Poslanci parlamentu mali zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch vrátiť vláde.

Do decembra roku 2018 pedagogická a odborná verejnosť netušila, že ministerstvo školstva vloží do návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch úplne zrušenie kreditového systému. Informácia o konci vyplácania kreditového príplatku a znížení platu 62% pedagogických a odborných zamestnancov o 12% vyvolala absolútne negatívne reakcie. Vznikla nerovnováha v možnostiach získať príplatok za vzdelávanie. Jeden pedagóg za rovnocenné vzdelávanie bude dostávať príplatok 12% 12 rokov, iný len 4,5  roka. Po zmene zákona ale za to isté vzdelávanie získa percentuálne nižší príplatok. Učiteľka materskej školy či vychovávateľka ho nebude môcť absolvovať vôbec.

Prvá správa o týchto zásadných zmenách sa objavila 6. 12. 2018 na webovej stránke OZ PŠaV. Podľa nej ministerstvo plánovalo vyplácanie kreditového príplatku ukončiť pred rokom 2023. Aj v stanovisku ZMOS-u predloženom na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR 17. 12. 2018 sa uvádza: „Predložený návrh zákona obsahuje podstatné  zmeny v kvantifikácii dopadov, zrušenie kreditového systému a taktiež úplne nové znenie čl. III., ktoré neboli predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Zastávame názor, že nastala situácia v súlade s ustanovením čl. 14 ods. 8 Legislatívnych pravidiel vlády SR: „(8) Ak sa návrh zákona podstatne zmení podľa výsledkov pripomienkového konania, predloží ho predkladateľ opätovne na pripomienkové konanie, vrátane posúdenia vybraných vplyvov podľa čl. 12.““

Je zarážajúce, že zákonodarcovia nevrátili vláde návrh zákona. Posledné oficiálne medzirezortné pripomienkové konanie bolo ukončené 14. augusta 2018. Zákon č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov v spojení s Legislatívnymi pravidlami vlády ukladá po podstatných zmenách v návrhu zákona povinnosť zopakovať pripomienkové konanie. Na právnom a informačnom portáli SLOV-LEX má byť zabezpečená aj možnosť uplatnenia pripomienok verejnosťou. Ministerstvo školstva ani vláda si túto povinnosť nesplnili.

V stanovisku ZMOS sa uvádza i rozpor s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Navrhovatelia zákona neuvádzajú z čoho budú zaplatené zvýšené výdavky spojené so zmenou zákona. Podľa analýzy vplyvov bude v roku 2019 kvôli novému zákonu nepokrytých vyše 4 miliónov eur, v roku 2020 vyše 12 miliónov eur a v roku 2021 vyše 14 miliónov eur.

V zmysle zákona č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku NR SR predseda národnej rady mohol odporučiť vláde, aby nedostatky odstránila, keďže návrh zákona nespĺňa náležitosti podľa zákona.   Poslanci mohli   ( a stále ešte môžu) vrátiť návrh zákona jeho navrhovateľovi na dopracovanie, alebo rozhodnúť, že sa nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

Link na petíciu (vypisujú sa údaje vpravo hore): http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1008530