Správa z konferencie Výsledky PISA 2009

Cieľom medzinárodných meraní nie je hodnotiť výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a ich zmeny v čase, odhaľovať ich silné aj slabé stránky a nachádzať možnosti zlepšenia.

Medzinárodné merania organizujú dve medzinárodné organizácie. OECD – zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce a sústreďuje sa na žiakov v posledných rokoch školskej dochádzky. IEA – sleduje výsledky vzdelávania vo vzťahu k predpísanému obsahu vzdelávania v jednotlivých zúčastnených krajín a skúma žiakov vybraných ročníkov jednotlivých stupňov vzdelávania.

V príspevkoch sa venovalo kľúčovým zisteniam o výsledkoch zo štúdie PISA 2009 a uvádza výkon žiakov Slovenska v medzinárodnom porovnaní a jeho trend v jednotlivých cykloch štúdia. Predstavilo niekoľko príkladov dobrej praxe zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Príspevky zo stránky NUCEM:

 

Výkony a úspešné reformy vzdelávania – Michael Davidson
Možné príčiny výsledkov Estónska v štúdii PISA – Maie Kitsing
Výsledky a výzvy slovenského školstva v medzinárodných meraniach OECD a IEA – Paulína Koršňáková
Čitateľská gramotnosť 15-ročných slovenských žiakov v svetle výsledkov PISA 2009 – Daniela Heldová
Čitateľská gramotnosť slovenských žiakov: Pedagogické reflexie a dôsledky – Oľga Zápotočná
Širšie kontexty testovania čitateľskej gramotnosti PISA – Beáta Kossová
Možnosti rozvíjania gramotnosti v Štátnom vzdelávacom programe – Katrína Vaškanínová
Aplikácia čitateľských stratégií vo vyučovacom procese – Nadežda Kašiarová
Rozvoj čitateľskej gramotnosti vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry- Mária Mruškovičová
Rozvoj čitateľskej gramotnosti a vzťahu k čítaniu od útleho veku – Marcela Maslová

 

Fotogaléria:

[hcm]inart,37#38#39#40[/hcm]