Z pošty SKU – Ako si máme plánovať dovolenky?

V schránke SKU sme našli ďalšiu otázku:

Zaujímalo by ma, ako si máme plánovať dovolenky, keďže máme nárok na 45 dní a musíme ju rozplánovať na 56 dní. Pýtam sa, čo si mám vybaviť na tých 11 dní…priepustky? A čo ak mi ju nikto len tak nedá, či si mám vymýšľať diagnózy?

Tu je naša odpoveď:

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.
Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca (§ 111 ods. 1 Zákonníka práce). Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca ( § 111 ods. 5 Zákonníka práce).

Plánom čerpania dovoleniek sa má zabezpečiť, aby pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení, ktoré nemajú prevádzku v čase letných prázdnin, čerpali prevažnú časť dovolenky cez letné prázdniny. Obdobne sa postupuje aj u riaditeľov a zástupcov riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých prítomnosť na pracovisku v čase letných prázdnin sa vyžaduje len vo výnimočných prípadoch. Časť dovolenky (obvykle 1/5) po dohode so zástupcami zamestnancov môže umožniť čerpať čerpať mimo školských prázdnin.

Výmera dovolenky pre PZ a OZ 8 týždňov, v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na kalendárny rok 2021 je dohodnutá na 9 týždňov. Ani tento rozsah však nepokrýva počet dní prázdnin, práve preto je potrebné v pláne dovoleniek pre zamestnancov školy stanoviť, ktoré dni bude umožnené zamestnancom čerpať dovolenku a ktoré dni je nariadené čerpanie dovolenky v zmysle Zákonníka práce (ide predovšetkým o časť letných prázdnin). Zamestnávateľ musí zohľadniť fakt, že dovolenka zamestnancov na kalendárny rok nepokryje celý rozsah prázdnin a že prázdniny majú žiaci, nie pedagogickí a odborní zamestnanci. Preto im na ostatné dni:
1.    musí umožniť prácu (v škole alebo z domu),
2.    môže v podnikovej kolektívnej zmluve dohodnúť ďalšie dni dovolenky nad rámec kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,
3.    môže umožniť čerpať náhradné voľno.

Zamestnávateľ nemôže prikázať zamestnancovi čerpanie náhradného voľna ako náhradu za dovolenku ani počas prázdnin, môže sa s ním na tom dohodnúť. Ak sa na čerpaní NV nedohodnú do 3 mesiacov (od 1. 1. 2022 do 2 mesiacov) alebo v inom dohodnutom čase, patrí zamestnancovi mzda a mzdové zvýhodnenie 30% (§ 19 (1) zákona 553/2003 Z. z.).

Zamestnávateľ sa príkazom alebo odporúčaním tzv. „čerpania“ práceneschopnosti počas prázdnin podieľa a navádza zamestnanca na trestný čin subvenčného podvodu zneužitia nemocenského poistenia.

V čase núdzového stavu podľa § 250b platí skrátená lehota na určenie dovolenky (7 dní) a tiež právo zamestnávateľa a zamestnanca na vykonávanie práce z domu.