Výzva poslancom NR SR k zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s návrhom Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky a predkladá ho na rokovanie Národnej rade SR. S týmto návrhom sa nestotožnilo viacero subjektov a návrh išiel do vlády s množstvom rozporov. Proces schvaľovania považujeme za nekorektný voči pedagogickej verejnosti, pretože k zásadným zmenám jeho znenia došlo až po ukončení pripomienkového konania a rozporových konaniach. K tejto situácii SKU vydala nasledujúce stanovisko: https://sku.sk/reakcia-sku-na-navrh-zakona-o-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancoch/

Týmto listom na Vás apelujeme z dôvodu upriamenia Vašej pozornosti na dva nasledujúce problémy v zákone, ktoré považujeme za zásadné.

SKU vždy presadzovala nielen neobmedzenú platnosť kreditov, ale aj príplatkov získaných za nadobudnuté vzdelanie. Ide totiž o profesijný rast zamestnanca, ktorý počas vykonávania praxe o nadobudnuté kompetencie reálne neprichádza a nemôžu mu byť odobraté zákonom. Identická situácia sa má riešiť v avizovaných úpravách Zákona o celoživotnom vzdelávaní, kde sa dokonca budú overovať a následne uznávať aj kompetencie nadobudnuté „samovzdelávaním“, o čo nás učiteľov v nedávnej minulosti pripravil poslanecký návrh z dielne SMERu. Navrhovaný zákon o PZ a OZ ide v opačnom duchu, siaha sa na nadobudnuté zručnosti a vedomosti  v priebehu praxe (ponechanie kreditov bez kreditových príplatkov je len hra ministerstva so slovíčkami). Namiesto toho, aby ministerstvo zjednodušilo systém ďalšieho vzdelávania PZ a OZ a zvýšilo jeho dostupnosť a atraktivitu, zákon núti skúsených učiteľov – špecialistov v pozíciách vedúcich predmetových komisií alebo triednych učiteľov, aby  povinne absolvovali špecializačné 100 hodinové vzdelávanie, ktoré im následne prinesie smiešny 3 % príplatok.  V rozporovom konaní bola ministerstvom akceptovaná požiadavka viacerých organizácií uznať ako náhradu vzdelávania minimálne 5 rokov praxe učiteľa- špecialistu (triedneho, vedúceho PK), v definitívnom návrhu tento bod už bohužiaľ nefiguruje. Vzdelávací systém je v novej „koncepcii“ zákona nastavený pre učiteľov demotivujúco až likvidačne a v žiadnom prípade neprispieva k zvýšeniu atraktivity profesie, k čomu sa táto vláda zaviazala.

V otázke rastu učiteľských platov sa v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý schválila táto vláda, počíta s každoročným navyšovaním miezd pedagógov tak, aby dosiahli 85% miezd vysokoškolsky vzdelaných v roku 2027. „Vďaka“ úprave v návrhu zákona nadpolovičnej väčšine učiteľov klesne plat v roku 2023 o 12%. S touto pascou, navrhovanou ministerkou Lubyovou a prijatou vládou SR, sa bude musieť vysporiadať nová vláda, ktorá vzíde z najbližších volieb.

Významnou zmenou, ktorú navrhovalo ministerstvo školstva, SKU ju vysoko ocenila a pedagógovia uvítali, bola časť o hodnotení vedúcich zamestnancov pedagogickými a odbornými zamestnancami. Hodnotenie riaditeľov pedagógmi považujeme za veľmi významný príspevok k skvalitneniu, často nezdravej, vnútornej klímy našich škôl a nerozumieme, prečo ministerstvo vlastný dobrý návrh stiahlo. Na rozporovom konaní sme boli informovaní, že ministerstvo daný návrh zo zákona stiahne pre nesúhlas niekoľkých (6) organizácií, vrátane ZMOSu, pretože ho považujú za duplicitný a šikanózny voči riaditeľovi. ZMOS okrem toho vo svojich pripomienkach hrubo spochybňuje význam slobodného vyjadrenia názoru učiteľov a dožaduje sa ešte väčších kompetencií pre zriaďovateľov (príloha- rozbor pripomienok). Túto argumentáciu považujeme za neopodstatnenú a nepravdivú  a rozhodnutie ministerstva za nedôvodné. Zastávame názor, že  uvedený návrh, práve naopak, pomôže mnohým riaditeľom ukázať svojim starostom, radám škôl a verejnosti, akú majú silnú podporu a ich práca dostane rukolapné morálne ocenenie, ale tiež môže konečne ukázať pretrvávajúcu nezdravú, totalitnú klímu a mobbing na mnohých školách.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, dovoľujeme si Vás požiadať o podporu našich stanovísk.

S úctou

Vladimír Crmoman, prezident SKU

 

Prílohy:

  1. Analýza pripomienok organizácií k hodnoteniu vedúcich PZ
  2. Správa z rozporového konania: https://sku.sk/sprava-z-rozporoveho-konania-zakon-o-pedagogickych-odbornych-zamestnancoch/

 


V médiách:

http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2019010046