Zmluvy na určito – právne stanoviská

Zdá sa, že zmluvám na určito  zvoní umieračik. Slovenská komora učiteľov už v januári 2022 v článku Asistentov či odborných zamestnancov nemožno zneužívať upozornila na pochybnosti o dodržiavaní práva pri opakovanom predlžovaní pracovných pomerov u projektových zamestnancov, ale tiež pri zamestnávaní pedagogických asistentov vo všeobecnosti. Komora je v kontakte s množstvom nespokojných zamestnancov, pričom desiatky z nich sú rozhodnutí domáhať sa svojich práv aj súdnou cestou, dokonca evidujeme aj jedno začaté súdne konanie v predmetnej veci.

Právo na dôstojné pracovné podmienky vrátane zmluvy na neurčito je ľudským právom v zmysle Ústavy SR, rovnako ako má dieťa právo na inkluzívne vzdelávanie.

Komora učiteľov ako stavovská organizácia po viacnásobných upozorneniach  na porušovanie práv týchto zamestnancov v školstve požiadala o právne stanoviská jednotlivé štátne orgány – ministerstvá a úrady. Po niekoľkých mesiacoch sme sa dočkali a prinášame Vám ich stanoviská v plnom znení v prílohe nižšie. Ide o stanovisko sekcie práce, odboru pracovných vzťahov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, stanovisko Národného inšpektorátu práce a stanovisko Inšpektorátu práce Bratislava. Prvé dve stanoviská od gestorov Zákonníka práce sa zásadne zhodujú a jednoznačne poukazujú, že prax predlžovania pracovných pomerov nad 2 roky je v rozpore so zámerom nielen zákonodarcu, ale aj Európskej smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú. Zneužívanie zamestnancov, ktoré sa stalo na Slovensku zlozvykom, tak rozhodne nie je v súlade s duchom predpisu o zmluvách na určito, na ktorý sa často odvolávajú zamestnávatelia. Akékoľvek výnimky majú nielen svoje pravidlá, ale aj význam a zmysel. Účelové uzatváranie kolektívnych zmlúv nevýhodne v neprospech časti zamestnancov s cieľom vyhnúť sa dodržaniu Zákonníka práce alebo využívaniu mimoriadnej situácie a opakovanému predlžovaniu o ďalší rok tak veľmi pravdepodobne nie sú v súlade s legislatívnymi predpismi a v prípade súdneho sporu riaditeľovi školy hrozia sankcie.

Pre prehľadnosť a férovosť zverejňujeme aj stanovisko bratislavského Inšpektorátu, ktorý možnosť uzatvárania zmlúv na určito pripúšťa. Vzájomné stanoviská sme medzi úradmi preposlali.

Ministra školstva, štátnu tajomníčku aj rozličné sekcie Ministerstva vrátane priamoriadených organizácii a inšpekcie sme na vážnosť situácie a uvedené stanoviská upozornili pred mesiacom – bez akejkoľvek odozvy.

Email SKU s upozornením bolo na MŠVVaŠ SR poslané dňa 7.júla 2022.

Mlčanie a nezáujem ministerstva školstva nie je jediným problémom. Riaditelia škôl sú priamo aj nepriamo navádzaní obchádzať Zákonník práce uzatváraním zmlúv na určito Metodicko-pedagogickým centrom (po novom NIVAM). Máme o tom viacero dôkazov z podnetov od zamestnancov z celého Slovenska. Napriek tomu, že sme na to MPC upozornili, naďalej na svojich stránkach ponúka návod – FAQ, otázka č. 18. Tento návod považujeme za účelový, v rozpore so stanoviskami, ktoré sme MPC už pred viac ako mesiacom zaslali a doposiaľ sme sa nedočkali jeho stiahnutia, prípadne opravy.

Dodržiavanie Zákonníka práce a právnych názorov príslušných gestorov zákona zjavne MPC ignoruje.

Emailová komunikácia s MPC prebehla dňa 20.júna 2022.

S obdobným, dlhé roky pretrvávajúcim problémom, zápasia aj zamestnanci vysokých škôl. Po komunikácia s OZPŠaV sme boli informovaní, že oni problém vysokoškolských predlžovaní zmlúv na určito už podali na Ústavný súd. Viac informácii nemáme, odborovú organizáciu sme opakovane v priebehu roka vyzvali ku koordinovanému postupu, bohužiaľ, naša výzva zostala  bez odozvy.

Mýty o zmluvách na určito podrobne spracovalo Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania:

Od septembra budú opäť u tisíce zamestnancov šikanovaní opätovným predĺžením  ich pracovných zmlúv na ďalší školský rok. Voči pedagogickým asistentom, ktorí sú stále nedostatkový tovar, ako uvádza článok Inklucentra Asistentský debakel: do škôl príde len 9 nových asistentov, je to veľmi nefér. Spolu so školskými psychológmi, špeciálnymi a sociálnymi pedagógmi si zaslúžia na pracovisku dôstojné pracovné podmienky, veď sa starajú o veľmi dôležitú podporu učiteľov i detí.

V závere treba dodať, že Slovenská komora učiteľov pripravuje v tejto veci ďalšie kroky k právnemu vyriešeniu tohto problému.  Pretože sa blíži nové eurofondové obdobie, podobné praktiky môžu pretrvávať najmenej najbližších 7 rokov, preto považujeme za zásadné zastavenie svojvoľného zaobchádzania so zamestnancami.