Stavovská organizácia učiteľom na Slovensku chýbala

V letných mesiacoch školských prázdnin sme na Slovensku zaregistrovali vznik profesijnej organizácie učiteľov – Slovenskej komory učiteľov. Ako prezentuje komora na svojej webovej stránke, má ambíciu podporovať záujmy pedagogických a odborných zamestnancov, ochraňovať ich stavovskú česť, podieľať sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. O zámeroch, činnosti a ambíciách Slovenskej komory učiteľov sa časopis Pán Učiteľ zhováral s jej prezidentkou PaedDr. Máriou Barancovou.