Pripomienky SKU k vyhláškam o ZŠ a MŠ

Pripomienky k návrhu LP/2020/521 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov

·          § 3 ods. (2) – navrhujeme znenie takto: „Riaditeľ vydáva organizačný poriadok školy, ktorý zverejňuje na verejne prístupnom mieste.“ Odôvodnenie, potrebujeme v školách maximálnu transparentnosť a otvorenosť. Žiadne zákulisné ťahy. Čo nie je výslovne GDPR alebo mimoriadne citlivé, sa má zverejňovať. Škola je verejný orgán a má byť neustále pod kontrolou verejnosti. Ak môže mať ministerstvo zverejnený svoj organizačný poriadok na webe, tak aj školy. (Zásadná pripomienka)

·          § 4 ods. (1) navrhujeme kozmetické úpravy: „Poradnými a iniciatívnymi orgánmi riaditeľa sú pedagogická rada, metodické združenia, predmetové komisie alebo iné.“ Odôvodnenie: Alebo iné je dôležité ako možnosť otvoriť iný systém podpory v školách a väčšia sloboda. Taktiež to iné slúži aj pre možnosť zriadiť úsek: školský podporný tím. (Zásadná)

·          § 4 ods. (2) navrhujeme: „Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí a podľa potreby aj odborní zamestnanci“ Odôvodnenie: školský psychológ, sociálny pedagóg a ďalší odborní zamestnanci sú rovnako ako školský psychológ kľúčovou súčasťou pedagogického procesu. Majú byť riadnou súčasťou PR. (Zásadná)

·          § 4 ods. (3): navrhujeme doplniť aj školský podporný tím. Ide o kľúčový prvok transformácie škôl na inkluzívne. Cez europrojekty idú do škôl tisíce týchto nových odborných zamestnancov ako aj VUDPaP pripravuje štandardy a používa už tento pojem, takže potrebujeme ho dostať aj do vyhlášok. (zásadná)

·          § 4 navrhujeme doplniť nový odsek (8): „V škole môže pôsobiť aj školský podporný tím, ktorý združuje školských špeciálnych pedagógov a ďalších odborných zamestnancov za účelom zvyšovania podpory kvalitnej (inkluzívnej) výchovy a vzdelávania pre všetkých žiakov. Podporný tím metodicky usmerňuje pedagogických asistentov, výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, poskytuje poradenstvo žiakom, zákonným zástupcom i ostatným zamestnancom školy a podľa potreby sa zúčastňuje aj ostatných poradných orgánov.“ Ide o zadefinovanie v súlade s pripravovanými zákonmi aj činnosť šk. podporného tímu. (zásadná)

·          § 5 navrhujeme celý vyhodiť. Celé toto je duplikácia so zákonom 138/2019 a ešte k tomu aj neaktuálna, lebo zákon 138 je už novší. Určovanie triedneho na 1 šk. rok by sme vynechali, nechajme to na školy. Ak triedny učiteľ chýba, taktiež to nechajme na školy, ako si s tým poradia. (obyčajná)

·           § 6 ods. (4) navrhujeme upraviť takto: „Proces výchovy a vzdelávania v škole sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín alebo plánu činností. Rozvrh hodín je zverejnený aj na internetovej stránke školy.“ Zdôvodnenie: otvorme priestor školy väčšej slobode, aj tak v praxi sa nie vždy vyučuje iba podľa rozvrhu, sú rôzne iné činnosti, projektové učenie, účelové cvičenia a pod. Rozvrh má byť zverejnený na webe, nie je dôvod to nejako podmieňovať, pokiaľ škola náhodou nemá ešte webstránku, tak tento predpis jednoducho neuplatní. (Obyčajná)

·          § 7 ods. (1) navrhujeme upraviť na: „Škola môže organizovať s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka rozličné mimoškolské aktivity, ktorými sa uskutočňuje a napĺňa školský vzdelávací program školy, napr. lyžiarsky alebo snoubordingový výcvik (ďalej len “lyžiarsky výcvik”), plavecký výcvik  a i. Odôvodnenie: Toto rozlišovanie na exkurzie, výlety a ŠVP je zbytočné. Vyhláška o zotavovacích podujatiach rozlišuje nad 4 dni s nejakými špecifikami, ktoré sa stanovia, ak je menej ako 4 dni, tak podľa potrieb školy. Nevyrábajme zbytočnú byrokraciu. (Obyčajná)

·          § 7 ods. (2) navrhujeme vyhodiť. Odôvodnenie: Všetky mimoškolské aktivity musia participovať na rozvoji cieľa výchovy a vzdelávania a ŠkVP, prečo by nemohli mať aj 10 výletov, ak plnia ciele. Bezcieľne výlety nemajú prečo byť v školách. (Obyčajná)

·          § 7 ods. (3) navrhujeme vyhodiť. Odôvodnenie: Riaditeľ školy a rodičia sú dostatočne schopní si tieto veci stanoviť aj sami. Častokrát totiž môžu ísť na kombinovanú aktivitu napr. na 4 dni, kde zároveň aj plávajú. Neobmedzujme tieto činnosti. (Obyčajná)

·          § 7 ods. (7) navrhujeme upraviť tak, aby sme nezužovali kvalifikačné predpoklady na lyžovanie iba na telocvikárov. Máme veľa schopných lyžiarov medzi učiteľmi. Nechajme povinnosť iba pre vedúceho LV byť kvalifikovaný, ostatné nech si už určí škola. Rozšírme to tiež nielen na PZ ale aj OZ. (zásadná)

·          § 7 ods. (8) navrhujeme upraviť tak, aby sa nevypisovali všetky aktivity, ale iba jednoduché spojenie mimoškolské aktivity. Rovnako doplniť do odseku aj odborných zamestnancov, že sa im poskytuje náhradu pracovnej mzdy. (obyčajná)

·          § 8 ods. (3) navrhujeme doplniť do odseku vetu: „Školský špeciálny pedagóg a odborní zamestnanci dozory nevykonávajú alebo len vo výnimočných prípadoch alebo s ich súhlasom.“ Odôvodnenie: Títo podporní zamestnanci majú iné úlohy na škole a nemôžu byť využívaní na dozor. Ich úloha je stanovená v zákone o PZ a OZ a robiť dozor je v rozpore s ich náplňou práce. Oni na prestávky chodia s účelom vykonávať odborné činnosti, pozorovanie a konzultácie s PZ. (zásadná)

·          § 9 navrhujeme zrušiť a ods. 1 prehodiť do § 6 kvôli zjednodušeniu, prehľadnosti a efektívnosti textu. (obyčajná)

·          § 10 – navrhujeme upraviť a zosekať tak, aby to nebolo zbytočná duplikácia so šk. zákonom. Chceme stručnú a efektívnu vyhlášku na jednu A4. V ods. 1 navrhujeme vyhodiť MZ, ale dať tam s príslušnými PZ a OZ… (obyčajná)

·          § 11 – taktiež navrhujeme zrušiť alebo zjednodušiť, lebo je to duplikácia so šk. zákonom. Veta: Žiak môže byť na základe odporúčania CPPPaP vzdelávaný pod vedením.. treba vyhodiť, to nedáva zmysel. (zásadná)

·          § 12 – §13 – navrhujeme zrušiť alebo zjednodušiť, lebo je to duplikácia so školským zákonom. (obyčajná)

·          § 14 ods. (1) navrhujeme doplniť aj miestnosť školského podporného tímu, kde sa tiež môže uskutočňovať výchova a vzdelávanie napr. podľa IVP žiaka. (obyčajná)

·          § 17 ods. (1) – navrhujeme vyhodiť, je to duplikácia so školským zákonom (obyčajná)

·          § 17 ods. (2)  – navrhujeme uviesť možnosť elektronicky, ako sa to už aj predpokladá. (obyčajná)

·          § 17 ods. (3) c) navrhujeme nahradiť jednotlivé aktivity pojmom: mimoškolské aktivity. (obyčajná)

·          § 18 až § 22 navrhujeme celý vyhodiť a ponechať to iba v metodickom pokyne na hodnotenie a nie na 3 miestach. Alebo zrušiť metodický pokyn, ale potom to treba na tomto mieste podrobnejšie popísať aj s opisom slovného hodnotenia. (zásadná)

Pripomienky k návrhu LP/2020/546 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z.

·          K návrhu Čl. I bodu 7 – V Čl. I bod 7 návrhu vyhlášky navrhujeme v § 6, ods. 2 v prvej vete zmeniť slovo „je“ za slová „môže byť“. Na koniec textu ods. 2 navrhujeme doplniť: Ak riaditeľ školy nezriadi metodické združenie, pedagogicko-didaktické otázky výchovno-vzdelávacej činnosti pri tvorbe alebo inovácii ŠkVP a rozvíjaní profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov materskej školy môže prerokúvať pedagogická rada. Odôvodnenie: Z formulácie textu so slovom „je“ nie je dostatočne jasné, že ide o možnosť a nie povinnosť zriadenia metodického združenia. Aj keď text ďalej pokračuje slovami „Metodické zrušenie možno zriadiť, ak má materská škola dve a viac tried“, z tohto skôr vyplýva len to, že metodické združenie sa nezriaďuje, ak má materská škola menej ako dve triedy. Návrh so slovami „môže byť“ namiesto „je“ bude zároveň v súlade s úpravou vyhlášky pre ZŠ vo veci metodického združenia. Zásadná pripomienka