Správa z rokovania zástupcov SKU so zástupcami MŠVVaŠ a NÚCEM-u o Testovaní 9

Dňa 6. 5. 2011 sa zástupcovia Slovenskej komory učiteľov spolu s pánom Petrom Lengyelom zúčastnili na
rokovaní so zástupcami ministerstva školstva a NÚCEM o Testovaní 9. Rokovanie bolo zamerané najmä
na problémy, ktoré vyvolali výsledky tohtoročného Testovania 9 z matematiky a analýzu, ktorá by mohla
Testovanie 9 vylepšiť v budúcich rokoch. Mnohí učitelia a vedenie stredných škôl žiadalo zverejnenie prvotných
výsledkov, ktoré dosiahli žiaci v testoch z matematiky. Na stretnutí sa konštatovalo, že oficiálne výsledky,
ktoré NÚCEM odoslal školám, sú platné a nespochybniteľné. Po dohode s NÚCEM sme dospeli k tomu, že ak
riaditelia stredných škôl budú v sporných prípadoch považovať za potrebné nahliadnuť do prvotných odpovedí
žiakov, môžu NÚCEM požiadať o zaslanie prvotných výsledkov jednotlivých žiakov, ktoré im následne NÚCEM
poskytne
. Okrem toho sme sa dohodli na príprave dotazníka, ktorým zistíme názory učiteľov na Testovanie 9 a výsledky následne poskytneme NÚCEM. Ten ich zohľadní pri zostavovaní testov v ďalších rokoch.

Ivan Dudáš, viceprezident SKU

Správa z konferencie Výsledky PISA 2009

V pondelok 7. marca 2011 sa členovia SKU zúčastnili konferencie VÝSLEDKY PISA 2009 – Výzva pre skvalitnenie slovenského školstva, ktorú organizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Konferencia sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu, Eugena Jurzycu.

Konferencia Výsledky PISA 2009

Vážená pani, vážený pán,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje dňa 7. marca 2011 konferenciu

 

 

VÝSLEDKY PISA 2009

Výzva pre skvalitnenie slovenského školstva

 

pod záštitou

 

 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu Eugena Jurzycu