: https://slovensko.rtvs.sk/…ky-ombudsman

Pripomienky k materiálom zo stretnutia školských organizácií s MŠVVaŠ SR

pripomienky-k-materialom-zo-stretnutia-skolskych-organizacii-s-msvvas-sr

Ako pripomienky k úlohám prezentovaným na stretnutí organizácií s MŠVVaŠ 19.5.2016 sme za SKU ministerstvu znovu posielali naše návrhy, ktoré boli zaslané k PVV a pridali sme aj nasledovné pripomienky za materské školy.

1. K úlohe (kód RŠ-2016–15): Vyhodnotiť pilotnú fázu zavedenia inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a upraviť ho na základe relevantných pripomienok z praxe, vybraných PRO, ŠŠI a MŠVVaŠ SR.

Nesúhlasíme s touto úlohou a navrhujeme ju vypustiť z dokumentu, nakoľko je neopodstatnená. Pilotná  fáza zavádzania iŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách už predsa vyhodnotená bola (na základe evalvačných správ vyše 300 materských škôl do nej zapojených sa k iŠVP vyjadrovali učiteľky z praxe, ktoré s dokumentom aktívne pracovali), správa z výsledkov tohto vyhodnocovania  je dostupná na stránke ŠPÚ:
http://www.statpedu.sk/…avy_isvp.pdf 

Navyše, pripomienkovanie iŠVP pre predprimárne vzdelávanie prešlo toľkými kolami, aké v histórii nemá obdobu. V rámci neho sa k iŠVP vyjadrovali viaceré profesijné združenia (OMEP, SPV, SKU, ASŠaŠZ SR), ako aj MŠVVaŠ SR i ním priamo riadené organizácie (ŠŠI, MPC, VÚDPaP, NÚCEM). Opodstatnené pripomienky boli autormi akceptované. Neakceptovanie pripomienok bolo písomne zdôvodnené a následne odovzdané vedeniu ŠPÚ. Opakované pripomienkovanie (inštitúciami uvedenými v materiáli) nemá z uvedeného dôvodu opodstatnenie a môže byť kontraproduktívne.

Tomu všetkému predchádzalo niekoľko prieskumov (prieskum SKU), následne prieskum ministra školstva P. Pellegriniho, ktorý dokončil už J. Draxler a v priebehu pilotnej fázy aj prieskum ŠPÚ http://www.ucn.sk/…erskych-skol. Všetky tri nezávislé prieskumy dopadli v prospech iŠVP. A nielen to, pilotné materské školy absolvovali viacero školení, nepilotné materské školy majú za sebou informačné semináre k jednotlivým vzdelávacím oblastiam iŠVP a k tvorbe ŠkVP. Na stránke ŠPÚ sú recenzované metodické materiály pre všetky vzdelávacie oblasti vychádzajúce z ich koncepcie a z najnovších výskumov, ale i mnohé ďalšie podporné materiály.

Na základe vyššie uvedeného žiadame bez zbytočných prieťahov zverejniť finálnu verziu iŠVP, ktorá na základe relevantných pripomienok z praxe, vyplývajúcich z evalvačných správ vyše 300 MŠ, už upravená (len nedávno) bola. Materské školy na ňu už dlho čakajú, aby si mohli zodpovedne vytvoriť svoje ŠkVP, nakoľko od septembra 2016 musia už všetky podľa nich uskutočňovať výchovu a vzdelávanie.

2. K úlohe (kód RŠ-NP-16): V rámci prípravy NPRVV venovať prioritnú pozornosť problematike inkluzívného vzdelávania.

Zabezpečiť aj v materských školách podmienky na integráciu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – poskytnúť pedagogických asistentov a garanciu odbornej podpory pre pedagógov a rodiny.

 

Sekcia MŠ SKU

Rozporové konanie s ministerstvom školstva (20. 5. 2016)

rozporove-konanie-s-ministerstvom-skolstva-20-5-2016

Dňa 20. 5. 2016 sa uskutočnilo rozporové konanie k návrhu novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní. SKU predložila MŠVVaŠ v rámci rozporového konania k tomuto bodu zásadnú pripomienku s požiadavkou zvýšenia tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov od 1. 9. 2016 o 140 eur.

 

V zdôvodnení sme sa opierali o nesplnenie sľubu, podľa ktorého mala priemerná mzda pedagogických a odborných zamestnancov už v roku 2016 dosiahnuť úroveň 1,2 – násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve a tiež sme poukázali na rozpor návrhu ministerstva so záväzkom programového vyhlásenia vlády vytvoriť predpoklady na zvýšenie atraktívnosti povolania učiteľa prostredníctvom jeho finančného ocenenia. SKU ďalej podčiarkla vážnosť zásadnej pripomienky tým, že ju podali 4 organizácie a vyžiadala si písomne zdôvodnenie, prečo požadované zvýšenie nemôže byť realizované.

 

Ministerstvo školstva síce uznalo opodstatnenosť zásadnej pripomienky SKU, no zároveň konštatovalo, že nemá prostriedky na jej naplnenie. Zásadná pripomienka SKU nebola akceptovaná s tým, že ministerstvo trvá na vlastnom návrhu v súlade s programovým vyhlásením vlády. Rozpor naďalej trvá.

 

 

Stanovisko SKU k udalosti v ZŠ Brehy

stanovisko-sku-k-udalosti-v-zs-brehy

Slovenská komora učiteľov v súvislosti s  medializovaným prípadom Marca zo základnej školy v Brehoch vyjadruje rozhorčenie nad neprimeraným postupom štátnych úradníkov.

Dotýka sa nás to aj preto, že k incidentu došlo na pôde školy, v inštitúcii, ktorá má zabezpečovať rozvoj dieťaťa v pokojnom, tvorivom a humánnom prostredí.

Za dieťa, ktoré nám je do vyučovacieho procesu zverené, zodpovedáme nielen po stránke bezpečnostnej, ale aj psychickej. Týmto zákrokom bola zmarená dlhoročná každodenná práca učiteľov tejto školy, ktorí sa snažia vytvárať pokojné a podnetné prostredie pre každé dieťa. 

Zároveň  chceme upozorniť, že  neprimeranému tlaku boli vystavení aj  pracovníci školy najmä pre absenciu slušnej a dôstojnej komunikácie a pre nerešpektovanie ľudsky aj profesionálne overených a navrhovaných postupov riešenia.

Vyzývame odbornú a laickú verejnosť k dodržiavaniu základných ľudských princípov spolunažívania a k akceptovaniu práv a povinností pracovníkov školstva najmä pre dobro im zverených detí. 

 

Správna rada SKU 

Pozrite si viac článkov

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko