Stretnutie s tímom expertov OECD

Po interview s analytičkou OECD, pani Claire Shewbridge, ktoré sa uskutočnilo 31. januára 2012 a kde predložila niekoľko svojich zásadných pripomienok k procesu hodnotenia učiteľov zo strany Štátnej školskej inšpekcie, bola Slovenská komora učiteľov pozvaná na stretnutie s delegáciou OECD, ktorá bude pozostávať so štyroch expertov.
Uskutočni sa na MŠVVaŠ SR na Stromovej 1 dňa 30. marca 2012. Za SKU sa zúčastnia stretnutia prezidentka SKU PaedDr. M. Barancová a výkonná riaditeľka za Nitriansky kraj PaedDr. Katarína Vargová.

Pracovné rokovanie s expertmi OECD

Slovenská komora učiteľov získala pozvanie na rokovanie s expertmi OECD, ktorí k nám prišli v rámci projektu Review of Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes. Rokovanie sa uskutoční 31. januára 2012 na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Bližšie informácie o tomto projekte a jeho cieľoch sa môžete dozvedieť v tomto článku.