Konferencia Výsledky PISA 2009

Slovenskí žiaci dosahujú v medzinárodnej porovnávacej štúdii OECD PISA nelichotivé výsledky – podpriemer, resp. priemer krajín OECD.  Problematika skvalitnenia slovenského vzdelávacieho systému je nanajvýš aktuálnou otázkou, ktorej riešenie si vyžaduje zvýšené úsilie všetkých subjektov ovplyvňujúcich vzdelávanie – učiteľov, vysokoškolských pedagógov, zriaďovateľov škôl, vládnych či mimovládnych organizácií. Aj z týchto dôvodov považujeme Vašu účasť na konferencii za  mimoriadne významný prínos k uvedenej problematike.

 

V prílohe Vám zasielame pozvánkuspolu s návratkou, programom konferencie a pokynmi pre účastníkov. Pre Vašu organizáciu je rezervovaných 10 miest  v pléne.

 

 

Návratku prosím zašlite pre každého účastníka jednotlivo v elektronickej podobe na mailovú adresu andrea.onderova@nucem.sk, prípadne faxom alebo poštou najneskôr do 1. marca 2011.

 

 

 

Za hlavného organizátora konferencie Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

Andrea Onderová

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Pluhová 8, 831 03 Bratislava 
tel.: +421/02/49 27 62 97

Fax: +421/02/49 27 64 16

www.nucem.sk