Bežné školy nemajú peniaze, ale vyvoleným úradníkom sa v rezorte štedro rozdáva

Komora učiteľov dlhodobo a opakovane upozorňuje na závažný nedostatok financií v regionálnom školstve a nízky podiel HDP smerujúci do školstva. To má za následok neustály pokles atraktivity učiteľského povolania, s platmi učiteľov dlhodobo pod priemerom krajín OECD, pretrvávajúci modernizačný dlh v školách a nízku kvalitu vzdelávania a prípravy učiteľov. V kontexte akútneho nedostatku financií v školstve je preto paradoxné, že na niektorých priamoriadených organizáciách ministerstva školstva dochádza k mrhaniu verejných prostriedkov a vysoko nadštandardnému mzdovému ohodnoteniu vybraných úradníkov, pri súčasnej nedostatočnej kvalite výstupov.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) vznikol v júli 2022 zlúčením viacerých priamoriadených organizácií (Metodicko-pedagogického centra, Štátneho pedagogického ústavu, Iuventy a Národného ústavu certifikovaných meraní). NIVaM v súčasnosti zodpovedá za viaceré významné reformy v školstve ako kurikulárnu reformu na základných školách, prípravu a zavádzanie podporných opatrení, kvalitu postgraduálnej prípravy učiteľov a ďalšie. Táto inštitúcia si však neplní svoje úlohy v dostatočnej kvalite, čo sa prejavuje napríklad v nasledovných problémoch:

  • kvalita vzdelávania učiteľov napriek eurofondom je nedostatočne monitorovaná a slabo hodnotená, čo opakovane kritizujeme. Plán obnovy vyčlenil 50 miliónov eur na ďalšie vzdelávanie učiteľov, ktoré však ministerstvo nedokáže efektívne riadiť, ako na to upozorňujeme (TU alebo TU);
  • od r. 2019 klesol 10-násobne počet učiteľských atestácií (ktoré pomáhajú najmä finančne zatraktívniť učiteľské povolanie – z pôvodných viac ako 1300 atestácií do r. 2019 máme za r. 2020-22 ročný priemer sotva 97, čo poukazuje aj na zmätok nového nastavenia, nízku kvalitu i nedôveru učiteľov voči NIVaMu,
  • profesijné štandardy opakovane vytvárané z eurofondov (2017, 2022) napriek skončenému národnému projektu Teachers dodnes nie sú schválené, pričom NIVaM po výzve SKU ich už rok s ministerstvom opätovne prerába,
  • v r. 2022 odišli pri zlučovaní NIVaMu desiatky kvalitných odborníkov a vedúcich zamestnancov, ktorí pripravovali dôležité reformy,
  • ako kľúčová reforma Plánu obnovy bol vydaný Katalóg podporných opatrení s mnohými nedostatkami a chybami, ktoré tvoril viac ako rok práve NIVaM,
  • podpora detí z Ukrajiny dopadla zo strany NIVaMu (finančne dofinancovaného Unicefom) tak, že Testovanie 9 (str. 8) po 2 rokoch bude opäť pre deti cudzincov nedostupné a nastavené s nezmyselnými bariérami, ktoré 3 rok po sebe nedovoľujú kvalitnému prístupu k ich ďalšiemu vzdelávaniu a začleneniu,
  • dodnes neprebehlo transparentné verejné výberové konanie generálneho riaditeľa s verejným vypočutím, ktoré ministerstvo pri vzniku inštitúcie sľubovalo.

Hoci ministerstvo školstva obhajovalo vznik NIVaMu „lepšou dostupnosťou a adresnosťou pomoci učiteľom, skvalitnením ponuky vzdelávania, či posilnením odbornosti pre modernejšie školstvo“, ako aj „efektívnejším využitím finančných zdrojov na vzdelávanie“, nestalo sa tak. Navyše, napriek vyššie opísaným nekvalitným výsledkom práce, skupina vybraných vedúcich zamestnancov na NIVaMe je nadštandardne ohodnotená s mesačnými odmenami v rádovo tisícoch eur. Cez infozákon sa nám podarilo zistiť, že priemerný plat malej skupiny vedúcich zamestnancov za posledných 12 mesiacov je zhruba 5000 eur, čo je dokonca viac ako plat ministra školstva či štátnych tajomníkov. Podobné priamoriadené organizácie ŠIOV a inšpekcia majú v priemere o tisíc eur nižšie platy, dokonca riaditelia týchto inštitúcií zarábajú až o 1500 menej ako niektorí vedúci v NIVaMe. Len na odmeny vedúcich zamestnancov NIVaMu sa za rok minulo asi 370 tisíc eur. Naproti tomu zamestnanci ŠIOV a inšpekcie majú odmeny rádovo takmer 10-krát nižšie. Bežní učitelia, na ktorých ramenách bude stáť úspech reforiem, sa pritom boria s hlboko podpriemerným platom v porovnaní s inými vysokoškolsky vzdelanými profesiami. Niet ani divu, že riaditeľské povolanie s priemernou mzdou asi 2300 eur a zodpovednosťou za desiatky zamestnancov a stovky detí nie je atraktívne.

Riaditeľ NIVaM so stovkami zamestnancov stíha ešte v pondelky učiť a poberať plat aj na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Bývalá štátna tajomníčka po odchode z ministerstva získala miesto na NIVaMe s okamžitou lukratívnou odmenou v tisícoch eur.

Platy svojich vedúcich zamestnancov MŠVVaŠ SR ani po výzvach napriek prísľubu dodržania infozákona a lehôt neposkytlo.

Komora učiteľov vyzýva nového ministra školstva, aby preveril financovanie inštitúcií vo vlastnom rezorte tak, aby sa viac peňazí dostávalo do podfinancovaných škôl a školských zariadení, aby ďalšie vzdelávanie učiteľov nebolo súkromným vlastníctvom malej skupiny ľudí bez odborného dohľadu a participácie širokého spektra odborníkov. Dnes sme svedkami toho, že školy na hanbu sveta súťažia o základné vybavenie a mnohé výzvy sa tak zrealizujú na malej vzorke škôl, pričom by sa financie prostredníctvom vyšších normatívov mali dostávať spravodlivo na všetky školy. Vyzývame ho tiež k tomu, aby nominácie úradníkov na ministerstve a jeho organizáciách boli výsledkom odbornej a transparentnej súťaže a nemuseli sme sa hanbiť za odborné výstupy tejto inštitúcie a neustále ich kontrolovať a opravovať vo voľnom čase.

Podrobné dáta k platom, ktoré sme získali cez infozákon nájdete anonymizované v prílohe nižšie: