Komora vyzýva ministra zastaviť a opraviť profesijné štandardy

V roku 2017 vydal minister školstva pokyn na zverejnenie profesijných štandardov. Mal to byť dokument nápomocný všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom v regionálnom školstve v tom, aby mali formálne upravené požiadavky na kvalitu svojich profesií a stali sa pomocou pre ich profesijný rozvoj. Stalo sa tak po roky trvajúcom urputnom procese ich tvorby, ležania „v šuflíku“ a korekcií. Štandardy za peniaze zo štrukturálnych fondov EÚ vytvorilo Metodicko-pedagogické centrum (dnes súčasť NIVAMu). Vytvorili bezmála 36 kompetenčných profilov, ktoré sa okamžite stretli s kritikou nielen zo strany reprezentantov pedagogickej verejnosti, ich nekvality si boli vedomí aj odborníci na ministerstve školstva. Viaceré z nich sú takmer navlas rovnaké, chýbajú v nich merateľné indikátory na určenie úrovne kompetencií, väčšina z nich je napísaná typickou akademickou rečou, ktorej nikto (zrejme ani ich autori) poriadne nerozumie. Tieto profesijné štandardy sú (s miernymi úpravami) dodnes platné a od roku 2019 po zavedení nového zákona č. 138/2019 sú podkladom pre vykonanie atestácie. Zároveň slúžia ako základ pre celý systém akreditovania organizácií (inovačné, aktualizačné, funkčné a i. vzdelávania), pôsobiacich v oblasti profesijného rozvoja pedagógov. Sú ukážkovým príkladom paralelnej reality: žijú si svojím životom aj napriek tomu, že od r. 2019 sa počet atestácii prudko znížil (v jednotlivých výročných správach môžeme vidieť z viac ako 2000-4000 žiadostí do r. 2019 na 85 žiadostí v r. 2020 a 2021) a sľubovaná skutočná reforma vzdelávania učiteľov, ktorá by znamenala aj skokové zvýšenie kvality, sa zatiaľ z viacerých príčin nekoná.

Vyberá a používa vhodné metódy a nástroje na posúdenie vplyvov sociokultúrneho a multikultúrneho prostredia na školskú úspešnosť žiaka, interpretuje výsledky pedagogickej diagnostiky a vyvodí závery pre optimalizáciu vyučovacích stratégií a kompenzáciu týchto vplyvov.

Ukážka z profesijného štandardu kompetencie 1.3 Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka.

Tieto a podobné frázy si musíte 10 – krát prečítať, vziať do rúk niekoľko slovníkov cudzích slov, preložiť si didaktické poučky a následne zistíte, že takéto niečo nedokážete preukázať, lebo je to buď natoľko elementárne, že je to súčasťou bežnej komunikácie učiteľa, alebo zistíte, že uvedený výrok v sebe mieša hrušky s jablkami a takto postavené kompetencie majú za cieľ odradiť učiteľa od akéhokoľvek rastu. A tak sa atestácie a profesijný rozvoj opäť stávajú majetkom od školského života odtrhnutých teoretikov a pracovníkov MPC, z ktorých mnohí boli v škole naposledy vtedy, keď do nej sami chodili.

NOVÉ PROFESIJNÉ ŠTANDARDY (2023)

Nikoho neprekvapí, že po 5 rokoch od vydania profesijné štandardy na NIVAMe opäť za európske peniaze prerábali. Pozitívom je, že kritiku prijali, negatívom, že na nich pracujú v tej istej organizácii a tí istí odborníci. Signifikantné, rovnako ako zmena názvu organizácie (MPC/NIVAM) bez zmeny obsahu. MPC sa v projekte Teachers zaviazalo, že vytvorí a inovuje profesijné štandardy, ktoré budú ľahšie preukázateľné, zvýši sa úroveň ich spracovania, zjednoduší sa ich použitie v profesijnom rozvoji a MPC k nim spracuje metodický materiál pre užívateľov. Čo sa nakoniec udialo je, že sa zjednodušila ich štruktúra z 22 na 10 strán (sú prehľadnejšie). Aktuálne je ich už “iba” 29 (taktiež mnohé veľmi podobné). Pribudli samostatné indikátory. Zostali kompetencie, ktoré sú v praxi škôl ťažko realizovateľné, niektoré sú považované za prekonané (mať vedomosť o učebných štýloch žiaka). Zostal v nich ťažkopádny „odborný“ jazyk. MPC ich vydalo v januári 2023 na svojej stránke a dodnes nie sú ministerstvom schválené. Projekt je ukončený, peniaze vyčerpané, pachuť zostala.

V kontexte meniacich sa podmienok, potrieb a trendov vyberá, využíva, analyzuje, interpretuje a vyhodnocuje výsledky diagnostikovania individuálnych charakteristík žiaka vyplývajúcich z jeho sociokultúrneho prostredia a vyvodí závery pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ukážka z inovovaného profesijného štandardu kompetencie 1.3 Identifikovať sociokultúrne prostredie a jeho vplyv na vývin, výchovu a vzdelávanie žiaka.

Napriek verejnému prísľubu na Komisii štrukturálnych fondov dňa 11.10. 2019 MPC sľub nedodržalo a záväzky participácie a spolutvorby zredukovalo len na svojvoľne vybraných vlastných odborníkov. Kritici sa pre istotu k štandardom nedostali. Komora sa napriek nominácii viacerých členov a ubezpečeniam zo strany MPC nikdy prípravy ani pripomienkovania nemohla zúčastniť. Nakoniec, aby MPC malo alibi neparticipatívnej tvorby od života odtrhnutých inovovaných štandardov si na svojej stránke po zverejnení týchto neschválených štandardov uviedli text, že na ich prezentácii (nie tvorbe, príprave a pripomienkovaní) mala byť aj Slovenská komora učiteľov, ale že sa nezúčastnila. V skutočnosti sa zástupcovia SKU na online prezentovaní na konferencii v Šamoríne zúčastnili, keby organizátorovi podujatia nezlyhala technika, čím znemožnili zástupcom SKU vstup do online miestnosti, za čo sa neskôr ospravedlnili.

Komora učiteľov dlhodobo kritizuje nefunkčný systém vzdelávania učiteľov či porušovanie zákona v atestačnom konaní zo strany MPC. Inovované profesijné štandardy opäť vykazujú vysokú mieru odtrhnutosti od života školy a učiteľov a vytvárajú ďalšiu bariéru profesijného rozvoja učiteľov a ďalších zamestnancov škôl, ktorí sú v rámci vyspelých krajín i vo vlastnej krajine finančne dlhodobo hlboko pod priemerom a atraktivita tohto povolania konštantne prudko klesá, na čo upozorňuje aj posledná analýza IVP. NIVAM tak vlastne aktívne spolupracuje na znižovaní atraktivity tohto povolania, vytvára neúmerné bariéry pre rozvoj učiteľských profesií a k ich už beztak najnižšiemu ohodnoteniu medzi vyspelými krajinami sveta.

Sekciu stredných škôl na MŠVVaŠ SR, ktorej táto agenda prináleží, sme opakovane, rovnako ako MPC, vyzvali k tomu, aby s nami spolupracovali na pripomienkovaní štandardov. Keďže sme neboli vypočutí, obraciame sa priamo na ministra školstva a žiadame o stretnutie k tejto téme.

Zároveň týmto vyzývame ministra školstva, aby predložené inovované štandardy neschválil a prizval učiteľov k ich efektívnemu pretvoreniu.